Moet de cliënt (of diens ouders) toestemming geven voor het verstrekken van zijn/haar persoonsgegevens aan het CBS door de jeugdhulpaanbieder of gecertificeerde instelling?

Jeugdhulpaanbieders hoeven cliënten of hun ouders niet om toestemming te vragen om hun gegevens in het kader van de Beleidsinformatie Jeugd aan het CBS te verstrekken. Het leveren van gegevens voor de Beleidsinformatie Jeugd is een wettelijke verplichting die opgenomen is in de Jeugdwet. Juist om deze reden is er in de Jeugdwet en het Besluit Jeugdwet een uitgebreide en specifieke regeling voor de Beleidsinformatie Jeugd opgenomen, waarin aangegeven staat dat de cliënten of hun ouders geen toestemming hoeven te geven. Deze regeling is ook getoetst en goedgekeurd door het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Zie hier voor meer informatie.