Sportclubs; personeel, exploitatie, ledental, gebruik accommodaties

Sportclubs; personeel, exploitatie, ledental, gebruik accommodaties

Sportclubs Perioden Totaal aantal sportclubs (aantal) Sportclubs naar aantal leden Minder dan 51 leden (in % van het totaal aantal sportclubs) Sportclubs naar aantal leden 51 tot en met 100 leden (in % van het totaal aantal sportclubs) Sportclubs naar aantal leden 101 tot en met 200 leden (in % van het totaal aantal sportclubs) Sportclubs naar aantal leden 201 tot en met 300 leden (in % van het totaal aantal sportclubs) Sportclubs naar aantal leden 301 tot en met 400 leden (in % van het totaal aantal sportclubs) Sportclubs naar aantal leden 401 tot en met 500 leden (in % van het totaal aantal sportclubs) Sportclubs naar aantal leden Meer dan 500 leden (in % van het totaal aantal sportclubs) Sportclubs naar aantal leden Gemiddeld aantal leden per sportclub (aantal) Sportclubs naar aantal leden Gemiddeld aantal leden onder 18 jaar (aantal) Sportclubs naar gebruik van accommodatie Beschikt niet over accommodatie (in % van het totaal aantal sportclubs) Sportclubs naar gebruik van accommodatie Gehuurd (in % van het totaal aantal sportclubs) Sportclubs naar gebruik van accommodatie Beschikt over accommodatie in eigendom (in % van het totaal aantal sportclubs) Sportclubs naar gebruik van accommodatie Gymzaal, sportzaal en sporthal (in % van het totaal aantal sportclubs) Sportclubs naar gebruik van accommodatie Tennishal (in % van het totaal aantal sportclubs) Sportclubs naar gebruik van accommodatie Overige overdekte sportruimte (in % van het totaal aantal sportclubs) Sportclubs naar gebruik van accommodatie Sportveld, tennisbaan (in % van het totaal aantal sportclubs) Sportclubs naar gebruik van accommodatie Golfbaan (in % van het totaal aantal sportclubs) Sportclubs naar gebruik van accommodatie Overige openluchtvelden, banen (in % van het totaal aantal sportclubs) Sportclubs naar gebruik van accommodatie Eigendom verzelfstandigd (in % van het totaal aantal sportclubs) Sportclubs naar gebruik van accommodatie Clubhuis (in % van het totaal aantal sportclubs) Sportclubs naar gebruik van accommodatie Clubhuis in eigendom (in % van het totaal aantal sportclubs) Personeel Werkzame personen Werkzame personen in loondienst (in % van het totaal aantal sportclubs) Personeel Werkzame personen Werkzame personen niet in loondienst (in % van het totaal aantal sportclubs) Personeel Werkzame personen in loondienst (aantal) Personeel Arbeidsvolume Werkzame personen in loondienst (mensjaren) Personeel Arbeidsvolume Arbeidsvolume naar functie Training, instructie en verzorging (in % van arbeidsvolume werkzame personen in loondienst) Personeel Arbeidsvolume Arbeidsvolume naar functie Bestuur, administratie (in % van arbeidsvolume werkzame personen in loondienst) Personeel Arbeidsvolume Arbeidsvolume naar functie Onderhoud, schoonmaak en kantine (in % van arbeidsvolume werkzame personen in loondienst) Personeel Arbeidsvolume Arbeidsvolume naar functie Overig personeel (in % van arbeidsvolume werkzame personen in loondienst) Personeel Sportclubs met vrijwilligers (in % van het totaal aantal sportclubs) Personeel Arbeidsuren vrijwilligers per week Totaal arbeidsuren vrijwilligers (x 1 000) Personeel Arbeidsuren vrijwilligers per week Begeleiding (van jeugdleden) (% van totaal arbeidsuren vrijwilligers) Personeel Arbeidsuren vrijwilligers per week Training, instructie en verzorging (% van totaal arbeidsuren vrijwilligers) Personeel Arbeidsuren vrijwilligers per week Bestuur, commissies en