Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Perioden Totaal bedrijven (aantal) Bedrijfsgrootte 1 werkzaam persoon (aantal) Bedrijfsgrootte 2 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 3 tot 5 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 5 tot 10 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 10 tot 20 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 20 tot 50 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 50 tot 100 werkzame personen (aantal) Rechtsvorm Natuurlijke personen (aantal) Rechtsvorm Rechtspersonen (aantal)
A-U Alle economische activiteiten 2021 2e kwartaal* 1.955.515 1.539.635 187.830 95.030 65.865 32.510 19.685 7.005 1.512.875 442.640
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 2021 2e kwartaal* 1.266.195 967.015 130.915 65.605 49.695 25.785 16.105 5.720 984.405 281.790
A Landbouw, bosbouw en visserij 2021 2e kwartaal* 76.355 37.855 21.325 11.700 3.555 1.180 570 115 69.010 7.350
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2021 2e kwartaal* 76.530 50.915 7.470 4.570 4.630 3.525 2.750 1.250 52.140 24.390
B Delfstoffenwinning 2021 2e kwartaal* 525 385 30 20 20 15 15 20 280 245
C Industrie 2021 2e kwartaal* 72.135 47.710 7.140 4.370 4.435 3.390 2.615 1.170 50.165 21.970
D Energievoorziening 2021 2e kwartaal* 1.980 1.600 160 80 50 25 20 15 735 1.245
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021 2e kwartaal* 1.885 1.220 135 95 125 90 95 50 955 930
F Bouwnijverheid 2021 2e kwartaal* 208.995 176.590 15.445 6.520 5.000 2.845 1.705 505 184.760 24.235
G-I Handel, vervoer en horeca 2021 2e kwartaal* 374.380 229.515 61.570 35.465 25.795 11.575 6.560 2.140 289.290 85.090
G Handel 2021 2e kwartaal* 256.915 161.985 41.545 22.640 16.105 7.435 4.535 1.525 193.490 63.425
H Vervoer en opslag 2021 2e kwartaal* 52.055 36.475 6.525 3.055 2.345 1.525 1.235 435 41.635 10.420
I Horeca 2021 2e kwartaal* 65.405 31.055 13.500 9.770 7.345 2.615 790 185 54.160 11.245
J Informatie en communicatie 2021 2e kwartaal* 102.240 84.530 8.000 3.215 2.700 1.775 1.240 420 76.085 26.150
K Financiële dienstverlening 2021 2e kwartaal* 99.840 88.750 6.225 2.185 1.470 595 330 110 7.620 92.220
L Verhuur en handel van onroerend goed 2021 2e kwartaal* 29.525 21.165 4.315 2.275 1.025 335 205 110 12.820 16.700
M-N Zakelijke dienstverlening 2021 2e kwartaal* 464.960 396.525 32.920 13.180 10.405 5.685 3.625 1.290 360.100 104.860
M Specialistische zakelijke diensten 2021 2e kwartaal* 377.865 330.720 24.290 9.070 7.090 3.680 1.965 560 291.075 86.790
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2021 2e kwartaal* 87.095 65.805 8.630 4.110 3.320 2.005 1.660 725 69.025 18.070
O-Q Overheid en zorg 2021 2e kwartaal* 290.075 249.860 16.040 8.570 7.300 3.480 1.880 775 260.760 29.315
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2021 2e kwartaal* 825 220 10 10 30 25 35 65 145 680
P Onderwijs 2021 2e kwartaal* 106.830 96.645 5.955 1.465 770 550 445 250 100.080 6.750
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2021 2e kwartaal* 182.420 152.995 10.080 7.095 6.500 2.905 1.395 460 160.535 21.890
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2021 2e kwartaal* 232.615 203.935 14.515 7.345 3.985 1.515 825 295 200.290 32.325
R Cultuur, sport en recreatie 2021 2e kwartaal* 118.155 105.490 6.900 2.835 1.570 705 420 140 102.495 15.660
S Overige dienstverlening 2021 2e kwartaal* 114.310 98.405 7.595 4.490 2.385 790 395 150 97.775 16.530
T Huishoudens 2021 2e kwartaal* 25 20 5 0 0 0 0 0 20 5
U Extraterritoriale organisaties 2021 2e kwartaal* 130 25 20 25 30 20 10 0 0 130
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven en instellingen naar economische hoofdactiviteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De SBI is in deze tabel uitgesplitst tot en met het laagste niveau. De bedrijven zijn verder ingedeeld naar bedrijfsgrootte op basis van het aantal werkzame personen en naar rechtsvorm. Dit is de bedrijvenpopulatie van Nederland. De bedrijvenpopulatie is een momentopname op de eerste dag van elk kwartaal.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2019 zijn definitief, de cijfers over 2020 zijn nader voorlopig en de cijfers over 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 15 april 2021:
De gegevens voor het 2e kwartaal van 2021 zijn toegevoegd. Gegevens over 2020 en 2021 kunnen zijn aangepast op basis van nagekomen informatie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van elk kwartaal worden in de eerste maand van elk kwartaal gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal bedrijven
Bedrijf:
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden.

