Provincierekeningen; baten en lasten per taakveld

Provincierekeningen; baten en lasten per taakveld

Provinciale taakvelden Regio's Perioden Provinciale rekening in mln euro Baten (mln euro) Provinciale rekening in mln euro Lasten (mln euro)
Beheer flora en fauna Nederland 2022* 4,2 71,5
Beheer flora en fauna Noord-Nederland (LD) 2022* 3,6 25,4
Beheer flora en fauna Oost-Nederland (LD) 2022* 0,0 10,0
Beheer flora en fauna West-Nederland (LD) 2022* 0,6 27,3
Beheer flora en fauna Zuid-Nederland (LD) 2022* 0,0 8,9
Beheer flora en fauna Groningen (PV) 2022* 0,6 4,1
Beheer flora en fauna Fryslân (PV) 2022* 2,8 19,9
Beheer flora en fauna Drenthe (PV) 2022* 0,2 1,4
Beheer flora en fauna Overijssel (PV) 2022* 0,0 8,0
Beheer flora en fauna Flevoland (PV) 2022* 0,0 1,3
Beheer flora en fauna Gelderland (PV) 2022* 0,0 0,8
Beheer flora en fauna Utrecht (PV) 2022* 0,1 5,1
Beheer flora en fauna Noord-Holland (PV) 2022* 0,4 18,6
Beheer flora en fauna Zuid-Holland (PV) 2022* 0,0 0,0
Beheer flora en fauna Zeeland (PV) 2022* 0,1 3,6
Beheer flora en fauna Noord-Brabant (PV) 2022* 0,0 7,6
Beheer flora en fauna Limburg (PV) 2022* 0,0 1,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de lasten en baten per taakveld (beleidsterrein) naar provincie in miljoenen euro's en in euro's per inwoner. De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de provincies zelf hanteren in hun administratie en zijn afkomstig uit de provincierekeningen. Deze gegevens worden aan het CBS geleverd via de enquête Informatie voor Derden (Iv3). De voorschriften voor deze enquête zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie voorlopig. De cijfers worden definitief op het moment dat cijfers over het volgende jaar aan de reeks worden toegevoegd.

Wijzigingen per 15 december 2023:
De voorlopige cijfers voor 2022 zijn opgenomen.
De cijfers voor 2021 zijn definitief.

Provincie Utrecht
Bij het publiceren van de voorlopige gegevens over verslagjaar 2018 had de provincie Utrecht nog geen goedkeurende accountantsverklaring over haar jaarrekening. Inmiddels is dit wel het geval en zijn de gegevens van de provincie Utrecht zodanig aangepast dat zij zijn nu conform zijn met de door de accountant goedgekeurde jaarrekening 2018.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers uit de provincierekeningen worden uiterlijk 12 maanden na de verslagperiode geplaatst.
De cijfers kunnen worden bijgesteld op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Over het algemeen zijn de bijstellingen gering van omvang. De bijstellingen worden doorgevoerd op het moment dat er een nieuw jaarcijfer aan de reeks wordt toegevoegd.
Door wijzigingen in de brongegevens, Informatie voor derden (Iv3), zijn de gegevens met ingang van de rekening 2017 niet geheel vergelijkbaar met de gegevens over eerdere jaren. In de administraties van provincies wordt de typering van de lasten en baten naar taakveld soms nog herzien, hierdoor kunnen tussen 2017 en 2018 (kleine) verschuivingen tussen taakvelden voorkomen.
Meer informatie hierover is te vinden in paragraaf 3 onder 'relevante tabellen'.

Toelichting onderwerpen

Provinciale rekening in mln euro
Cijfers op basis van de provinciale rekening weergegeven in miljoenen euro's.
Baten
De baten van de provinciale rekening in miljoenen euro's.

Onder de provinciale baten vallen o.a. rentebaten, verkoop van grond, goederen en diensten, ontvangen overdrachten en heffingen door provincies.
De baten worden geregistreerd inclusief interne verrekeningen (o.a. mutaties in reserves en voorzieningen).

Het grootste deel van de provinciale baten bestaat uit de ontvangen rijksbijdrage uit het Provinciefonds en de ontvangen provinciale heffingen.
Lasten
De lasten van de provinciale rekening in miljoenen euro's.

Onder de provinciale lasten vallen o.a. de betaalde lonen en salarissen, rentelasten, aankoop van (niet) duurzame goederen en diensten (inclusief energiekosten en kosten van inhuur van personeel) en betaalde inkomensoverdrachten, alsmede de afschrijvingen, de betaalde investeringsbijdragen aan overheden en derden en de grondaankopen.
De lasten worden geregistreerd inclusief interne verrekeningen (o.a. mutaties in reserves en voorzieningen).