administratie (% van totaal arbeidsuren vrijwilligers) Personeel Arbeidsuren vrijwilligers per week Onderhoud, schoonmaak en kantine (% van totaal arbeidsuren vrijwilligers) Exploitatie Baten Totaal baten (mln euro) Exploitatie Baten Contributie, les- en entreegelden (in % van totaal baten) Exploitatie Baten Subsidies en bijdragen (in % van totaal baten) Exploitatie Baten Sponsor- en reclamegelden (in % van totaal baten) Exploitatie Baten Kantineverkopen (in % van totaal baten) Exploitatie Baten Overige baten (in % van totaal baten) Exploitatie Lasten Totaal lasten (mln euro) Exploitatie Lasten Lonen en sociale lasten (in % van totaal lasten) Exploitatie Lasten Personeel niet in loondienst (in % van totaal lasten) Exploitatie Lasten Huisvestingskosten (in % van totaal lasten) Exploitatie Lasten Onderhoud en schoonmaak (in % van totaal lasten) Exploitatie Lasten Inkoopkosten kantine (in % van totaal lasten) Exploitatie Lasten Kapitaallasten (in % van totaal lasten) Exploitatie Lasten Bondscontributies (in % van totaal lasten) Exploitatie Lasten Wedstrijd- en reiskosten (in % van totaal lasten) Exploitatie Lasten Overige lasten (in % van totaal lasten)
Totaal sportclubs 2021* 25.450 39 20 16 7 5 3 9 202 60 26 65 12 1 0 3 5 0 2 3 42 26 12 9 10.720 3.390 63 9 18 12 85 2.043 22 31 32 15 1.068 58 14 11 12 5 966 12 11 24 8 7 7 10 4 18
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over sportclubs die bij de Kamer van Koophandel staan geregistreerd (exclusief watersport- en professionele sportclubs). Van de clubs wordt informatie over hun leden, accommodatie, inzet van vrijwilligers en personeel (niet) in loondienst en de samenstelling van baten en lasten gepresenteerd in deze tabel. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar de verschillende takken van sport: kracht- en vechtsport, individuele zaalsport, teamzaalsport, zwem- en duiksport, overige binnensport, atletiek, golf, hengelsport, paardensport, tennis, veldsport (exclusief voetbal), veldvoetbal, wielersport en overige buitensport.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000
Het onderzoek kent een driejaarlijkse onderzoekscyclus. In 2020 is hiervan eenmalig afgeweken vanwege de bijzondere situatie in dat jaar in verband met het uitbreken van de coronapandemie.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2021 en 2020 zijn voorlopig. De overige cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per juni 2023:
Gegevens over 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten van het verslagjaar 2024 zullen in 2025 beschikbaar komen.

Toelichting onderwerpen

Totaal aantal sportclubs
Exclusief watersport- en uitsluitend professionele sportclubs.
Sportclubs naar aantal leden
Exclusief donateurs.
Minder dan 51 leden
51 tot en met 100 leden
101 tot en met 200 leden
201 tot en met 300 leden
301 tot en met 400 leden
401 tot en met 500 leden
Meer dan 500 leden
Gemiddeld aantal leden per sportclub
Gemiddeld aantal leden onder 18 jaar
Leden jonger dan 18 jaar.
Sportclubs naar gebruik van accommodatie
Beschikt niet over accommodatie
Gehuurd
Overdekte en/of openluchtaccommodaties waarin (waarop) sport wordt beoefend. Kantines, was- en kleedruimten, lichtinstallaties, materiaalruimten, visvijvers, stallingen voor auto’s e.d. worden niet tot sportaccommodaties gerekend.
Beschikt over accommodatie in eigendom
Inclusief eigenaarschap van een deel van de sportaccommodatie (al dan niet via een aparte, zelfstandige rechtspersoon).
Gymzaal, sportzaal en sporthal
Gymzaal (max. 22m x 13m), multifunctionele sportzaal of –hal.
