Uitkomsten EMU-enquête 2021

4. Uitkomsten

In dit hoofdstuk worden de uitkomsten van de EMU-enquête uiteengezet. Het EMU-saldo is samengesteld op basis van de gegevens die door de berichtgevers zijn aangeleverd. Zoals eerder vermeld voert het CBS geen plausibiliteitstoetsen en inhoudelijke analyses op de aangeleverde gegevens uit. Wel heeft het CBS gecorrigeerd voor gesignaleerde duizendfouten. Ook is er opgehoogd voor non-respons. 

4.1 Totaaloverzicht

In tabel 4.1.1 is een totaaloverzicht opgenomen van de EMU-saldi van de decentrale overheden voor 2021. Op basis van de door de decentrale overheden aangeleverde gegevens blijkt dat de macro-waarde van het EMU-saldo uitkomt op -5,7 miljard euro, dit is -0,70% van het bbp. Voor de berekening van dit percentage is het bbp uit de macro economische verkenning van 2021 van het CPB gebruikt. De berekende norm voor 2021 overschrijdt de macronorm van 2021 (-0,4% van het bbp) die het Rijk heeft afgesproken met de decentrale overheden tezamen. Dit valt met name te wijten aan de provincies (-1,8 miljard euro) en gemeenten (-3,5 miljard euro), waar de geraamde EMU-saldi voor 2021 de macronorm overschrijden. Aan de gemeenschappelijke regelingen wordt geen aparte macronorm toegekend: zij zitten inbegrepen in de macronorm van ofwel de provincies, gemeenten of waterschappen. Hoewel het CBS de EMU-saldi van gemeenschappelijke regelingen dus apart waarneemt, valt niet te bepalen of deze een macronorm overschrijden. Het geraamde EMU-saldo van de gemeenschappelijke regelingen voor verslagjaar 2021 draagt -0,02 % bij aan de norm van alle decentrale overheden tezamen.  

4.1.1 EMU-saldi van decentrale overheden 2021
OverheidslaagOpgegeven EMU-saldo 2021ReferentiewaardeVerschil
mln euro%-BBP%-BBPmln euromln euro
Provincies-1 760 -0,21-0,08-657-1 103
Gemeenten-3 466 -0,42-0,27-2 218-1 248
Gemeenschappelijke regelingen-159 -0,02---159
Waterschappen-363 -0,04-0,05-411+48
Totaal-5 748 -0,70-0,40-3 286-2 462
 

In tabel 4.1.2 is de respons weergegeven voor gemeenten, provincies, gemeenschappelijke rege-lingen en waterschappen. 

4.1.2 Respons per overheidslaag
202120202019
OverheidslaagAantal in steekproefGoede responsRespons-percentage %Respons-percentage %Respons-percentage %
Provincies1212100100100
Gemeenten352347999995
Gemeenschappelijke regelingen150139939997
Waterschappen212110090100
Totaal535519979996
 

Zoals beschreven in hoofdstuk 3 wordt met respons gedoeld op berichtgevers die een bruikbare dataset hebben ingestuurd. De provincies en waterschappen hebben allen een bruikbare dataset ingestuurd. De respons voor gemeenten betreft 99%. Dit is gelijk aan 2020 en een verbetering ten opzichte van 2019, het responspercentage was toen 95%. Van de 150 gemeenschappelijke regelingen die in de steekproef zijn opgenomen hebben 139 gemeenschappelijke regelingen een bruikbare dataset ingestuurd. Het responspercentage ligt hiermee lager dan het percentage van voorgaande jaren. De waterschappen hebben in tegenstelling tot voorgaand jaar wel allen gerespondeerd. 

In tabel 4.1.3 zijn de EMU-saldi voor de verschillende overheden opgenomen. Ter vergelijking zijn de relevante saldi uit eerdere EMU-enquêtes opgenomen. 

