Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Perioden Totaal bedrijven (aantal) Bedrijfsgrootte 1 werkzaam persoon (aantal) Bedrijfsgrootte 2 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 3 tot 5 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 5 tot 10 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 10 tot 20 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 20 tot 50 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 50 tot 100 werkzame personen (aantal) Rechtsvorm Natuurlijke personen (aantal) Rechtsvorm Rechtspersonen (aantal)
A-U Alle economische activiteiten 2021 3e kwartaal* 2.001.120 1.582.065 190.920 95.580 65.490 32.480 19.700 6.945 1.543.250 457.870
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 2021 3e kwartaal* 1.297.490 995.690 133.590 65.945 49.475 25.710 16.085 5.655 1.006.240 291.250
A Landbouw, bosbouw en visserij 2021 3e kwartaal* 76.995 38.370 21.270 11.860 3.530 1.195 580 130 69.415 7.580
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2021 3e kwartaal* 78.365 52.470 7.605 4.655 4.695 3.540 2.745 1.240 53.395 24.970
B Delfstoffenwinning 2021 3e kwartaal* 545 400 30 25 20 15 15 20 295 250
C Industrie 2021 3e kwartaal* 73.840 49.140 7.290 4.435 4.490 3.415 2.610 1.150 51.400 22.440
D Energievoorziening 2021 3e kwartaal* 2.075 1.685 160 85 55 20 20 15 745 1.330
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021 3e kwartaal* 1.905 1.240 125 110 125 85 100 55 960 950
F Bouwnijverheid 2021 3e kwartaal* 214.535 181.760 15.710 6.535 5.020 2.900 1.705 520 189.355 25.185
G-I Handel, vervoer en horeca 2021 3e kwartaal* 383.775 238.060 62.985 35.535 25.530 11.350 6.505 2.080 296.400 87.375
G Handel 2021 3e kwartaal* 264.260 168.355 42.840 22.630 15.935 7.330 4.560 1.455 199.125 65.135
H Vervoer en opslag 2021 3e kwartaal* 53.555 37.905 6.610 3.055 2.335 1.525 1.225 445 42.825 10.730
I Horeca 2021 3e kwartaal* 65.965 31.800 13.535 9.855 7.255 2.495 720 175 54.450 11.515
J Informatie en communicatie 2021 3e kwartaal* 104.855 86.845 8.140 3.275 2.730 1.815 1.255 425 77.660 27.195
K Financiële dienstverlening 2021 3e kwartaal* 103.575 92.385 6.295 2.220 1.445 610 340 115 7.805 95.770
L Verhuur en handel van onroerend goed 2021 3e kwartaal* 30.300 21.825 4.430 2.265 1.035 340 200 110 13.055 17.240
M-N Zakelijke dienstverlening 2021 3e kwartaal* 475.985 406.850 33.515 13.305 10.345 5.715 3.655 1.285 367.070 108.915
M Specialistische zakelijke diensten 2021 3e kwartaal* 386.640 338.935 24.670 9.145 7.090 3.730 2.000 565 296.295 90.340
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2021 3e kwartaal* 89.345 67.915 8.840 4.160 3.250 1.985 1.655 715 70.775 18.570
O-Q Overheid en zorg 2021 3e kwartaal* 297.170 256.455 16.300 8.645 7.355 3.555 1.915 765 266.990 30.175
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2021 3e kwartaal* 825 220 10 10 35 25 35 60 150 680
P Onderwijs 2021 3e kwartaal* 109.435 99.045 6.120 1.485 790 550 460 235 102.485 6.950
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2021 3e kwartaal* 186.905 157.190 10.175 7.150 6.530 2.985 1.420 465 164.360 22.550
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2021 3e kwartaal* 235.565 207.045 14.675 7.295 3.810 1.460 805 285 202.100 33.465
R Cultuur, sport en recreatie 2021 3e kwartaal* 119.535 106.985 6.970 2.795 1.485 665 405 135 103.430 16.105
S Overige dienstverlening 2021 3e kwartaal* 115.880 100.020 7.685 4.470 2.295 770 390 145 98.655 17.225
T Huishoudens 2021 3e kwartaal* 20 20 0 0 0 0 0 0 15 5
U Extraterritoriale organisaties 2021 3e kwartaal* 130 20 15 30 30 20 10 0 0 125
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven en instellingen naar economische hoofdactiviteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De SBI is in deze tabel uitgesplitst tot en met het laagste niveau. De bedrijven zijn verder ingedeeld naar bedrijfsgrootte op basis van het aantal werkzame personen en naar rechtsvorm. Dit is de bedrijvenpopulatie van Nederland. De bedrijvenpopulatie is een momentopname op de eerste dag van elk kwartaal.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2019 zijn definitief, de cijfers over 2020 zijn nader voorlopig en de cijfers over 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 15 juli 2021:
De gegevens voor het 3e kwartaal van 2021 zijn toegevoegd. Gegevens over 2020 en 2021 kunnen zijn aangepast op basis van nagekomen informatie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van elk kwartaal worden in de eerste maand van elk kwartaal gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal bedrijven
Bedrijf:
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden.

