Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Perioden Totaal bedrijven (aantal) Bedrijfsgrootte 1 werkzaam persoon (aantal) Bedrijfsgrootte 2 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 3 tot 5 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 5 tot 10 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 10 tot 20 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 20 tot 50 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 50 tot 100 werkzame personen (aantal) Rechtsvorm Natuurlijke personen (aantal) Rechtsvorm Rechtspersonen (aantal)
A-U Alle economische activiteiten 2020 4e kwartaal* 1.899.940 1.486.325 189.015 91.315 65.250 33.020 20.040 7.065 1.477.215 422.725
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 2020 4e kwartaal* 1.231.110 934.110 131.365 62.590 49.160 26.335 16.435 5.780 961.300 269.810
A Landbouw, bosbouw en visserij 2020 4e kwartaal* 75.795 37.000 21.505 11.615 3.585 1.265 630 130 68.825 6.970
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2020 4e kwartaal* 74.465 48.970 7.500 4.465 4.615 3.480 2.775 1.240 50.655 23.815
B Delfstoffenwinning 2020 4e kwartaal* 505 360 30 20 25 15 15 15 265 240
C Industrie 2020 4e kwartaal* 70.410 46.080 7.180 4.270 4.425 3.345 2.640 1.165 48.845 21.565
D Energievoorziening 2020 4e kwartaal* 1.695 1.325 155 75 50 20 25 10 585 1.105
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2020 4e kwartaal* 1.860 1.200 135 100 115 95 95 50 960 900
F Bouwnijverheid 2020 4e kwartaal* 202.460 170.415 15.550 6.225 4.890 2.805 1.690 515 179.295 23.165
G-I Handel, vervoer en horeca 2020 4e kwartaal* 360.800 217.355 61.270 33.395 25.745 12.235 6.875 2.150 278.830 81.970
G Handel 2020 4e kwartaal* 246.555 153.190 41.555 21.770 15.685 7.210 4.530 1.475 185.535 61.020
H Vervoer en opslag 2020 4e kwartaal* 49.825 34.300 6.640 2.975 2.340 1.460 1.210 430 39.745 10.080
I Horeca 2020 4e kwartaal* 64.420 29.865 13.075 8.650 7.720 3.565 1.130 245 53.550 10.870
J Informatie en communicatie 2020 4e kwartaal* 99.815 82.290 8.115 3.145 2.575 1.715 1.215 430 75.075 24.740
K Financiële dienstverlening 2020 4e kwartaal* 95.715 84.765 6.210 2.080 1.440 590 350 110 7.550 88.170
L Verhuur en handel van onroerend goed 2020 4e kwartaal* 28.500 20.185 4.380 2.205 960 365 220 105 12.650 15.850
M-N Zakelijke dienstverlening 2020 4e kwartaal* 455.580 387.230 33.315 12.800 10.240 5.690 3.635 1.340 355.670 99.910
M Specialistische zakelijke diensten 2020 4e kwartaal* 371.265 324.160 24.590 8.835 6.965 3.625 2.015 570 288.830 82.435
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2020 4e kwartaal* 84.315 63.070 8.730 3.960 3.275 2.065 1.625 770 66.840 17.475
O-Q Overheid en zorg 2020 4e kwartaal* 279.975 239.960 16.385 8.405 7.210 3.335 1.775 760 251.705 28.270
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2020 4e kwartaal* 820 215 10 15 30 30 35 60 145 675
P Onderwijs 2020 4e kwartaal* 102.420 92.270 6.035 1.400 725 550 430 255 95.970 6.455
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2020 4e kwartaal* 176.735 147.475 10.345 6.990 6.450 2.755 1.310 445 155.595 21.145
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2020 4e kwartaal* 226.830 198.170 14.790 6.980 3.985 1.540 875 295 196.960 29.865
R Cultuur, sport en recreatie 2020 4e kwartaal* 115.915 103.245 6.955 2.720 1.575 710 460 150 101.315 14.600
S Overige dienstverlening 2020 4e kwartaal* 110.770 94.885 7.815 4.235 2.375 810 405 140 95.630 15.140
T Huishoudens 2020 4e kwartaal* 25 20 0 0 0 0 0 0 15 5
U Extraterritoriale organisaties 2020 4e kwartaal* 125 20 15 20 35 20 10 0 0 120
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven en instellingen naar economische hoofdactiviteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De SBI is in deze tabel uitgesplitst tot en met het laagste niveau. De bedrijven zijn verder ingedeeld naar bedrijfsgrootte op basis van het aantal werkzame personen en naar rechtsvorm. Dit is de bedrijvenpopulatie van Nederland. De bedrijvenpopulatie is een momentopname op de eerste dag van elk kwartaal.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2018 zijn definitief, de cijfers over 2019 zijn nader voorlopig en de cijfers over 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 15 oktober 2020:
De gegevens voor het 4e kwartaal van 2020 zijn toegevoegd. Gegevens over 2019 en 2020 kunnen zijn aangepast op basis van nagekomen informatie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van elk kwartaal worden in de eerste maand van elk kwartaal gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal bedrijven
Bedrijf:
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden.