4.1.3 EMU-saldo per overheidslaag (mln euro)
Overheidslaag2020202120222022-2021
Enq 2019Enq 2020Enq 2021Enq 2020Enq 2021Enq 2021Enq 2021
Provincies-1 023 -1 646 -1 790 -1 074 -1 760 -1 371 389
Gemeenten -1 469 -4 130 -5 031 -1 768 -3 466 -1 912 1 554
Gemeenschappelijke regelingen-44 -126 -47 -18 -159 -26 133
Waterschappen-369 -505 -275 -366 -363 -600 -237
Totaal-2 905 -6 407 -7 143 -3 226 -5 748 -3 909 1 839
 

Uit tabel 4.1.3 blijkt dat de raming uit de EMU-enquête 2021 met betrekking tot het EMU-saldo (-7,1 miljard euro) van verslagjaar 2020 voor de decentrale overheden verslechterd is ten opzichte van de raming van de voorgaande enquête (-6,4 miljard euro). Dit valt met name te wijten aan de gemeenten, maar ook de provincies  dragen bij aan deze verslechtering. De raming van het EMU-saldo van de gemeenschappelijke regelingen en de waterschappen is daarentegen verbeterd. Voor de raming van het EMU-saldo (-5,7 miljard euro) van verslagjaar 2021 geldt een forse verslechtering ten opzichte van de raming die voorgaand jaar is opgesteld voor 2021 (-3,2 miljard euro). De overheidslagen provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen schatten hun EMU-saldo negatiever in. Met name voor de gemeenten is dit een forse verslechtering.

De verslechtering van het saldo  bij gemeenten en provincies zou een gevolg kunnen zijn van de coronacrisis, maar het EMU-saldo wordt in het algemeen positiever ingeschat naarmate het geschatte jaar verder in de toekomst ligt. Deels komt dit doordat berichtgevers voor latere jaren minder investeringen rapporteren. Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat geplande investeringen die formeel nog niet zijn goedgekeurd meestal nog niet worden opgegeven in de enquête. Ook het exploitatiesaldo blijkt minder negatief te worden ingeschat. 

In de volgende paragrafen wordt er per overheidslaag in meer detail gekeken naar de respons en de opbouw van het geraamde EMU-saldo.

4.2 Gemeenten

Bij de gemeenten is van 347 berichtgevers een bruikbare enquête ontvangen. De overige 5 gemeenten zijn bijgeraamd. In tabel 4.2.1 is per grootteklasse het aantal berichtgevers en het geraamde saldo weergegeven. Ter vergelijking zijn voor de jaren 2019 en 2020 ook de uitkomsten uit de vorige EMU-enquêtes opgenomen.

 

4.2.1 Geraamde EMU-saldi voor gemeenten (mln euro)
Berichtgever/Aantal1)2020202120222022-2021
grootteklasseEnq 2019Enq 2020Enq 2021Enq 2020Enq 2021Enq 2021Enq 2021
Amsterdam 1 (1)-512 -765 -1 072 -431 -525 -414 111
Rotterdam 1 (1)-171 -341 -88 -108 265 2 -263
Den Haag 1 (1)-170 -274 -206 -140 -230 -132 98
Utrecht 1 (1)-78 -188 -134 -108 -184 -156 28
Totaal GK1 4 (4)-931 -1 568 -1 500 -787 -674 -700 -26
GK 2 14 (13)-183 -512 -948 -372 -695 -323 372
GK 3 14 (14)-161 -288 -440 -137 -237 -232 5
GK 4 56 (54)-73 -593 -479 -104 -642 -263 379
GK 5 186 (184)-8 -944 -1 350 -209 -993 -274 719
GK 6 65 (65)-93 -195 -280 -127 -186 -111 75
GK 7+8 13 (13)-20 -31 -34 -33 -39 -9 30
Totaal 352 (347)-1 469 -4 130 -5 031 -1 768 -3 466 -1 912 1 554
1) Het aantal berichtgevers in de EMU-enquête 2021, met tussen haakjes het aantal berichtgevers met goede respons.

