Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Perioden Totaal bedrijven (aantal) Bedrijfsgrootte 1 werkzaam persoon (aantal) Bedrijfsgrootte 2 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 3 tot 5 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 5 tot 10 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 10 tot 20 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 20 tot 50 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 50 tot 100 werkzame personen (aantal) Rechtsvorm Natuurlijke personen (aantal) Rechtsvorm Rechtspersonen (aantal)
A-U Alle economische activiteiten 2023 1e kwartaal* 2.162.100 1.735.275 191.770 95.220 67.525 35.120 21.520 7.300 1.693.880 468.215
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 2023 1e kwartaal* 1.403.120 1.094.515 134.800 65.765 50.965 27.855 17.575 5.955 1.101.200 301.920
A Landbouw, bosbouw en visserij 2023 1e kwartaal* 77.935 39.465 20.725 11.845 3.685 1.365 665 120 70.195 7.740
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2023 1e kwartaal* 83.875 57.520 7.925 4.775 4.670 3.505 2.805 1.230 58.525 25.350
B Delfstoffenwinning 2023 1e kwartaal* 595 450 30 15 15 20 20 15 350 245
C Industrie 2023 1e kwartaal* 78.910 53.800 7.565 4.565 4.485 3.370 2.655 1.150 56.110 22.800
D Energievoorziening 2023 1e kwartaal* 2.445 2.015 195 85 45 25 30 15 1.065 1.380
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2023 1e kwartaal* 1.925 1.255 130 110 120 90 105 45 995 930
F Bouwnijverheid 2023 1e kwartaal* 242.795 208.300 16.955 6.895 5.090 2.910 1.740 505 216.255 26.535
G-I Handel, vervoer en horeca 2023 1e kwartaal* 403.905 255.690 61.780 34.785 26.705 13.265 7.570 2.255 314.420 89.485
G Handel 2023 1e kwartaal* 271.410 175.240 42.620 22.750 16.050 7.385 4.675 1.490 205.395 66.010
H Vervoer en opslag 2023 1e kwartaal* 60.280 44.450 6.720 3.055 2.340 1.520 1.275 455 49.110 11.170
I Horeca 2023 1e kwartaal* 72.215 36.000 12.440 8.980 8.310 4.360 1.620 310 59.910 12.305
J Informatie en communicatie 2023 1e kwartaal* 113.370 95.040 8.100 3.375 2.815 1.815 1.360 455 84.760 28.610
K Financiële dienstverlening 2023 1e kwartaal* 100.725 89.405 6.425 2.170 1.430 600 375 125 7.900 92.825
L Verhuur en handel van onroerend goed 2023 1e kwartaal* 31.235 22.385 4.710 2.300 1.070 355 205 115 13.450 17.785
M-N Zakelijke dienstverlening 2023 1e kwartaal* 518.220 447.615 34.165 13.260 10.475 5.965 3.865 1.395 404.440 113.775
M Specialistische zakelijke diensten 2023 1e kwartaal* 412.895 365.140 24.635 8.945 7.050 3.845 2.125 625 318.210 94.685
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2023 1e kwartaal* 105.320 82.470 9.530 4.315 3.425 2.115 1.740 770 86.230 19.090
O-Q Overheid en zorg 2023 1e kwartaal* 340.335 299.140 16.365 8.580 7.565 3.725 1.980 775 309.165 31.170
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2023 1e kwartaal* 845 235 10 5 30 25 40 55 185 660
P Onderwijs 2023 1e kwartaal* 123.125 112.415 6.215 1.625 850 570 460 235 115.870 7.255
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2023 1e kwartaal* 216.365 186.490 10.140 6.945 6.685 3.130 1.480 485 193.115 23.250
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2023 1e kwartaal* 249.705 220.720 14.620 7.240 4.020 1.615 950 330 214.770 34.935
R Cultuur, sport en recreatie 2023 1e kwartaal* 128.360 115.290 6.825 2.885 1.690 825 545 195 110.035 18.320
S Overige dienstverlening 2023 1e kwartaal* 121.190 105.385 7.775 4.335 2.290 775 395 135 104.710 16.485
T Huishoudens 2023 1e kwartaal* 25 20 5 0 0 0 0 0 20 5
U Extraterritoriale organisaties 2023 1e kwartaal* 130 25 15 20 40 20 5 0 5 125
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven en instellingen naar economische hoofdactiviteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De SBI is in deze tabel uitgesplitst tot en met het laagste niveau. De bedrijven zijn verder ingedeeld naar bedrijfsgrootte op basis van het aantal werkzame personen en naar rechtsvorm. Dit is de bedrijvenpopulatie van Nederland. De bedrijvenpopulatie is een momentopname op de eerste dag van elk kwartaal.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2021 zijn definitief, de cijfers over 2022 zijn nader voorlopig en de cijfers over 2023 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 13 januari 2023:
De gegevens voor het 1e kwartaal van 2023 zijn toegevoegd. Gegevens over 2021 en 2022 kunnen zijn aangepast op basis van nagekomen informatie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van elk kwartaal worden in de eerste maand van elk kwartaal gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal bedrijven
Bedrijf:
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden.