Uit deze definitie en met name uit het element zelfstandigheid volgt dat een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid. (Onder juridische eenheden worden zowel natuurlijke als rechtspersonen verstaan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom komt het voor dat binnen een juridische eenheid verschillende onderdelen te onderscheiden zijn die wat betreft de productie zelfstandig opereren. Deze vormen dan op grond van de definitie evenzovele bedrijven. Dit laatste doet zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende
activiteiten. Wanneer een aldus gedefinieerde eenheid zich uitstrekt over verschillende landen wordt ter wille van de nationale statistiek het Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd.

In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd, zodat geen verwarring kan ontstaan met de term bedrijf uit het - in dit opzicht weinig precieze - spraakgebruik.

De statistische eenheid bedrijf is een operationalisering van de kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden. Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid bedrijf prioriteit aan de tweede eis.
Het aantal bedrijven is afgerond op een veelvoud van vijf.
Bedrijfsgrootte
De indeling van bedrijven naar het aantal werkzame personen. Het aantal werkzame personen wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst inclusief meewerkende firmanten, eigenaren en familieleden.

Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst. Voor bedrijven met een bepaalde rechtsvorm, bijvoorbeeld eenmanszaak en vennootschap onder firma, worden afhankelijk van de rechtsvorm één of twee werkzame personen opgeteld bij het loonlijst personeel om het aantal werkzame personen te bepalen.

1 werkzaam persoon
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
2 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
3 tot 5 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
5 tot 10 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
10 tot 20 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
20 tot 50 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
50 tot 100 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
Rechtsvorm
Vorm van juridische eenheden die in het recht bekend is.

De navolgende rechtsvormen kunnen onder meer worden onderscheiden:
- Nederlandse rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid: eenmanszaak, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, maatschap;
- Nederlandse rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid: besloten vennootschap, naamloze vennootschap, vereniging, stichting, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij;
- Europese rechtsvormen: Europees economisch samenwerkingsverband, Europese vennootschap, Europese coöperatieve vennootschap;
- Buitenlandse rechtspersonen.

Formeel is de rechtsvorm een kenmerk van een juridische eenheid en niet van een bedrijf. De statistische eenheid 'bedrijf' kan bestaan uit een of meer juridische eenheden (natuurlijke personen en/of niet-natuurlijke personen). Als een bedrijf uit meer dan één juridische eenheid bestaat, dan heeft het in principe geen eigen rechtsvorm. In de CBS-tabellen worden dergelijke bedrijven opgenomen onder de rechtsvorm van die juridische eenheid die als kern van de combinatie kan worden beschouwd.
Natuurlijke personen
Een mens (individu) die in het recht als rechtssubject is erkend en daarmee drager is van wettelijke rechten en plichten.

Deze rechtsvorm omvat:
- Eenmanszaken
- Maatschappen
- Vennootschappen onder firma
- Commanditaire vennootschappen
- Rederijen
- Samenwerkingsovereenkomst


Rechtspersonen
Een juridische constructie waardoor een organisatie, net als een natuurlijke persoon, in het recht als rechtssubject is erkend als drager van wettelijke rechten en plichten.

Een rechtspersoon kan optreden als een persoon in het rechtsverkeer, d.w.z. bezittingen en schulden hebben, contracten sluiten, rechtszaken aanspannen of aangeklaagd worden.
De rechtspersonen zijn in drie categorieën te verdelen:
- privaatrechtelijke rechtspersonen (bijv. besloten vennootschap, naamloze vennootschap, vereniging en stichting);
- publiekrechtelijke rechtspersonen (bijv. ministerie, provincie, gemeente, waterschap, Sociaal-Economische Raad, Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, Zelfstandig bestuursorgaan);
- kerkgenootschappen.
Een rechtspersoon kan bestuurder zijn van een andere rechtspersoon, maar niet een commissaris.

Deze rechtsvorm omvat:
- Besloten vennootschappen
- Naamloze vennootschappen
- Verenigingen
- Stichtingen
- Coöperatieve verenigingen
- Onderlinge waarborgmaatschappijen
- Overheidsorganen (o.a. rijk, provincie, gemeente)
- Rechtsvormen van buitenlandse ondernemingen
- Europees economisch samenwerkingsverband (E.E.S.V.)
- Doelvermogen
- Fonds voor gemene rekening
- Kerkgenootschap
- Buitenlandse rechtsvormen