Het geraamde EMU-saldo van gemeenten komt volgens de EMU-enquête 2021 uit op -5,0 miljard euro voor verslagjaar 2020. Het geraamde saldo verbetert via -3,5 miljard euro in verslagjaar 2021 tot -1,9 miljard euro in verslagjaar 2022 volgens de EMU- enquête 2021. De verbetering van het saldo in verslagjaar 2021 (-3,5 miljard euro) ten opzichte van verslagjaar 2020 (-5,0 miljard euro) volgens de EMU-enquête 2021 wordt veroorzaakt door een positievere raming in alle grootteklassen behalve grootteklassen 4 en 7/8. In grootteklasse 1 vindt de grootste verbetering plaats. De uitkomsten voor de verslagjaren 2020 en 2021 zijn volgens de EMU-enquête 2021 negatiever geworden dan volgens EMU-enquête 2020. Tabel 4.2.2 geeft de verdeling van berichtgevers weer naar grootte van bijstelling in het EMU-saldo voor 2020 en 2021 geraamd in de EMU-enquête 2021 ten opzichte van de EMU-enquête 2020. 56 procent van de gemeenten geeft voor 2020 een slechter saldo op in 2021 dan in 2020. Voor 2021 is dit 71 procent. 

4.2.2 Bijstelling van het geraamde EMU-saldo van gemeenten voor 2020 en 2021 (enquête 2021 t.o.v. enquête 2020) (mln euro)
Grootte bijstelling20202021
%%
<-203393510
-20 tot -1046134513
-10 tot 01213417249
0 tot 10109318524
10 tot 2023793
>2020662
Totaal352100352100
 

Zoals vermeld wordt het EMU-saldo door berichtgevers geraamd vanuit het exploitatiesaldo en een aantal toevoegingen/correcties daarop. In tabel 4.2.3 zijn voor de gemeenten de totale waarden per post te zien, evenals de bijstelling ten opzichte van de uitkomsten uit de EMU-enquête 2020. 

4.2.3 Waarde gemeenten per vraag EMU-enquête 2021 en bijstelling t.o.v. EMU-enquête 2020 (mln euro)
NrPostomschrijvingEffect op EMU202020212022
waardebijstellingwaardebijstellingwaardetov 2021
1Exploitatiesaldo+/--1 192-181-1 201-876-465736
2Mutatie (im)materiële vaste activa-4 4027553 1831 0102 113-1 070
3Mutatie voorzieningen+9279969648-4-100
4Mutatie voorraden--5979-788-105-645143
5Verwachte boekwinst bij verkoop-962953-34-35-259
EMU-saldo-5 031-901-3 466-1 698-1 9121 554
 

Wat in tabel 4.2.3 voor 2020 en 2021 opvalt is de bijstelling in het exploitatiesaldo en de mutatie im(materiële) vaste activa. Het exploitatiesaldo van 2020 en 2021 wordt in 2021 negatiever geraamd dan in 2020. Uit voorgaande EMU-enquêtes blijkt dat toekomstige investeringen vaak lager worden geraamd. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat geplande investeringen nog niet formeel zijn goedgekeurd en daarom niet mee worden genomen bij het invullen van de enquête.

4.3 Provincies

Alle twaalf de provincies hebben een bruikbare EMU-enquête ingestuurd. Het totale geraamde EMU-saldo bedraagt volgens de EMU-enquête 2021 voor 2020 -1,8 miljard euro. Voor 2021 is het EMU-saldo ook geraamd op -1,8 miljard euro, terwijl de raming voor 2022 op -1,4 miljard uitkomt. Tabel 4.3.1 geeft een overzicht van de uitkomsten per provincie.