Uit deze definitie en met name uit het element zelfstandigheid volgt dat een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid. (Onder juridische eenheden worden zowel natuurlijke als rechtspersonen verstaan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom komt het voor dat binnen een juridische eenheid verschillende onderdelen te onderscheiden zijn die wat betreft de productie zelfstandig opereren. Deze vormen dan op grond van de definitie evenzovele bedrijven. Dit laatste doet zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende
activiteiten. Wanneer een aldus gedefinieerde eenheid zich uitstrekt over verschillende landen wordt ter wille van de nationale statistiek het Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd.

In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd, zodat geen verwarring kan ontstaan met de term bedrijf uit het - in dit opzicht weinig precieze - spraakgebruik.

De statistische eenheid bedrijf is een operationalisering van de kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden. Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid bedrijf prioriteit aan de tweede eis.
Het aantal bedrijven is afgerond op een veelvoud van vijf.
Bedrijfsgrootte
De indeling van bedrijven naar het aantal werkzame personen. Het aantal werkzame personen wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst inclusief meewerkende firmanten, eigenaren en familieleden.

Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst. Voor bedrijven met een bepaalde rechtsvorm, bijvoorbeeld eenmanszaak en vennootschap onder firma, worden afhankelijk van de rechtsvorm één of twee werkzame personen opgeteld bij het loonlijst personeel om het aantal werkzame personen te bepalen.

1 werkzaam persoon
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
2 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
3 tot 5 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
5 tot 10 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
10 tot 20 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
20 tot 50 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
50 tot 100 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
Rechtsvorm
Vorm van juridische eenheden die in het recht bekend is.

De navolgende rechtsvormen kunnen onder meer worden onderscheiden:
- Nederlandse rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid: eenmanszaak, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, maatschap;
- Nederlandse rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid: besloten vennootschap, naamloze vennootschap, vereniging, stichting, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij;
- Europese rechtsvormen: Europees economisch samenwerkingsverband, Europese vennootschap, Europese coöperatieve vennootschap;
- Buitenlandse rechtspersonen.

Formeel is de rechtsvorm een kenmerk van een juridische eenheid en niet van een bedrijf. De statistische eenheid 'bedrijf' kan bestaan uit een of meer juridische eenheden (natuurlijke personen en/of niet-natuurlijke personen). Als een bedrijf uit meer dan één juridische eenheid bestaat, dan heeft het in principe geen eigen rechtsvorm. In de CBS-tabellen worden dergelijke bedrijven opgenomen onder de rechtsvorm van die juridische eenheid die als kern van de combinatie kan worden beschouwd.
Natuurlijke personen
Een mens (individu) die in het recht als rechtssubject is erkend en daarmee drager is van wettelijke rechten en plichten.

Deze rechtsvorm omvat:
- Eenmanszaken
- Maatschappen
- Vennootschappen onder firma
- Commanditaire vennootschappen
- Rederijen
- Samenwerkingsovereenkomst


Rechtspersonen
Een juridische constructie waardoor een organisatie, net als een natuurlijke persoon, in het recht als rechtssubject is erkend als drager van wettelijke rechten en plichten.

Een rechtspersoon kan optreden als een persoon in het rechtsverkeer, d.w.z. bezittingen en schulden hebben, contracten sluiten, rechtszaken aanspannen of aangeklaagd worden.
De rechtspersonen zijn in drie categorieën te verdelen:
- privaatrechtelijke rechtspersonen (bijv. besloten vennootschap, naamloze vennootschap, vereniging en stichting);
- publiekrechtelijke rechtspersonen (bijv. ministerie, provincie, gemeente, waterschap, Sociaal-Economische Raad, Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, Zelfstandig bestuursorgaan);
- kerkgenootschappen.
Een rechtspersoon kan bestuurder zijn van een andere rechtspersoon, maar niet een commissaris.

Deze rechtsvorm omvat:
- Besloten vennootschappen
- Naamloze vennootschappen
- Verenigingen
- Stichtingen
- Coöperatieve verenigingen
- Onderlinge waarborgmaatschappijen
- Overheidsorganen (o.a. rijk, provincie, gemeente)
- Rechtsvormen van buitenlandse ondernemingen
- Europees economisch samenwerkingsverband (E.E.S.V.)
- Doelvermogen
- Fonds voor gemene rekening
- Kerkgenootschap
- Buitenlandse rechtsvormen