Korte omschrijvingen financiële steunmaatregelen overheid

Loonkosten regeling

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW 1.0)

De NOW 1.0 was bedoeld om werkgevers tegemoet te komen die door de coronacrisis te maken hebben met omzetverlies. Bij de eerste aanvraagperiode konden werkgevers het loon van werknemers doorbetalen bij (verwacht) omzetverlies van minimaal 20 procent in een aangesloten periode van drie maanden. De periode van omzetverlies moest beginnen in maart, april of mei 2020. De eerste aanvraagperiode is per 6 juni 2020 gesloten. Meer informatie op Rijksoverheid.nl en het UWV.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW 2.0)

Tweede aanvraagperiode voor compensatie voor loonkosten van werkgevers die wederom een omzetverlies van minimaal 20 procent verwachtten in een aangesloten periode van vier maanden. De verhoging van de loonkosten om werkgeverslasten te compenseren ging van 30 naar 40 procent. De aaneengesloten periode van omzetverlies moest beginnen in juni, juli of augustus. Als het bedrijf in de eerste aanvraagperiode NOW had ontvangen, dan moest de nieuwe periode aansluiten op de vorige periode. De tweede aanvraagperiode is per 1 september 2020 gesloten. Meer informatie op Rijksoverheid.nl en het UWV.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW 3.1, NOW 3.2, NOW 3.3 en NOW 4.0)

Derde, vierde, vijfde en zesde aanvraagperiode voor compensatie voor loonkosten van werkgevers die wederom een omzetverlies van minimaal 20 procent verwachtten in een aangesloten periode van drie maanden. Dat zijn oktober t/m december 2020 voor NOW 3.1 en januari t/m maart 2021 voor NOW 3.2, januari t/m maart 2021 voor NOW 3.2, april t/m juni 2021 voor NOW 3.3 en juli t/m september 2021 voor NOW 4.0. De loonsom mag met 10 procent dalen zonder dat dit ten koste gaat van de definitieve tegemoetkoming. De tegemoetkoming is maximaal 80 procent van de loonkosten voor NOW 3.1 en 85 procent voor NOW 3.2, NOW 3.3 en NOW 4.0. Meer informatie op Rijksoverheid.nl en het UWV.

Vaste lasten regeling

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Eenmalige uitkering van 4 duizend euro aan MKB-bedrijven die minstens genoemd bedrag aan vaste lasten (zoals de huur van een bedrijfspand) verwachtten te maken en minstens genoemd bedrag aan omzetverlies. De TOGS was open van 27 maart tot en met 26 juni 2020 voor ondernemers die directe schade ondervonden van diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen. De regeling was bedoeld voor verschillende specifieke bedrijfstakken volgens een vastgestelde lijst met SBI-codes (branches).  Meer informatie op Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS) | RVO | Rijksdienst

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL-1)

MKB-ondernemers met een verwacht omzetverlies van minimaal 30 procent konden een subsidie krijgen van maximaal 50 duizend euro voor een deel van hun vaste lasten. De looptijd van TVL-1 was van juni tot en met september 2020. De regeling was – net als de TOGS - bedoeld voor verschillende specifieke bedrijfstakken volgens een vastgestelde lijst met SBI-codes (branches). Meer informatie op TVL Tegemoetkoming Vaste Lasten | RVO | Rijksdienst.  

Tegemoetkoming Vaste Lasten Q4 2020 (TVL Q4 2020)

MKB-ondernemers met een verwacht omzetverlies van minimaal 30 procent konden een subsidie krijgen van maximaximaal 90 duizend euro voor een deel van hun vaste lasten. De looptijd van TVL Q4 2020 was van oktober tot en met december 2020. De regeling gold voor vrijwel alle SBI-codes. Meer informatie op TVL Tegemoetkoming Vaste Lasten | RVO | Rijksdienst.  

Tegemoetkoming Vaste Lasten Q1 2021 (TVL Q1 2021)

Alle ondernemers (ook niet-MKB-ondernemers) met een verwacht omzetverlies van minimaal 30 procent konden een subsidie aanvragen voor een deel van hun vaste lasten. De looptijd van TVL Q1 2021 was van januari tot en met maart 2021. Ten opzichte van de eerdere TVL-regelingen, zijn de subsidiepercentages en de maximale bedragen verhoogd (550 duizend euro voor mkb-bedrijven en 600 duizend euro voor niet-mkb bedrijven). Naast de tegemoetkoming in vaste lasten waren er verschillende modules beschikbaar. Meer informatie op TVL Tegemoetkoming Vaste Lasten | RVO | Rijksdienst.  

Tegemoetkoming Vaste Lasten Q2 2021 (TVL Q2 2021)

Ondernemers met een verwacht omzetverlies van minimaal 30 procent konden een subsidie aanvragen voor een deel van hun vaste lasten. De looptijd van TVL Q1 2021 was van april tot en met juni 2021. Het minimumbedrag aan vaste lasten van een bedrijf was 1 500 euro per kwartaal, waardoor meer kleinere bedrijven toegang kregen tot de TVL. Ondernemers konden een subsidie krijgen van maximaal 550 duizend euro voor MKB-bedrijven, en 1,2 miljoen euro voor niet-MKB bedrijven. Naast de tegemoetkoming in vaste lasten waren er verschillende modules beschikbaar. Meer informatie op TVL Tegemoetkoming Vaste Lasten | RVO | Rijksdienst.  