4.3.1 Geraamde EMU-saldi voor de provincies (mln euro)
Provincie2020202120222022-2021
Enq 2019Enq 2020Enq 2021Enq 2020Enq 2021Enq 2021Enq 2021
Groningen+3-68-107-29-64-130-66
Friesland-131-183-237-121-148-111+37
Drenthe-2-13-83+14-99-43+56
Overijssel-66-91-91-119-180-119+61
Gelderland-143-148-116-190-247-239+8
Utrecht-36-206-311-57-99-66+33
Noord-Holland-79-145-274-99-166-193-27
Zuid-Holland-276-280-136-209-289-149+140
Zeeland+12-48-34+7+8+14+6
Noord-Brabant-240-289-107-193-350-212+138
Limburg-61-115-287-37-42-104-62
Flevoland-4-60-7-41-84-17+67
Totaal-1 023-1 646-1 790-1 074-1 760-1 371+389
 

Voor verslagjaar 2020 volgt uit de EMU-enquête 2021 (-1,8 miljard euro) een negatiever beeld van het EMU-saldo dan uit de EMU-enquête 2020 (-1,6 miljard euro) en EMU-enquête 2019 (-1,0 miljard euro). Voor het verslagjaar 2021 is de raming volgens de EMU-enquête 2021 (-1,8 miljard euro) slechter dan volgens de EMU-enquête 2020 (-1,1 miljard euro). Bijna alle provincies op Zeeland na schatten hun EMU-saldo voor het verslagjaar 2021 in de  EMU-enquête 2021 negatiever in dan in de EMU-enquête 2020 het geval was.

In tabel 4.3.2 zijn de totale waarden per vraag te zien voor 2020, 2021 en 2022. Ook is de bijstelling ten opzichte van de EMU-enquête 2020 zichtbaar. Voor het verslagjaar 2020 verslechtert het EMU-saldo volgens de EMU-enquête 2021 met 144 miljoen euro ten opzichte van de EMU-enquête 2020. Hoewel het exploitatiesaldo wordt negatiever ingeschat, hetgeen deels gecompenseerd wordt doordat de invloed van investeringen positiever wordt ingeschat. Voor het verslagjaar 2021 bedraagt de bijstelling -686 miljoen euro met name door de bijstelling van het exploitatiesaldo en de mutatie (im)materiële vaste activa.

4.3.2 Waarde provincies per vraag EMU-enquête 2021 en bijstelling t.o.v. EMU-enquête 2020 (mln euro)
NrPostomschrijvingEffect op EMU202020212022
waardebijstellingwaardebijstellingwaarde
1Exploitatiesaldo+/--873-142-1.064-479-750
2Mutatie (im)materiële vaste activa-+861+32+635+188+629
3Mutatie voorzieningen+-20+5-15+13-4
4Mutatie voorraden-+38-25+45+29-11
5Verwachte boekwinst bij verkoop--2+0+0+2+0
EMU-saldo-1 790-144-1 760-686-1 371
 

4.4 Gemeenschappelijke regelingen

Voor de EMU-enquête 2021 zaten 150 van de 353 bij het CBS bekende gemeenschappelijke regelingen in de steekproef. Van deze 150 hebben 139 een bruikbare dataset ingestuurd, wat een responspercentage van 93% oplevert. Het EMU-saldo van de ontbrekende gemeenschappelijke regelingen is bijgesteld. 

Tabel 4.4.1 geeft een overzicht van de geraamde EMU-saldi van gemeenschappelijke regelingen. Vergeleken met de gemeenten en provincies zijn de saldi relatief klein. Het geraamde EMU-saldo voor het verslagjaar 2020 ligt voor de enquête van 2021 (-47 miljoen euro) lager dan de raming volgens de enquête van 2020 (-126 miljoen euro). Voor het verslagjaar 2021 (-159 miljoen euro) is het saldo 141 miljoen euro negatiever dan de voorgaande raming voor verslagjaar 2021 (-18 miljoen euro). Voor verslag 2022 wordt het EMU-saldo geraamd op -26 miljoen euro. 

4.4.1 Geraamde EMU-saldi voor de gemeenschappelijke regelingen (mln euro)
Type GRAantal1)2020202120222022-2021
Enq 2019Enq 2020Enq 2021Enq 2020Enq 2021Enq 2021Enq 2021
EMU-saldi150 (139)-44-126-47-18-159-26+133
1) Het aantal berichtgevers in de EMU-enquête 2021, met tussen haakjes het aantal berichtgevers met goede respons.
 

