Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Perioden Totaal bedrijven (aantal) Bedrijfsgrootte 1 werkzaam persoon (aantal) Bedrijfsgrootte 2 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 3 tot 5 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 5 tot 10 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 10 tot 20 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 20 tot 50 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 50 tot 100 werkzame personen (aantal) Rechtsvorm Natuurlijke personen (aantal) Rechtsvorm Rechtspersonen (aantal)
A-U Alle economische activiteiten 2022 3e kwartaal* 2.118.140 1.690.410 192.380 96.050 67.580 34.985 21.180 7.290 1.637.865 480.275
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 2022 3e kwartaal* 1.373.485 1.064.545 134.705 66.360 51.150 27.830 17.350 5.935 1.066.845 306.640
A Landbouw, bosbouw en visserij 2022 3e kwartaal* 77.830 39.355 20.965 11.945 3.585 1.205 590 120 69.920 7.910
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2022 3e kwartaal* 82.655 56.220 7.915 4.755 4.700 3.520 2.860 1.235 56.980 25.680
B Delfstoffenwinning 2022 3e kwartaal* 575 435 25 20 20 20 20 15 325 250
C Industrie 2022 3e kwartaal* 77.780 52.580 7.575 4.540 4.495 3.390 2.710 1.150 54.755 23.025
D Energievoorziening 2022 3e kwartaal* 2.345 1.930 190 80 50 30 20 15 910 1.435
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2022 3e kwartaal* 1.955 1.275 125 115 130 85 105 50 990 970
F Bouwnijverheid 2022 3e kwartaal* 233.220 199.330 16.420 6.780 5.085 2.955 1.735 515 206.555 26.665
G-I Handel, vervoer en horeca 2022 3e kwartaal* 399.560 250.745 62.175 35.385 26.825 13.070 7.295 2.230 308.705 90.850
G Handel 2022 3e kwartaal* 272.170 175.050 42.930 22.975 16.250 7.565 4.715 1.490 204.835 67.335
H Vervoer en opslag 2022 3e kwartaal* 58.000 42.165 6.675 3.060 2.370 1.535 1.260 470 46.770 11.230
I Horeca 2022 3e kwartaal* 69.390 33.525 12.570 9.345 8.210 3.970 1.320 270 57.100 12.290
J Informatie en communicatie 2022 3e kwartaal* 111.595 93.110 8.260 3.350 2.795 1.885 1.355 450 82.540 29.055
K Financiële dienstverlening 2022 3e kwartaal* 107.490 95.610 6.880 2.240 1.460 645 345 120 7.895 99.595
L Verhuur en handel van onroerend goed 2022 3e kwartaal* 31.585 22.790 4.635 2.355 1.040 355 205 115 13.385 18.200
M-N Zakelijke dienstverlening 2022 3e kwartaal* 505.115 434.365 34.135 13.340 10.580 6.000 3.885 1.380 389.315 115.800
M Specialistische zakelijke diensten 2022 3e kwartaal* 406.785 358.475 24.815 9.135 7.185 3.885 2.145 615 310.295 96.495
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2022 3e kwartaal* 98.330 75.885 9.325 4.205 3.390 2.115 1.735 760 79.020 19.310
O-Q Overheid en zorg 2022 3e kwartaal* 325.035 283.640 16.445 8.635 7.565 3.760 2.000 790 293.430 31.605
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2022 3e kwartaal* 835 235 10 10 25 30 30 55 165 670
P Onderwijs 2022 3e kwartaal* 119.115 108.335 6.230 1.635 845 585 470 255 111.755 7.360
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2022 3e kwartaal* 205.090 175.075 10.205 6.990 6.690 3.150 1.495 480 181.515 23.575
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2022 3e kwartaal* 244.050 215.250 14.545 7.260 3.950 1.590 920 335 209.135 34.910
R Cultuur, sport en recreatie 2022 3e kwartaal* 124.155 111.325 6.800 2.830 1.630 780 515 180 106.255 17.900
S Overige dienstverlening 2022 3e kwartaal* 119.735 103.880 7.730 4.410 2.280 790 395 150 102.860 16.880
T Huishoudens 2022 3e kwartaal* 25 20 5 0 0 0 0 0 20 5
U Extraterritoriale organisaties 2022 3e kwartaal* 130 25 15 20 40 20 5 0 5 125
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven en instellingen naar economische hoofdactiviteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De SBI is in deze tabel uitgesplitst tot en met het laagste niveau. De bedrijven zijn verder ingedeeld naar bedrijfsgrootte op basis van het aantal werkzame personen en naar rechtsvorm. Dit is de bedrijvenpopulatie van Nederland. De bedrijvenpopulatie is een momentopname op de eerste dag van elk kwartaal.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2020 zijn definitief, de cijfers over 2021 zijn nader voorlopig en de cijfers over 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 15 juli 2022:
De gegevens voor het 3e kwartaal van 2022 zijn toegevoegd. Gegevens over 2021 en 2022 kunnen zijn aangepast op basis van nagekomen informatie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van elk kwartaal worden in de eerste maand van elk kwartaal gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal bedrijven
Bedrijf:
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden.

