Bedrijven; bedrijfstak


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven en instellingen naar economische hoofdactiviteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De SBI is in deze tabel uitgesplitst tot en met het laagste niveau. De bedrijven zijn verder ingedeeld naar bedrijfsgrootte op basis van het aantal werkzame personen en naar rechtsvorm. Dit is de bedrijvenpopulatie van Nederland. De bedrijvenpopulatie is een momentopname op de eerste dag van elk kwartaal.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2018 zijn definitief, de cijfers over 2019 zijn nader voorlopig en de cijfers over 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 15 april 2020:
De gegevens over het tweede kwartaal 2020 zijn toegevoegd. Nagekomen informatie over de periode 1e kwartaal 2019 t/m 1e kwartaal 2020 is verwerkt.

Wijzigingen per 29 augustus 2019:
Door een foutief bronbestand is het aantal vennoten bij een deel van de bedrijven met rechtsvorm Vennootschap onder Firma te laag ingeschat en zijn deze bedrijven ten onrechte in de grootteklasse ‘1 werkzame persoon’ ingedeeld. In de meeste van deze gevallen is de juiste grootteklasse ‘2 werkzame personen’. Het effect werd zichtbaar omstreeks 2013 en werd geleidelijk jaarlijks groter, met in 2019 ongeveer 50 duizend verkeerd getypeerde bedrijven.
De gehele tijdreeks is opnieuw samengesteld.

Wijzigingen per 22 januari 2018:
Door een wetswijziging kan er geen onderscheid meer gemaakt worden tussen peuterspeelzalen (88.91.2) en de andere vormen van kinderopvang (88.91.1). Deze uitsplitsing zal daarom vervallen.
De bedrijfsactiviteit ‘schadeverzekeringen’ (65.12) is opgesplitst in zorgverzekeringen (65.12.2) en overige schadeverzekeringen (65.12.1).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van elk kwartaal worden in de eerste maand van elk kwartaal gepubliceerd.

Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Perioden Totaal bedrijven (aantal) Bedrijfsgrootte1 werkzaam persoon (aantal) Bedrijfsgrootte2 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte3 tot 5 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte5 tot 10 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte10 tot 20 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte20 tot 50 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte50 tot 100 werkzame personen (aantal) RechtsvormNatuurlijke personen (aantal) RechtsvormRechtspersonen (aantal)
A-U Alle economische activiteiten 2020 2e kwartaal* 1.871.415 1.458.780 188.095 90.455 65.130 33.410 20.360 7.170 1.446.010 425.400
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2020 2e kwartaal* 1.770.085 1.369.770 181.530 88.070 63.430 32.645 19.895 6.995 1.436.935 333.150
A Landbouw, bosbouw en visserij 2020 2e kwartaal* 75.015 36.475 21.900 11.370 3.435 1.135 540 100 68.135 6.880
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2020 2e kwartaal* 73.805 48.000 7.635 4.505 4.660 3.530 2.795 1.250 49.995 23.810
B Delfstoffenwinning 2020 2e kwartaal* 485 340 30 25 20 15 15 15 235 250
C Industrie 2020 2e kwartaal* 69.810 45.180 7.315 4.295 4.465 3.405 2.660 1.175 48.240 21.570
D Energievoorziening 2020 2e kwartaal* 1.645 1.270 160 85 50 20 20 10 565 1.080
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2020 2e kwartaal* 1.865 1.210 130 100 125 90 95 50 955 910
F Bouwnijverheid 2020 2e kwartaal* 196.180 164.665 15.280 6.065 4.830 2.785 1.645 535 173.455 22.725
G-I Handel, vervoer en horeca 2020 2e kwartaal* 352.560 210.090 60.445 32.925 25.495 12.475 7.125 2.190 271.340 81.220
G Handel 2020 2e kwartaal* 240.990 148.305 40.670 21.815 15.730 7.260 4.585 1.480 180.370 60.620
H Vervoer en opslag 2020 2e kwartaal* 48.770 33.220 6.680 2.935 2.325 1.480 1.215 440 38.720 10.050
I Horeca 2020 2e kwartaal* 62.800 28.565 13.095 8.175 7.440 3.735 1.325 270 52.255 10.545
J Informatie en communicatie 2020 2e kwartaal* 99.370 81.890 8.075 3.115 2.560 1.730 1.255 420 74.785 24.585
K Financiële dienstverlening 2020 2e kwartaal* 97.670 86.490 6.255 2.170 1.490 640 340 110 7.540 90.130
L Verhuur en handel van onroerend goed 2020 2e kwartaal* 28.525 20.115 4.400 2.195 1.015 385 225 105 12.660 15.860
M-N Zakelijke dienstverlening 2020 2e kwartaal* 452.275 383.655 33.320 12.760 10.300 5.745 3.720 1.395 352.425 99.850
M Specialistische zakelijke diensten 2020 2e kwartaal* 370.155 322.765 24.685 8.885 7.000 3.700 2.035 590 287.740 82.415
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2020 2e kwartaal* 82.125 60.890 8.635 3.875 3.295 2.045 1.685 805 64.685 17.440
O-Q Overheid en zorg 2020 2e kwartaal* 270.955 231.085 16.235 8.410 7.170 3.340 1.790 770 242.710 28.240
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2020 2e kwartaal* 820 215 5 15 30 30 30 70 140 680
P Onderwijs 2020 2e kwartaal* 98.615 88.570 5.925 1.340 765 555 430 265 92.155 6.455
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2020 2e kwartaal* 171.520 142.300 10.300 7.055 6.375 2.755 1.330 430 150.415 21.105
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2020 2e kwartaal* 225.060 196.320 14.555 6.940 4.170 1.650 920 300 192.960 32.100
R Cultuur, sport en recreatie 2020 2e kwartaal* 114.950 102.295 6.820 2.680 1.615 775 505 150 99.230 15.720
S Overige dienstverlening 2020 2e kwartaal* 109.960 93.980 7.715 4.235 2.520 855 405 150 93.720 16.245
T Huishoudens 2020 2e kwartaal* 20 15 0 0 0 0 0 0 15 5
U Extraterritoriale organisaties 2020 2e kwartaal* 130 20 15 20 35 20 10 0 0 130
Bron: CBS.
Verklaring van tekens