In tabel 4.4.2 zijn de totale waarden per vraag van de EMU-enquête terug te vinden, alsmede de bijstellingen ten opzichte van de EMU-enquête 2020. De grootste bijstelling ten opzichte van de raming van voorgaand jaar betreft voor het verslagjaar 2020 het exploitatiesaldo en voor het verslagjaar 2021 mutatie (im)materiële activa. 

4.4.2 Waarde gemeenschappelijke regelingen per vraag EMU-enquête 2021 en bijstelling t.o.v. EMU-enquête 2020 (mln euro)
NrPostomschrijvingEffect op EMU202020212022
waardebijstellingwaardebijstellingwaarde
1Exploitatiesaldo+/-+54+83-57-24-33
2Mutatie (im)materiële vaste activa-+115-2+113+127-3
3Mutatie voorzieningen++16+13+10+7+4
4Mutatie voorraden-+1+9+0-2+0
5Verwachte boekwinst bij verkoop-+1+11+0+0+0
EMU-saldo-47+79 -159-141 -26

4.5 Waterschappen

Van alle 21 waterschappen is voor alle drie de jaren een bruikbare enquête ontvangen[1]. Zoals te zien in tabel 4.5.1 wijkt de opbouw van de enquête af van de EMU-enquête voor de gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen. Voor verslagjaar 2020 wordt het EMU-saldo volgens de enquête van 2021 geraamd op -275 miljoen euro. Dit is een verbetering van 230 miljoen euro ten opzichte van de raming uit 2020. Deze bijstelling is met name veroorzaakt door de investeringen. Volgens de enquête van 2021 is het EMU-saldo voor verslagjaar 2021 geraamd op -363 miljoen euro, een kleine bijstelling van +3 miljoen euro ten opzichte van de raming uit 2020. Het EMU-saldo voor 2022 wordt geraamd op -600 miljoen euro. 

4.5.1 Geraamde EMU-saldi voor de waterschappen enquête 2021 en bijstelling t.o.v. enquête 2020 (mln euro)
PostomschrijvingEffect op EMU202020212022
waardebijstellingwaardebijstellingwaarde
EMU-exploitatiesaldo (saldo voor toevoeging/ontrekking aan reserves)+-31+30-53-28-13
Invloed investeringen (zie staat van vaste activa)bruto-investeringsuitgaven-1 250-2421 501-541 982
Invloed investeringen (zie staat van vaste activa)investeringsbijdragen van derden+411-40560-23751
Invloed investeringen (zie staat van vaste activa) verkoop materiële en immateriële activa+1+13+30
Invloed investeringen (zie staat van vaste activa)afschrijvingen+599-4628-6642
Invloed voorzieningen (zie staat van reserves en voorzieningen)toevoegingen aan voorzieningen t.l.v. exploitatie+29+031+233
Invloed voorzieningen (zie staat van reserves en voorzieningen)onttrekkingen aan voorzieningen t.b.v. exploitatie-2+10-42
Invloed voorzieningen (zie staat van reserves en voorzieningen)betalingen rechtstreeks uit voorzieningen-30+129+128
Invloed voorzieningen (zie staat van reserves en voorzieningen)eventuele externe veermeerderingen van voorzieningen+0+00+00
Invloed reserves (zie staat van reserves en voorzieningen)eventuele betalingen rechtstreeks uit reserves-0+00+00
Invloed reserves (zie staat van reserves en voorzieningen)eventuele externe vermeerderingen van reserves+0+00+00
Deelnemingen en aandelenboekverlies+0+00+00
Deelnemingen en aandelenboekwinst-0+00+00
EMU-saldo-275+230-363+3-600
 

 

[1] Hierbij wordt uitgegaan van het moment van verwerking van de gegevens.