Belastingmaatregel

Uitstel belastingbetaling

Ondernemers konden bij de Belastingdienst uitstel aanvragen voor het betalen van belastingen. Hiervoor gold een tijdelijke versoepeling in verband met Covid-19. De regeling liep t/m 30 september 2021. Het uitstel kon voor bijna alle soorten belastingen verleend worden. Het uitstel gold voor drie maanden en kon onder voorwaarden worden verlengd. Uitstel werd verleend voor de op moment van verzoek openstaande schuld. Alleen de volgende vijf belastingen zijn in de rapportages opgenomen: inkomstenbelasting, zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw). Meer informatie op Rijksoverheid.nl

Tozo

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 1.0, Tozo 2.0 en Tozo 3.0)

Aanvullende uitkering voor zelfstandigen voor levensonderhoud en een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen vanwege de coronacrisis op te vangen. De eerste tranche van de regeling gold met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 en liep eind mei 2020 af. Deze regeling is opgevolgd door Tozo 2.0 met een looptijd t/m 30 september 2020 en Tozo 3.0 met een looptijd t/m 31 maart 2021. Meer informatie op CBS.nl.

Krediet- of garantieregelingen

Verruimde borgstelling voor MKB-kredieten (BMKB-C)

Bij de borgstelling BMKB-kredieten staat de overheid garant voor een deel van de lening, waardoor ondernemers makkelijker geld kunnen lenen. In verband met de corona-crisis is de reguliere regeling verruimd (BMKB-C). Dat houdt in dat de overheid niet voor 50 procent van het krediet borg staat, maar voor 75 procent. Ook andere voorwaarden, zoals de looptijd van de garantie en de premie zijn versoepeld. MKB-bedrijven kunnen bij banken en andere geaccrediteerde financiële dienstverleners terecht voor een lening onder de BMKB-C voorwaarden. Meer informatie op Rijksoverheid.nl

Klein Krediet Corona (KKC)

Bedrijven met een relatief kleine financieringsbehoefte vanwege het coronavirus kunnen onder de Klein Krediet Corona garantieregeling (KKC) een lening aanvragen van minimaal 10 duizend euro tot maximaal 50 duizend euro. De overheid staat garant voor 95 procent van de lening, waardoor ondernemers makkelijker geld kunnen lenen. De looptijd van de lening is maximaal 5 jaar, en de rente bedraagt maximaal 4 procent. MKB-bedrijven kunnen bij banken en andere geaccrediteerde financiële dienstverleners terecht voor een lening onder de KKC voorwaarden. Meer informatie op Rijksoverheid.nl

Verruimde Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-C)

Met de GO-C(orona) module kunnen banken krediet verstrekken aan ondernemingen met liquiditeitstekorten als gevolg van het coronavirus. Door de GO-C kunnen banken een 80 procent of 90 procent staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen (i.p.v. 50 procent bij de reguliere GO-regeling). Meer informatie op Rijksoverheid.nl

Tegemoetkoming Verruiming Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL-C)

Het Borgstellingskrediet voor de Landbouw is sinds 18 maart 2020 uitgebreid met een extra module, een borgstelling voor een overbruggingskrediet in verband met corona. Gezonde landbouw-, tuinbouw-, visserij- en aquacultuurbedrijven die getroffen zijn of worden door de uitbraak van het coronavirus kunnen hierdoor gefinancierd blijven. De overheid staat voor 70 procent van het krediet borg. Meer informatie op Rijksoverheid.nl.

Corona-overbruggingsLening  (COL)

Groeibedrijven - zoals startups, scale-ups en (innovatieve) MKB bedrijven - konden via Techleap.nl een corona-overbruggingslening aanvragen. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's) voerden deze regeling uit.

Qredits - uitstel van aflossing

Microkrediet voor startende ondernemers en kleine bedrijven die via andere kanalen niet aan krediet kunnen komen. Zij kunnen via stichting Qredits worden voorzien van een lening en advies. Wegens corona hebben deze bedrijven de mogelijkheid om uitstel van aflossing gedurende maximaal twaalf maanden op een lopende lening te krijgen. Daarnaast kunnen bedrijven overbruggingskrediet aanvragen. Meer informatie op Rijksoverheid.nl.   

Overige specifieke regelingen 

Tegemoetkoming fritesaardappeltelers

Compensatie voor de hoeveelheid fritesaardappelen die telers nog in opslag hebben. De vergoeding gold van 7 mei tot en met 18 juni 2020 voor telers met aardappelen die dit seizoen niet meer verwerkt konden worden tot frites en bedroeg 40 procent van de gemiddelde marktwaarde van de periode september 2019 tot en met februari 2020. Meer informatie op Rijksoverheid.nl.

Subsidieregeling Evenementen (TRSEC)

De Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen Covid-19 is een subsidieregeling die de gemaakte kosten vergoedt voor evenementen die door coronamaatregelen door de Rijksoverheid verboden zijn. De subsidieregeling is gericht op evenementen die gepland staan tussen 1 juli en 31 december 2021. Vanaf 18 juni 2021 is het mogelijk om een aanvraag te doen. Meer informatie op Subsidieregeling evenementen | Coronavirus: financiële regelingen | Rijksoverheid

Tegemoetkoming sierteeltsector

Bedrijven in de sierteeltsector en specifieke onderdelen van de voedingstuinbouw konden van 7 mei tot en met 18 juni 2020 een aanvullende tegemoetkoming aanvragen. De tegemoetkoming was voor bedrijven in deze sectoren die te maken hebben met een forse omzetderving van meer dan 30 procent ten opzichte van de voorgaande 3 jaar. Meer informatie op Rijksoverheid.nl.

Terug naar artikel