Auteur: Loes Parlevliet
Uitkomsten EMU-enquête 2021

5. Samenvatting en conclusie

Het EMU-saldo van gemeenten, provincies, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen samen wordt door hen voor het verslagjaar 2021 geraamd op -5,7 miljard euro (-0,70% van het bbp). Voor de berekening van dit percentage is het bbp uit de macro economische verkenning van 2021 van het CPB gebruikt. Het saldo  overschrijdt de macronorm van -0,4% van het bbp, welke is afgesproken tussen het Rijk en de decentrale overheden. De raming van het EMU-saldo van -5,7 miljard euro voor het verslagjaar 2021 is een verslechtering ten opzichte van die uit de EMU-enquête 2020 voor het verslagjaar 2021 die -3,2 miljard euro bedroeg. De raming van het EMU-saldo van verslagjaar 2020 is -7,1 miljard euro, wat een verslechtering betekent ten opzichte van de raming van -6,4 miljard euro voor verslagjaar 2020 volgens de EMU-enquête 2020. De verslechtering van de saldi  zou een gevolg kunnen zijn van de coronacrisis, maar het EMU-saldo wordt historisch gezien in het algemeen positiever ingeschat naarmate het geschatte jaar verder in de toekomst ligt. Voor 2022 wordt het EMU-saldo geraamd op -3,9 miljard euro.