Beloning en arbeidsvolume van werknemers; kwartalen, nationale rekeningen


Deze tabel bevat gegevens over de beloning van werknemers, de loonkosten en het arbeidsvolume van werknemers, die werkzaam zijn bij in Nederland gevestigde bedrijven en instellingen. De beloning van werknemers wordt onderverdeeld naar lonen en sociale premies ten laste van werkgevers. De loonkosten zijn het totaal van lonen, sociale premies ten laste van werkgevers en eindheffingen verminderd met loonkostensubsidies. Het arbeidsvolume van werknemers wordt gegeven in gemiddeld aantal banen (naar geslacht), gemiddeld aantal arbeidsjaren, en gewerkte uren per kwartaal en jaar. Naast de oorspronkelijke cijfers bevat de tabel seizoengecorrigeerde cijfers van de beloning van werknemers en de lonen. Daarnaast worden de beloning van werknemers, lonen en loonkosten in verhouding tot het gemiddeld aantal arbeidsjaren en de gewerkte uren gegeven.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 1995

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2017 zijn definitief. De gegevens vanaf 2018 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 24 juni 2020:
De gegevens van 2018 en 2019 zijn herzien. De gegevens van de reguliere raming van het eerste kwartaal 2020 zijn toegevoegd.
Voor de raming van de gewerkte uren van werknemers van het eerste kwartaal 2020 is afgeweken van de gebruikelijke werkwijze. Vanwege de coronacrisis zijn in bepaalde bedrijfstakken de gewerkte uren plots sterk afgenomen. De reguliere bronnen boden onvoldoende houvast om deze afname goed in beeld te brengen. Om deze afname toch goed te verwerken in de kwartaalraming is de Enquête Beroepsbevolking (EBB) als aanvullende bron gebruikt. Voor de maand maart zijn de ontwikkelingen van de gewerkte uren uit de EBB ingezet. Dit is gedaan in (delen van) de bedrijfstakken waarin het effect van coronacrisis substantieel is. Voor de zelfstandigen is de inzet van ontwikkelingen uit de EBB de gebruikelijke werkwijze.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De resultaten van de eerste berekening, de zogenoemde flashraming, worden binnen 45 dagen na afloop van een verslagkwartaal bekend gemaakt. Vervolgens wordt 85 dagen na afloop van het kwartaal de reguliere raming gepubliceerd. Bij de tweede raming van het vierde kwartaal worden de gegevens van de voorgaande drie kwartalen van dat jaar herzien.

Beloning en arbeidsvolume van werknemers; kwartalen, nationale rekeningen

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Beloning van werknemersBedragLonen (mln euro) Beloning van werknemersBedragLonen; seizoengecorrigeerd (mln euro) Beloning van werknemersOntwikkeling t.o.v. een jaar eerderLonen (%) BedragBeloning van werknemers per arbeidsjaarLonen per arbeidsjaar (1 000 euro) BedragBeloning van werknemers per gewerkt uurLonen per gewerkt uur (euro) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerderBeloning van werknemers per arbeidsjaarLonen per arbeidsjaar (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerderBeloning van werknemers per gewerkt uurLonen per gewerkt uur (%)
A-U Alle economische activiteiten 2020 1e kwartaal* 73.262 78.192 4,2 11,5 26,1 2,7 3,7
A Landbouw, bosbouw en visserij 2020 1e kwartaal* 667 744 4,3 8,5 18,0 2,4 2,1
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2020 1e kwartaal* 9.546 10.000 2,9 12,5 27,7 2,3 2,8
C Industrie 2020 1e kwartaal* 8.600 8.990 3,3 12,4 27,4 2,8 3,3
F Bouwnijverheid 2020 1e kwartaal* 3.624 3.824 5,2 11,9 25,4 2,4 1,7
G-I Handel, vervoer en horeca 2020 1e kwartaal* 14.947 15.709 3,1 9,9 22,5 1,9 5,5
J Informatie en communicatie 2020 1e kwartaal* 4.133 4.199 5,6 15,9 34,4 1,7 0,8
K Financiële dienstverlening 2020 1e kwartaal* 3.502 3.543 2,6 18,7 41,7 1,0 0,8
L Verhuur en handel van onroerend goed 2020 1e kwartaal* 760 792 7,5 13,3 30,7 3,2 3,1
M-N Zakelijke dienstverlening 2020 1e kwartaal* 13.996 14.641 2,3 11,5 25,0 3,1 2,6
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2020 1e kwartaal* 3.876 4.282 -4,2 7,8 16,7 2,7 1,7
O-Q Overheid en zorg 2020 1e kwartaal* 20.072 22.568 6,8 11,0 27,0 3,7 4,5
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2020 1e kwartaal* 5.798 6.519 6,2 12,3 28,9 3,2 1,7
P Onderwijs 2020 1e kwartaal* 4.728 5.364 10,2 11,8 28,9 8,7 8,1
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2020 1e kwartaal* 9.546 10.686 5,5 9,9 25,2 1,7 4,4
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2020 1e kwartaal* 2.015 2.172 4,5 10,2 23,7 2,1 4,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens