Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Perioden Totaal bedrijven (aantal) Bedrijfsgrootte 1 werkzaam persoon (aantal) Bedrijfsgrootte 2 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 3 tot 5 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 5 tot 10 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 10 tot 20 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 20 tot 50 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 50 tot 100 werkzame personen (aantal) Rechtsvorm Natuurlijke personen (aantal) Rechtsvorm Rechtspersonen (aantal)
A-U Alle economische activiteiten 2021 4e kwartaal* 2.046.055 1.620.140 192.270 96.130 67.335 34.310 20.695 7.110 1.577.655 468.400
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 2021 4e kwartaal* 1.328.255 1.020.870 134.630 66.355 50.930 27.310 16.935 5.785 1.030.115 298.145
A Landbouw, bosbouw en visserij 2021 4e kwartaal* 77.700 38.870 21.130 11.940 3.690 1.240 630 135 69.955 7.745
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2021 4e kwartaal* 80.055 53.945 7.670 4.750 4.665 3.545 2.820 1.225 54.665 25.390
B Delfstoffenwinning 2021 4e kwartaal* 565 415 30 20 20 15 20 15 305 260
C Industrie 2021 4e kwartaal* 75.400 50.505 7.355 4.530 4.470 3.410 2.680 1.140 52.635 22.770
D Energievoorziening 2021 4e kwartaal* 2.165 1.770 160 90 50 25 25 15 760 1.405
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021 4e kwartaal* 1.920 1.255 125 110 125 90 95 50 965 955
F Bouwnijverheid 2021 4e kwartaal* 220.530 187.135 16.080 6.645 5.055 2.950 1.755 525 194.670 25.860
G-I Handel, vervoer en horeca 2021 4e kwartaal* 393.235 244.075 63.010 35.440 26.755 12.865 7.140 2.175 303.910 89.325
G Handel 2021 4e kwartaal* 271.135 173.495 43.705 22.985 16.170 7.485 4.650 1.480 204.700 66.435
H Vervoer en opslag 2021 4e kwartaal* 54.955 39.075 6.650 3.145 2.380 1.535 1.265 450 44.000 10.955
I Horeca 2021 4e kwartaal* 67.145 31.505 12.655 9.310 8.205 3.845 1.230 245 55.210 11.935
J Informatie en communicatie 2021 4e kwartaal* 107.345 89.075 8.295 3.340 2.750 1.795 1.280 430 79.445 27.900
K Financiële dienstverlening 2021 4e kwartaal* 105.670 94.310 6.410 2.230 1.455 640 340 110 7.920 97.750
L Verhuur en handel van onroerend goed 2021 4e kwartaal* 30.940 22.330 4.480 2.320 1.050 355 195 115 13.275 17.665
M-N Zakelijke dienstverlening 2021 4e kwartaal* 486.375 416.335 33.890 13.460 10.525 5.755 3.725 1.310 374.740 111.635
M Specialistische zakelijke diensten 2021 4e kwartaal* 394.495 346.390 24.895 9.260 7.145 3.715 2.020 575 301.865 92.630
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2021 4e kwartaal* 91.880 69.940 8.995 4.200 3.380 2.040 1.705 735 72.875 19.000
O-Q Overheid en zorg 2021 4e kwartaal* 304.410 263.250 16.555 8.600 7.465 3.615 1.955 780 273.605 30.805
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2021 4e kwartaal* 830 225 10 10 30 25 35 60 150 680
P Onderwijs 2021 4e kwartaal* 112.315 101.755 6.190 1.505 845 560 465 250 105.200 7.110
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2021 4e kwartaal* 191.270 161.270 10.360 7.085 6.590 3.030 1.455 475 168.255 23.015
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2021 4e kwartaal* 239.805 210.825 14.745 7.405 3.920 1.550 865 305 205.475 34.330
R Cultuur, sport en recreatie 2021 4e kwartaal* 121.525 108.660 6.955 2.870 1.600 735 455 155 104.990 16.535
S Overige dienstverlening 2021 4e kwartaal* 118.125 102.120 7.775 4.505 2.285 790 400 145 100.460 17.665
T Huishoudens 2021 4e kwartaal* 25 20 5 0 0 0 0 0 20 5
U Extraterritoriale organisaties 2021 4e kwartaal* 130 25 15 30 30 20 10 0 0 125
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven en instellingen naar economische hoofdactiviteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De SBI is in deze tabel uitgesplitst tot en met het laagste niveau. De bedrijven zijn verder ingedeeld naar bedrijfsgrootte op basis van het aantal werkzame personen en naar rechtsvorm. Dit is de bedrijvenpopulatie van Nederland. De bedrijvenpopulatie is een momentopname op de eerste dag van elk kwartaal.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2019 zijn definitief, de cijfers over 2020 zijn nader voorlopig en de cijfers over 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 15 oktober 2021:
De gegevens voor het 4e kwartaal van 2021 zijn toegevoegd. Gegevens over 2020 en 2021 kunnen zijn aangepast op basis van nagekomen informatie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van elk kwartaal worden in de eerste maand van elk kwartaal gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal bedrijven
Bedrijf:
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden.

Uit deze definitie en met name uit het element zelfstandigheid volgt dat een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid. (Onder juridische eenheden worden zowel natuurlijke als rechtspersonen verstaan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom komt het voor dat binnen een juridische eenheid verschillende onderdelen te onderscheiden zijn die wat betreft de productie zelfstandig opereren. Deze vormen dan op grond van de definitie evenzovele bedrijven. Dit laatste doet zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende
activiteiten. Wanneer een aldus gedefinieerde eenheid zich uitstrekt over verschillende landen wordt ter wille van de nationale statistiek het Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd.

In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd, zodat geen verwarring kan ontstaan met de term bedrijf uit het - in dit opzicht weinig precieze - spraakgebruik.

De statistische eenheid bedrijf is een operationalisering van de kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden. Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid bedrijf prioriteit aan de tweede eis.
Het aantal bedrijven is afgerond op een veelvoud van vijf.
Bedrijfsgrootte
De indeling van bedrijven naar het aantal werkzame personen. Het aantal werkzame personen wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst inclusief meewerkende firmanten, eigenaren en familieleden.

Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst. Voor bedrijven met een bepaalde rechtsvorm, bijvoorbeeld eenmanszaak en vennootschap onder firma, worden afhankelijk van de rechtsvorm één of twee werkzame personen opgeteld bij het loonlijst personeel om het aantal werkzame personen te bepalen.

1 werkzaam persoon
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
2 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
3 tot 5 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
5 tot 10 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
10 tot 20 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
20 tot 50 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
50 tot 100 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
Rechtsvorm
Vorm van juridische eenheden die in het recht bekend is.

De navolgende rechtsvormen kunnen onder meer worden onderscheiden:
- Nederlandse rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid: eenmanszaak, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, maatschap;
- Nederlandse rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid: besloten vennootschap, naamloze vennootschap, vereniging, stichting, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij;
- Europese rechtsvormen: Europees economisch samenwerkingsverband, Europese vennootschap, Europese coöperatieve vennootschap;
- Buitenlandse rechtspersonen.

Formeel is de rechtsvorm een kenmerk van een juridische eenheid en niet van een bedrijf. De statistische eenheid 'bedrijf' kan bestaan uit een of meer juridische eenheden (natuurlijke personen en/of niet-natuurlijke personen). Als een bedrijf uit meer dan één juridische eenheid bestaat, dan heeft het in principe geen eigen rechtsvorm. In de CBS-tabellen worden dergelijke bedrijven opgenomen onder de rechtsvorm van die juridische eenheid die als kern van de combinatie kan worden beschouwd.
Natuurlijke personen
Een mens (individu) die in het recht als rechtssubject is erkend en daarmee drager is van wettelijke rechten en plichten.

Deze rechtsvorm omvat:
- Eenmanszaken
- Maatschappen
- Vennootschappen onder firma
- Commanditaire vennootschappen
- Rederijen
- Samenwerkingsovereenkomst


Rechtspersonen
Een juridische constructie waardoor een organisatie, net als een natuurlijke persoon, in het recht als rechtssubject is erkend als drager van wettelijke rechten en plichten.

Een rechtspersoon kan optreden als een persoon in het rechtsverkeer, d.w.z. bezittingen en schulden hebben, contracten sluiten, rechtszaken aanspannen of aangeklaagd worden.
De rechtspersonen zijn in drie categorieën te verdelen:
- privaatrechtelijke rechtspersonen (bijv. besloten vennootschap, naamloze vennootschap, vereniging en stichting);
- publiekrechtelijke rechtspersonen (bijv. ministerie, provincie, gemeente, waterschap, Sociaal-Economische Raad, Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, Zelfstandig bestuursorgaan);
- kerkgenootschappen.
Een rechtspersoon kan bestuurder zijn van een andere rechtspersoon, maar niet een commissaris.

Deze rechtsvorm omvat:
- Besloten vennootschappen
- Naamloze vennootschappen
- Verenigingen
- Stichtingen
- Coöperatieve verenigingen
- Onderlinge waarborgmaatschappijen
- Overheidsorganen (o.a. rijk, provincie, gemeente)
- Rechtsvormen van buitenlandse ondernemingen
- Europees economisch samenwerkingsverband (E.E.S.V.)
- Doelvermogen
- Fonds voor gemene rekening
- Kerkgenootschap
- Buitenlandse rechtsvormen