Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

Bepaling van de belastingcapaciteit en de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ)

Gemeenten en de LV WOZ

Gemeenten bepalen de WOZ-waarde van o.a. huizen, winkels, kantoren en bouwpercelen. Deze WOZ-waarde heeft invloed op de hoogte van een aantal belastingen, zoals de onroerendezaakbelasting (OZB) en de inkomstenbelasting. Gemeenten zijn bronhouder van de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ) en stellen informatie uit deze registratie beschikbaar via de LV WOZ. Het CBS is een primaire afnemer die gegevens uit de LV WOZ o.a. gebruikt voor het bepalen van de belastingcapaciteit per gemeente. Informatie aangaande gegevens uit de LV WOZ waarvoor het CBS is geautoriseerd, is beschreven in de catalogus Basisregistratie WOZ.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek en de bepaling van de belastingcapaciteit

Het CBS stelt de voorlopige belastingcapaciteit 2023 en de definitieve belastingcapaciteit 2021 vast. Dit vindt plaats op basis van de in de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ) beschikbare gegevens betreffende de WOZ-objecten die zijn vastgesteld in het kader van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). De belastingcapaciteit is een van de verdeelmaatstaven voor het Gemeentefonds en wordt geleverd aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De uitvraag van de data zal in de eerste week van mei 2023 plaatsvinden. De belastingcapaciteit wordt berekend met behulp van enkele gegevens uit de LV WOZ en daarvoor ontwikkelde programmatuur.
De bijtelling voor nog niet beschikte WOZ-objecten of nog niet in de LV WOZ verwerkte beschikkingen zal, indien nodig, door het CBS worden ingeschat op basis van de in de voorgaande periode vastgestelde waarde van deze objecten. De vastgestelde belastingcapaciteit zal ter kennisgeving worden toegestuurd in de maanden juni en juli.
Het CBS gaat ervan uit dat de gemeente binnen de wettelijke termijn de benodigde data heeft geleverd aan de LV WOZ en dat deze data een afspiegeling zijn van de eigen WOZ-registratie waarbij de status van het WOZ-object en de vrijstellingscode voor de OZB-heffing correct geregistreerd staan.

De uitkomsten worden gestuurd aan de gemeente of indien de gemeente het mandaat voor de controle van en de reactiebevoegdheid op de belastingcapaciteit heeft gedelegeerd, naar deze instantie.

Mocht de gemeente of de gemandateerde instantie zich niet kunnen vinden in de vastgestelde belastingcapaciteit vermeld in de brieven van juni en juli, dan kan zij binnen een vastgestelde termijn een wijziging opgeven. Het CBS zal deze wijziging verwerken na toestemming van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De werkwijze van het doorgeven van de eventuele correcties zal in de brieven worden toegelicht. Het e-mailadres is: woz@cbs.nl.

Het accorderen van de vastgestelde belastingcapaciteit is niet meer nodig. Voor de beschrijving van de door het CBS gevolgde procedure voor het bepalen van de belastingcapaciteit per gemeente op basis van gegevens uit de Landelijke Voorziening WOZ kunt u het volgende document raadplegen: Belastingcapaciteit bepaling via LV-WOZ 1.1.pdf.
De vastgestelde belastingcapaciteit wordt na levering aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gepubliceerd op StatLine in de tabel Maatstaven Financiële-verhoudingswet (Fvw).

Wie zijn bij de LV WOZ betrokken?

Het Ministerie van Financiën is wetgever en politiek verantwoordelijk voor de Wet WOZ, waaronder de LV WOZ. De Waarderingskamer controleert of gemeenten de Wet WOZ goed uitvoeren en houdt toezicht op de uitvoering van de Basisregistratie WOZ. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het opnemen van de gegevens in de LV WOZ en voor de kwaliteit van de gegevens. In het WOZ-Waardeloket worden de WOZ-waarden getoond van woningen die de gemeente heeft geleverd aan de LV WOZ.

Het Kadaster is technisch verantwoordelijk voor de LV WOZ en stelt de WOZ-gegevens beschikbaar aan afnemers. Zij biedt ondersteuning aan bronhouders, afnemers en leveranciers. Het Kadaster richt zich als beheerder op verbetering van de kwaliteit van de gegevens. Ontwikkelingen in de aanpak van de kwaliteitsverbetering zijn te vinden op de webpagina WOZ van het Kadaster.