Korte omschrijvingen financiële steunmaatregelen overheid

Loonkosten regeling

De tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-regeling) is in het leven geroepen voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een (verwacht) omzetverlies van minimaal 20 procent in verschillende aanvraagperiodes. De NOW voorziet in een vergoeding van de loonkosten. Werkgevers kunnen de NOW aanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Van maart 2020 tot en met september 2021 waren er zes aanvraagperiodes. Bij de opleving van het coronavirus eind 2021 is de NOW heropend met een zevende aanvraagperiode. Voor alle bijzonderheden en voorwaarden per aanvraagperiode, zie:

overzicht-aanvraagperiodes-now.pdf (uwv.nl)

NOW-1.0 - De eerste aanvraagperiode NOW die liep van maart 2020 t/m mei 2020.
NOW-2.0 - De tweede aanvraagperiode NOW die liep van juni 2020 t/m september 2020.
NOW-3.1 - De derde aanvraagperiode NOW die liep van oktober 2020 t/m december 2020.
NOW-3.2 - De vierde aanvraagperiode NOW die liep van januari 2021 t/m maart 2021.
NOW-3.3 - De vijfde aanvraagperiode NOW die liep van april 2021 t/m juni 2021.
NOW-4.0 - De zesde aanvraagperiode NOW die liep van juli 2021 t/m september 2021.
NOW-5.0 - De zevende aanvraagperiode NOW die liep in november en december 2021.

 

Vaste lastenregelingen

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Eenmalige uitkering van 4 duizend euro aan MKB-bedrijven die minstens genoemd bedrag aan vaste lasten (zoals de huur van een bedrijfspand) verwachtten te maken en minstens genoemd bedrag aan omzetverlies. De TOGS was open van 27 maart tot en met 26 juni 2020 voor ondernemers die directe schade ondervonden van diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen. De regeling was bedoeld voor verschillende specifieke bedrijfstakken volgens een vastgestelde lijst met SBI-codes (branches).  Meer informatie op Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS) | RVO | Rijksdienst

Tegemoetkoming Vaste Lasten

Ondernemers met omzetverlies door de coronamaatregelen konden onder voorwaarden gebruikmaken van de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten. Ondernemers kunnen TVL aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Van juni 2020 tot en met september 2021 waren er vijf aanvraagperiodes. Bij de opleving van het coronavirus eind 2021 is de TVL heropend met een zesde aanvraagperiode. Voor alle bijzonderheden en voorwaarden per aanvraagperiode, zie:

TVL Tegemoetkoming Vaste Lasten | RVO | Rijksdienst.  

TVL-1. - De eerste aanvraagperiode TVL die liep van juni 2020 t/m september 2020.

TVL Q4 2020 - De tweede aanvraagperiode TVL die liep van oktober 2020 t/m december 2020.
TVL Q1 2021 - De derde aanvraagperiode TVL die liep van januari 2021 t/m maart 2021.
TVL Q2 2021 - De vierde aanvraagperiode TVL die liep van april 2021 t/m juni 2021.
TVL Q3 2021 - De vijfde aanvraagperiode TVL die liep van juni 2021 t/m september 2021.
TVL Q4 2021 - De zesde aanvraagperiode TVL die liep van oktober 2021 t/m december 2021.

Belastingmaatregel

Uitstel belastingbetaling

Ondernemers konden bij de Belastingdienst uitstel aanvragen voor het betalen van belastingen. Hiervoor gold een tijdelijke versoepeling in verband met Covid-19. De regeling liep t/m 30 september 2021. Het uitstel kon voor bijna alle soorten belastingen verleend worden. Het uitstel gold voor drie maanden en kon onder voorwaarden worden verlengd. Uitstel werd verleend voor de op moment van verzoek openstaande schuld. Alleen de volgende vijf belastingen zijn in de rapportages opgenomen: inkomstenbelasting, zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw). Meer informatie op Rijksoverheid.nl

Tozo

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 1.0, Tozo 2.0, Tozo 3.0 en Tozo 4.0)

Aanvullende uitkering voor zelfstandigen voor levensonderhoud en een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen vanwege de coronacrisis op te vangen. De eerste tranche van de regeling gold met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 en liep eind mei 2020 af. Deze regeling is opgevolgd door Tozo 2.0 met een looptijd t/m 30 september 2020, Tozo 3.0 met een looptijd t/m 31 maart 2021 en Tozo 4.0 met een looptijd t/m 30 juni 2020. Meer informatie op CBS.nl.

