Economische groei; bbp en toegevoegde waarde volumemutaties; nr

Economische groei; bbp en toegevoegde waarde volumemutaties; nr

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Regio's Perioden Bbp, volumemutaties (%)
A-U Alle economische activiteiten Groot-Amsterdam (CR) 2021* 5,6
A-U Alle economische activiteiten Amsterdam (CP) 2021* 4,9
A-U Alle economische activiteiten Overig Agglomeratie Amsterdam (CP) 2021* 4,8
A Landbouw, bosbouw en visserij Groot-Amsterdam (CR) 2021*
A Landbouw, bosbouw en visserij Amsterdam (CP) 2021*
A Landbouw, bosbouw en visserij Overig Agglomeratie Amsterdam (CP) 2021*
B Delfstoffenwinning Groot-Amsterdam (CR) 2021*
B Delfstoffenwinning Amsterdam (CP) 2021*
B Delfstoffenwinning Overig Agglomeratie Amsterdam (CP) 2021*
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Groot-Amsterdam (CR) 2021*
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Amsterdam (CP) 2021*
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Overig Agglomeratie Amsterdam (CP) 2021*
C Industrie Groot-Amsterdam (CR) 2021*
C Industrie Amsterdam (CP) 2021*
C Industrie Overig Agglomeratie Amsterdam (CP) 2021*
D Energievoorziening Groot-Amsterdam (CR) 2021*
D Energievoorziening Amsterdam (CP) 2021*
D Energievoorziening Overig Agglomeratie Amsterdam (CP) 2021*
E Waterbedrijven en afvalbeheer Groot-Amsterdam (CR) 2021*
E Waterbedrijven en afvalbeheer Amsterdam (CP) 2021*
E Waterbedrijven en afvalbeheer Overig Agglomeratie Amsterdam (CP) 2021*
F Bouwnijverheid Groot-Amsterdam (CR) 2021*
F Bouwnijverheid Amsterdam (CP) 2021*
F Bouwnijverheid Overig Agglomeratie Amsterdam (CP) 2021*
G-I Handel, vervoer en horeca Groot-Amsterdam (CR) 2021*
G-I Handel, vervoer en horeca Amsterdam (CP) 2021*
G-I Handel, vervoer en horeca Overig Agglomeratie Amsterdam (CP) 2021*
J Informatie en communicatie Groot-Amsterdam (CR) 2021*
J Informatie en communicatie Amsterdam (CP) 2021*
J Informatie en communicatie Overig Agglomeratie Amsterdam (CP) 2021*
K Financiële dienstverlening Groot-Amsterdam (CR) 2021*
K Financiële dienstverlening Amsterdam (CP) 2021*
K Financiële dienstverlening Overig Agglomeratie Amsterdam (CP) 2021*
L Verhuur en handel van onroerend goed Groot-Amsterdam (CR) 2021*
L Verhuur en handel van onroerend goed Amsterdam (CP) 2021*
L Verhuur en handel van onroerend goed Overig Agglomeratie Amsterdam (CP) 2021*
M-N Zakelijke dienstverlening Groot-Amsterdam (CR) 2021*
M-N Zakelijke dienstverlening Amsterdam (CP) 2021*
M-N Zakelijke dienstverlening Overig Agglomeratie Amsterdam (CP) 2021*
O-Q Overheid en zorg Groot-Amsterdam (CR) 2021*
O-Q Overheid en zorg Amsterdam (CP) 2021*
O-Q Overheid en zorg Overig Agglomeratie Amsterdam (CP) 2021*
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Groot-Amsterdam (CR) 2021*
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Amsterdam (CP) 2021*
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Overig Agglomeratie Amsterdam (CP) 2021*
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Regionale rekeningen geven een op de nationale rekeningen aansluitende kwantitatieve beschrijving van het economisch proces van regio's binnen een land. Als onderdelen van het economisch proces worden in de nationale rekeningen productie, inkomensverdeling, bestedingen en financiering onderscheiden. Bij de regionale rekeningen ligt de nadruk echter op de beschrijving van de productieprocessen in de verscheidene regio's.
Deze tabel bevat jaargegevens over de productiecomponenten van het bruto binnenlands product. Het is in de regionale rekeningen gebruikelijk om het bruto binnenlands product vanuit twee gezichtspunten te benaderen, vanuit de productie en vanuit de het inkomen. De volume ontwikkeling van het bruto binnenlands product is de maatstaf voor de economische groei van een land.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Frequentie: 2 maal per jaar.

Status van de cijfers:
De jaren 1996 tot en met 2019 zijn definitief, de jaren 2020 en 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 26 april 2022:
De flashraming 2021 is toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In oktober 2022 komen het definitieve verslagjaar 2020 en het voorlopig verslagjaar 2021 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Bbp, volumemutaties
Volumegroei van het bruto binnenlands product (bbp). Het bruto binnenlands product (bbp) is een maat voor de omvang van de economie. De verandering van het volume van het bbp in een bepaalde tijdsperiode is een maat voor de groei (of krimp) van de economie. Het bruto binnenlands product tegen marktprijzen is het eindresultaat van de productieve activiteiten van ingezeten productie-eenheden. Het kan op twee manieren worden gedefinieerd:
- vanuit het oogpunt van de productie: het bbp is de som van de bruto toegevoegde waarde van alle institutionele sectoren of bedrijfstakken en het saldo van productgebonden belastingen en subsidies (die niet aan sectoren en bedrijfstakken worden toegerekend). Het is eveneens de sluitpost van de productierekening van de totale economie;
- vanuit het oogpunt van het inkomen: het bbp is de som van de bestedingen in de inkomensvormingsrekening van de totale economie (beloning van werknemers, belastingen op productie en invoer exclusief subsidies, bruto-exploitatieoverschot en gemengd inkomen van de totale economie).
Door het bbp te verminderen met het verbruik van vaste activa, wordt het netto binnenlands product (nbp) tegen marktprijzen verkregen.