Uit deze definitie en met name uit het element zelfstandigheid volgt dat een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid. (Onder juridische eenheden worden zowel natuurlijke als rechtspersonen verstaan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom komt het voor dat binnen een juridische eenheid verschillende onderdelen te onderscheiden zijn die wat betreft de productie zelfstandig opereren. Deze vormen dan op grond van de definitie evenzovele bedrijven. Dit laatste doet zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende
activiteiten. Wanneer een aldus gedefinieerde eenheid zich uitstrekt over verschillende landen wordt ter wille van de nationale statistiek het Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd.

In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd, zodat geen verwarring kan ontstaan met de term bedrijf uit het - in dit opzicht weinig precieze - spraakgebruik.

De statistische eenheid bedrijf is een operationalisering van de kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden. Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid bedrijf prioriteit aan de tweede eis.
Het aantal bedrijven is afgerond op een veelvoud van vijf.
Bedrijfsgrootte
De indeling van bedrijven naar het aantal werkzame personen. Het aantal werkzame personen wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst inclusief meewerkende firmanten, eigenaren en familieleden.

Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst. Voor bedrijven met een bepaalde rechtsvorm, bijvoorbeeld eenmanszaak en vennootschap onder firma, worden afhankelijk van de rechtsvorm één of twee werkzame personen opgeteld bij het loonlijst personeel om het aantal werkzame personen te bepalen.

1 werkzaam persoon
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
2 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
3 tot 5 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
5 tot 10 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
10 tot 20 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
20 tot 50 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
50 tot 100 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
Rechtsvorm
Vorm van juridische eenheden die in het recht bekend is.

De navolgende rechtsvormen kunnen onder meer worden onderscheiden:
- Nederlandse rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid: eenmanszaak, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, maatschap;
- Nederlandse rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid: besloten vennootschap, naamloze vennootschap, vereniging, stichting, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij;
- Europese rechtsvormen: Europees economisch samenwerkingsverband, Europese vennootschap, Europese coöperatieve vennootschap;
- Buitenlandse rechtspersonen.

Formeel is de rechtsvorm een kenmerk van een juridische eenheid en niet van een bedrijf. De statistische eenheid 'bedrijf' kan bestaan uit een of meer juridische eenheden (natuurlijke personen en/of niet-natuurlijke personen). Als een bedrijf uit meer dan één juridische eenheid bestaat, dan heeft het in principe geen eigen rechtsvorm. In de CBS-tabellen worden dergelijke bedrijven opgenomen onder de rechtsvorm van die juridische eenheid die als kern van de combinatie kan worden beschouwd.
Natuurlijke personen
Een mens (individu) die in het recht als rechtssubject is erkend en daarmee drager is van wettelijke rechten en plichten.

Deze rechtsvorm omvat:
- Eenmanszaken
- Maatschappen
- Vennootschappen onder firma
- Commanditaire vennootschappen
- Rederijen
- Samenwerkingsovereenkomst


Rechtspersonen
Een juridische constructie waardoor een organisatie, net als een natuurlijke persoon, in het recht als rechtssubject is erkend als drager van wettelijke rechten en plichten.

Een rechtspersoon kan optreden als een persoon in het rechtsverkeer, d.w.z. bezittingen en schulden hebben, contracten sluiten, rechtszaken aanspannen of aangeklaagd worden.
De rechtspersonen zijn in drie categorieën te verdelen:
- privaatrechtelijke rechtspersonen (bijv. besloten vennootschap, naamloze vennootschap, vereniging en stichting);
- publiekrechtelijke rechtspersonen (bijv. ministerie, provincie, gemeente, waterschap, Sociaal-Economische Raad, Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, Zelfstandig bestuursorgaan);
- kerkgenootschappen.
Een rechtspersoon kan bestuurder zijn van een andere rechtspersoon, maar niet een commissaris.

Deze rechtsvorm omvat:
- Besloten vennootschappen
- Naamloze vennootschappen
- Verenigingen
- Stichtingen
- Coöperatieve verenigingen
- Onderlinge waarborgmaatschappijen
- Overheidsorganen (o.a. rijk, provincie, gemeente)
- Rechtsvormen van buitenlandse ondernemingen
- Europees economisch samenwerkingsverband (E.E.S.V.)
- Doelvermogen
- Fonds voor gemene rekening
- Kerkgenootschap
- Buitenlandse rechtsvormen