Uit deze definitie en met name uit het element zelfstandigheid volgt dat een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid. (Onder juridische eenheden worden zowel natuurlijke als rechtspersonen verstaan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom komt het voor dat binnen een juridische eenheid verschillende onderdelen te onderscheiden zijn die wat betreft de productie zelfstandig opereren. Deze vormen dan op grond van de definitie evenzovele bedrijven. Dit laatste doet zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende
activiteiten. Wanneer een aldus gedefinieerde eenheid zich uitstrekt over verschillende landen wordt ter wille van de nationale statistiek het Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd.

In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd, zodat geen verwarring kan ontstaan met de term bedrijf uit het - in dit opzicht weinig precieze - spraakgebruik.

De statistische eenheid bedrijf is een operationalisering van de kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden. Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid bedrijf prioriteit aan de tweede eis.
Het aantal bedrijven is afgerond op een veelvoud van vijf.
Bedrijfsgrootte
De indeling van bedrijven naar het aantal werkzame personen. Het aantal werkzame personen wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst inclusief meewerkende firmanten, eigenaren en familieleden.

Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst. Voor bedrijven met een bepaalde rechtsvorm, bijvoorbeeld eenmanszaak en vennootschap onder firma, worden afhankelijk van de rechtsvorm één of twee werkzame personen opgeteld bij het loonlijst personeel om het aantal werkzame personen te bepalen.

1 werkzaam persoon
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
2 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
3 tot 5 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
5 tot 10 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
10 tot 20 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
20 tot 50 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
50 tot 100 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
Rechtsvorm
Vorm van juridische eenheden die in het recht bekend is.

De navolgende rechtsvormen kunnen onder meer worden onderscheiden:
- Nederlandse rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid: eenmanszaak, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, maatschap;
- Nederlandse rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid: besloten vennootschap, naamloze vennootschap, vereniging, stichting, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij;
- Europese rechtsvormen: Europees economisch samenwerkingsverband, Europese vennootschap, Europese coöperatieve vennootschap;
- Buitenlandse rechtspersonen.

Formeel is de rechtsvorm een kenmerk van een juridische eenheid en niet van een bedrijf. De statistische eenheid 'bedrijf' kan bestaan uit een of meer juridische eenheden (natuurlijke personen en/of niet-natuurlijke personen). Als een bedrijf uit meer dan één juridische eenheid bestaat, dan heeft het in principe geen eigen rechtsvorm. In de CBS-tabellen worden dergelijke bedrijven opgenomen onder de rechtsvorm van die juridische eenheid die als kern van de combinatie kan worden beschouwd.
Natuurlijke personen
Een mens (individu) die in het recht als rechtssubject is erkend en daarmee drager is van wettelijke rechten en plichten.

Deze rechtsvorm omvat:
- Eenmanszaken
- Maatschappen
- Vennootschappen onder firma
- Commanditaire vennootschappen
- Rederijen
- Samenwerkingsovereenkomst


Rechtspersonen
Een juridische constructie waardoor een organisatie, net als een natuurlijke persoon, in het recht als rechtssubject is erkend als drager van wettelijke rechten en plichten.

Een rechtspersoon kan optreden als een persoon in het rechtsverkeer, d.w.z. bezittingen en schulden hebben, contracten sluiten, rechtszaken aanspannen of aangeklaagd worden.
De rechtspersonen zijn in drie categorieën te verdelen:
- privaatrechtelijke rechtspersonen (bijv. besloten vennootschap, naamloze vennootschap, vereniging en stichting);
- publiekrechtelijke rechtspersonen (bijv. ministerie, provincie, gemeente, waterschap, Sociaal-Economische Raad, Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, Zelfstandig bestuursorgaan);
- kerkgenootschappen.
Een rechtspersoon kan bestuurder zijn van een andere rechtspersoon, maar niet een commissaris.

Deze rechtsvorm omvat:
- Besloten vennootschappen
- Naamloze vennootschappen
- Verenigingen
- Stichtingen
- Coöperatieve verenigingen
- Onderlinge waarborgmaatschappijen
- Overheidsorganen (o.a. rijk, provincie, gemeente)
- Rechtsvormen van buitenlandse ondernemingen
- Europees economisch samenwerkingsverband (E.E.S.V.)
- Doelvermogen
- Fonds voor gemene rekening
- Kerkgenootschap
- Buitenlandse rechtsvormen