Uit deze definitie en met name uit het element zelfstandigheid volgt dat een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid. (Onder juridische eenheden worden zowel natuurlijke als rechtspersonen verstaan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom komt het voor dat binnen een juridische eenheid verschillende onderdelen te onderscheiden zijn die wat betreft de productie zelfstandig opereren. Deze vormen dan op grond van de definitie evenzovele bedrijven. Dit laatste doet zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende
activiteiten. Wanneer een aldus gedefinieerde eenheid zich uitstrekt over verschillende landen wordt ter wille van de nationale statistiek het Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd.

In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd, zodat geen verwarring kan ontstaan met de term bedrijf uit het - in dit opzicht weinig precieze - spraakgebruik.

De statistische eenheid bedrijf is een operationalisering van de kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden. Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid bedrijf prioriteit aan de tweede eis.
Het aantal bedrijven is afgerond op een veelvoud van vijf.
Bedrijfsgrootte
De indeling van bedrijven naar het aantal werkzame personen. Het aantal werkzame personen wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst inclusief meewerkende firmanten, eigenaren en familieleden.

Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst. Voor bedrijven met een bepaalde rechtsvorm, bijvoorbeeld eenmanszaak en vennootschap onder firma, worden afhankelijk van de rechtsvorm één of twee werkzame personen opgeteld bij het loonlijst personeel om het aantal werkzame personen te bepalen.

1 werkzaam persoon
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
2 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
3 tot 5 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
5 tot 10 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
10 tot 20 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
20 tot 50 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
50 tot 100 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
Rechtsvorm
Vorm van juridische eenheden die in het recht bekend is.

De navolgende rechtsvormen kunnen onder meer worden onderscheiden:
- Nederlandse rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid: eenmanszaak, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, maatschap;
- Nederlandse rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid: besloten vennootschap, naamloze vennootschap, vereniging, stichting, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij;
- Europese rechtsvormen: Europees economisch samenwerkingsverband, Europese vennootschap, Europese coöperatieve vennootschap;
- Buitenlandse rechtspersonen.

Formeel is de rechtsvorm een kenmerk van een juridische eenheid en niet van een bedrijf. De statistische eenheid 'bedrijf' kan bestaan uit een of meer juridische eenheden (natuurlijke personen en/of niet-natuurlijke personen). Als een bedrijf uit meer dan één juridische eenheid bestaat, dan heeft het in principe geen eigen rechtsvorm. In de CBS-tabellen worden dergelijke bedrijven opgenomen onder de rechtsvorm van die juridische eenheid die als kern van de combinatie kan worden beschouwd.
Natuurlijke personen
Een mens (individu) die in het recht als rechtssubject is erkend en daarmee drager is van wettelijke rechten en plichten.

Deze rechtsvorm omvat:
- Eenmanszaken
- Maatschappen
- Vennootschappen onder firma
- Commanditaire vennootschappen
- Rederijen
- Samenwerkingsovereenkomst


Rechtspersonen
Een juridische constructie waardoor een organisatie, net als een natuurlijke persoon, in het recht als rechtssubject is erkend als drager van wettelijke rechten en plichten.

Een rechtspersoon kan optreden als een persoon in het rechtsverkeer, d.w.z. bezittingen en schulden hebben, contracten sluiten, rechtszaken aanspannen of aangeklaagd worden.
De rechtspersonen zijn in drie categorieën te verdelen:
- privaatrechtelijke rechtspersonen (bijv. besloten vennootschap, naamloze vennootschap, vereniging en stichting);
- publiekrechtelijke rechtspersonen (bijv. ministerie, provincie, gemeente, waterschap, Sociaal-Economische Raad, Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, Zelfstandig bestuursorgaan);
- kerkgenootschappen.
Een rechtspersoon kan bestuurder zijn van een andere rechtspersoon, maar niet een commissaris.

Deze rechtsvorm omvat:
- Besloten vennootschappen
- Naamloze vennootschappen
- Verenigingen
- Stichtingen
- Coöperatieve verenigingen
- Onderlinge waarborgmaatschappijen
- Overheidsorganen (o.a. rijk, provincie, gemeente)
- Rechtsvormen van buitenlandse ondernemingen
- Europees economisch samenwerkingsverband (E.E.S.V.)
- Doelvermogen
- Fonds voor gemene rekening
- Kerkgenootschap
- Buitenlandse rechtsvormen