Tennishal
Overige overdekte sportruimte
Bijvoorbeeld een sportzaal- of hal uitsluitend geschikt voor het beoefenen van één sport, overdekt zwembad of combibad of overdekte rijbak.
Sportveld, tennisbaan
Sportvelden, tennisbanen en sportbanen (bijvoorbeeld atletiekbaan).
Golfbaan
Overige openluchtvelden, banen
Openluchtzwembaden, natuurbaden, openlucht rijbak of andere openluchtaccommodatie (bijvoorbeeld jeu-de-boulescomplex, kartbaan).
Eigendom verzelfstandigd
Sportaccommodatie ondergebracht in een aparte, zelfstandige rechtspersoon.
Clubhuis
Inclusief kantine.
Clubhuis in eigendom
Inclusief clubhuis/kantine ondergebracht in een aparte, zelfstandige rechtspersoon.
Personeel
Werkzame personen
Werkzame personen in loondienst
Personen in dienst bij de organisatie en waarvan de organisatie in juridische zin werkgever was.
Werkzame personen niet in loondienst
Personen die betaald werk verrichtten, maar niet op de loonlijst stonden (bijvoorbeeld uitzendkrachten, freelancers, zzp’ers, personeel ingeleend van derden).
Werkzame personen in loondienst
Personen in dienst bij de organisatie en waarvan de organisatie in juridische zin werkgever was.
Arbeidsvolume
Arbeidstijd (in laatste volledige week september voor werkzame personen in loondienst) omgerekend naar voltijdsbanen (mensjaren). Voorbeeld: twee personen die beiden halve dagen werken gedurende het jaar, vormen samen één mensjaar.
Werkzame personen in loondienst
Personen in dienst bij de organisatie en waarvan de organisatie in juridische zin werkgever was.
Arbeidsvolume naar functie
Training, instructie en verzorging
Bestuur, administratie
Onderhoud, schoonmaak en kantine
Overig personeel
Sportclubs met vrijwilligers
Personen die voor de sportclub werkzaamheden verrichtten zonder geldelijke vergoeding, of met uitsluitend een onkosten- of vrijwilligersvergoeding.
Arbeidsuren vrijwilligers per week
Totaal arbeidsuren vrijwilligers
Arbeidsuren van vrijwilligers in laatste volledige week van september.
Begeleiding (van jeugdleden)
Training, instructie en verzorging
Bestuur, commissies en administratie
Onderhoud, schoonmaak en kantine
Exploitatie
Baten
Exclusief onttrekkingen aan reserves/negatieve saldi.
Totaal baten
Exclusief onttrekkingen aan reserves/negatieve saldi.
Contributie, les- en entreegelden
Inclusief inkomsten uit het verzorgen van sportdemonstraties.
Subsidies en bijdragen
Overheidssubsidies, bijdragen uit fondsen en donaties en inkomsten uit zelf georganiseerde acties en evenementen.
Sponsor- en reclamegelden
Kantineverkopen
Overige baten
Bijvoorbeeld opbrengsten uit (onder)verhuur van accommodatie, pacht/positief saldo kantine e.d. voor organisaties die niet zelf de kantine, het buffet e.d. exploiteerden, maar deze hadden verpacht of ondergebracht in een aparte, zelfstandige rechtspersoon.
Lasten
Exclusief toevoegingen aan reserves/positieve saldi.
Totaal lasten
Exclusief toevoegingen aan reserves/positieve saldi.
Lonen en sociale lasten
Personeel niet in loondienst
Betalingen aan ingehuurd personeel (niet in loondienst) en vergoedingen aan vrijwilligers.
Huisvestingskosten
Huur van gebouwen en terreinen, energie- en waterkosten.
Onderhoud en schoonmaak
Inkoopkosten kantine
Kapitaallasten
Bondscontributies
Wedstrijd- en reiskosten
Overige lasten
Bijvoorbeeld verzekeringspremies, kosten voor promotie- of ledenwerfacties.