Krediet- of garantieregelingen

Verruimde borgstelling voor MKB-kredieten (BMKB-C)

Bij de borgstelling BMKB-kredieten staat de overheid garant voor een deel van de lening, waardoor ondernemers makkelijker geld kunnen lenen. In verband met de corona-crisis is de reguliere regeling verruimd (BMKB-C). Dat houdt in dat de overheid niet voor 50 procent van het krediet borg staat, maar voor 75 procent. Ook andere voorwaarden, zoals de looptijd van de garantie en de premie zijn versoepeld. MKB-bedrijven kunnen bij banken en andere geaccrediteerde financiële dienstverleners terecht voor een lening onder de BMKB-C voorwaarden. Meer informatie op Rijksoverheid.nl

Klein Krediet Corona (KKC)

Bedrijven met een relatief kleine financieringsbehoefte vanwege het coronavirus kunnen onder de Klein Krediet Corona garantieregeling (KKC) een lening aanvragen van minimaal 10 duizend euro tot maximaal 50 duizend euro. De overheid staat garant voor 95 procent van de lening, waardoor ondernemers makkelijker geld kunnen lenen. De looptijd van de lening is maximaal 5 jaar, en de rente bedraagt maximaal 4 procent. MKB-bedrijven kunnen bij banken en andere geaccrediteerde financiële dienstverleners terecht voor een lening onder de KKC voorwaarden. Meer informatie op Rijksoverheid.nl

Verruimde Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-C)

Met de GO-C(orona) module kunnen banken krediet verstrekken aan ondernemingen met liquiditeitstekorten als gevolg van het coronavirus. Door de GO-C kunnen banken een 80 procent of 90 procent staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen (i.p.v. 50 procent bij de reguliere GO-regeling). Meer informatie op Rijksoverheid.nl

Tegemoetkoming Verruiming Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL-C)

Het Borgstellingskrediet voor de Landbouw is sinds 18 maart 2020 uitgebreid met een extra module, een borgstelling voor een overbruggingskrediet in verband met corona. Gezonde landbouw-, tuinbouw-, visserij- en aquacultuurbedrijven die getroffen zijn of worden door de uitbraak van het coronavirus kunnen hierdoor gefinancierd blijven. De overheid staat voor 70 procent van het krediet borg. Meer informatie op Rijksoverheid.nl.

Corona-overbruggingsLening (COL)

Groeibedrijven - zoals startups, scale-ups en (innovatieve) MKB bedrijven - konden via Techleap.nl een corona-overbruggingslening aanvragen. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's) voerden deze regeling uit.

Qredits - uitstel van aflossing

Microkrediet voor startende ondernemers en kleine bedrijven die via andere kanalen niet aan krediet kunnen komen. Zij kunnen via stichting Qredits worden voorzien van een lening en advies. Wegens corona hebben deze bedrijven de mogelijkheid om uitstel van aflossing gedurende maximaal twaalf maanden op een lopende lening te krijgen. Daarnaast kunnen bedrijven overbruggingskrediet aanvragen. Meer informatie op Rijksoverheid.nl.   

Overige specifieke regelingen 

Tegemoetkoming fritesaardappeltelers

Compensatie voor de hoeveelheid fritesaardappelen die telers nog in opslag hebben. De vergoeding gold van 7 mei tot en met 18 juni 2020 voor telers met aardappelen die dit seizoen niet meer verwerkt konden worden tot frites en bedroeg 40 procent van de gemiddelde marktwaarde van de periode september 2019 tot en met februari 2020. Meer informatie op Rijksoverheid.nl.

Tegemoetkoming sierteeltsector

Bedrijven in de sierteeltsector en specifieke onderdelen van de voedingstuinbouw konden van 7 mei tot en met 18 juni 2020 een aanvullende tegemoetkoming aanvragen. De tegemoetkoming was voor bedrijven in deze sectoren die te maken hebben met een forse omzetderving van meer dan 30 procent ten opzichte van de voorgaande 3 jaar. Meer informatie op Rijksoverheid.nl.

Subsidieregeling Evenementen (TRSEC)

De Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen Covid-19 is een subsidieregeling die de gemaakte kosten vergoedt voor evenementen die door coronamaatregelen door de Rijksoverheid verboden zijn. De subsidieregeling is gericht op evenementen die gepland staan tussen 1 juli en 31 december 2021. Meer informatie op Subsidieregeling evenementen | Coronavirus: financiële regelingen | Rijksoverheid

Terug naar artikel