Maatstaven Financiële-verhoudingswet (Fvw), regio, 2007 - 2023

Maatstaven Financiële-verhoudingswet (Fvw), regio, 2007 - 2023

Status cijfer Regio's Perioden Oppervlakten Water Buitenwater(Gf-Fvw): totaal (ha)
Voorlopig Nederland, Buitenland, Niet in te delen 2022
Voorlopig Nederland 2022 594.100
Voorlopig Buitenland 2022
Voorlopig Nederland; niet in te delen 2022
Voorlopig Noord-Nederland (LD) 2022 275.304
Voorlopig Oost-Nederland (LD) 2022 83.187
Voorlopig West-Nederland (LD) 2022 235.610
Voorlopig West-Nederland, exclusief G4 (LD) 2022
Voorlopig Zuid-Nederland (LD) 2022 0
Voorlopig Extra-Regio (LD) 2022
Voorlopig Buitenland (LD) 2022
Voorlopig Niet in te delen (LD) 2022
Voorlopig Groningen (PV) 2022 54.947
Voorlopig Fryslân (PV) 2022 220.357
Voorlopig Drenthe (PV) 2022 0
Voorlopig Overijssel (PV) 2022 0
Voorlopig Flevoland (PV) 2022 83.187
Voorlopig Gelderland (PV) 2022 0
Voorlopig Utrecht (PV) 2022 0
Voorlopig Noord-Holland (PV) 2022 120.086
Voorlopig Zuid-Holland (PV) 2022 16.260
Voorlopig Zeeland (PV) 2022 99.264
Voorlopig Noord-Brabant (PV) 2022 0
Voorlopig Limburg (PV) 2022 0
Voorlopig Extra-Regio (PV) 2022
Voorlopig Buitenland (PV) 2022
Voorlopig Niet in te delen (PV) 2022
Voorlopig Oost-Groningen (CR) 2022 5.546
Voorlopig Delfzijl en omgeving (CR) 2022 8.900
Voorlopig Overig Groningen (CR) 2022 40.502
Voorlopig Noord-Friesland (CR) 2022 174.061
Voorlopig Zuidwest-Friesland (CR) 2022 46.296
Voorlopig Zuidoost-Friesland (CR) 2022 0
Voorlopig Noord-Drenthe (CR) 2022 0
Voorlopig Zuidoost-Drenthe (CR) 2022 0
Voorlopig Zuidwest-Drenthe (CR) 2022 0
Voorlopig Noord-Overijssel (CR) 2022 0
Voorlopig Zuidwest-Overijssel (CR) 2022 0
Voorlopig Twente (CR) 2022 0
Voorlopig Veluwe (CR) 2022 0
Voorlopig Achterhoek (CR) 2022 0
Voorlopig Arnhem/Nijmegen (CR) 2022 0
Voorlopig Zuidwest-Gelderland (CR) 2022 0
Voorlopig Utrecht (CR) 2022 0
Voorlopig Kop van Noord-Holland (CR) 2022 101.944
Voorlopig Alkmaar en omgeving (CR) 2022 2.078
Voorlopig IJmond (CR) 2022 1.973
Voorlopig Agglomeratie Haarlem (CR) 2022 1.497
Voorlopig Zaanstreek (CR) 2022 0
Voorlopig Groot-Amsterdam (CR) 2022 10.494
Voorlopig Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2022 2.101
Voorlopig Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2022 2.018
Voorlopig Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2022 2.112
Voorlopig Delft en Westland (CR) 2022 753
Voorlopig Oost-Zuid-Holland (CR) 2022 0
Voorlopig Groot-Rijnmond (CR) 2022 11.377
Voorlopig Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2022 0
Voorlopig Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2022 12.553
Voorlopig Overig Zeeland (CR) 2022 86.711
Voorlopig West-Noord-Brabant (CR) 2022 0
Voorlopig Midden-Noord-Brabant (CR) 2022 0
Voorlopig Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2022 0
Voorlopig Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2022 0
Voorlopig Noord-Limburg (CR) 2022 0
Voorlopig Midden-Limburg (CR) 2022 0
Voorlopig Zuid-Limburg (CR) 2022 0
Voorlopig Flevoland (CR) 2022 83.187
Voorlopig Extra-Regio (CR) 2022
Voorlopig Buitenland (CR) 2022
Voorlopig Niet in te delen (CR) 2022
Voorlopig Geen stadsgewest (SG) 2022
Voorlopig Groningen (SG) 2022
Voorlopig Leeuwarden (SG) 2022
Voorlopig Zwolle (SG) 2022
Voorlopig Enschede (SG) 2022
Voorlopig Apeldoorn (SG) 2022
Voorlopig Arnhem (SG) 2022
Voorlopig Nijmegen (SG) 2022
Voorlopig Amersfoort (SG) 2022
Voorlopig Utrecht (SG) 2022
Voorlopig Amsterdam (SG) 2022
Voorlopig Haarlem (SG) 2022
Voorlopig Leiden (SG) 2022
Voorlopig 's-Gravenhage (SG) 2022
Voorlopig Rotterdam (SG) 2022
Voorlopig Dordrecht (SG) 2022
Voorlopig Breda (SG) 2022
Voorlopig Tilburg (SG) 2022
Voorlopig 's-Hertogenbosch (SG) 2022
Voorlopig Eindhoven (SG) 2022
Voorlopig Geleen/Sittard (SG) 2022
Voorlopig Heerlen (SG) 2022
Voorlopig Maastricht (SG) 2022
Voorlopig Buitenland (SG) 2022
Voorlopig Niet in te delen (SG) 2022
Voorlopig Geen grootstedelijke agglomeratie (GA) 2022
Voorlopig Groningen (GA) 2022
Voorlopig Leeuwarden (GA) 2022
Voorlopig Zwolle (GA) 2022
Voorlopig Enschede (GA) 2022
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens die mede als grondslag dienen bij het bepalen van de hoogte van de Algemene Uitkeringen aan gemeenten en provincies.
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt deze uitkeringen aan gemeenten en provincies aan de hand van verdeelmodellen. De hiervoor gebruikte eenheden die het CBS levert voor de definitieve en voorlopige cijfers van de maatstaven worden beschreven in de 'Toelichting op de berekeningen van de uitkeringen uit het gemeentefonds 1997 e.v. jaren', uitgave Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Het aantal inwoners in stedelijke en landelijke gebieden wordt berekend ten behoeve van het verdeelstelsel gehanteerd door het Provinciefonds. Dit verdeelstelsel is op 1 januari 1998 in werking getreden (Staatsblad, 1997, 526).

Met ingang van verslagjaar 2016 worden er door CBS geen gegevens meer gepubliceerd over grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten.
Door diverse maatschappelijke ontwikkelingen zijn de filosofie en methode die ten grondslag liggen aan de afbakening niet langer actueel.
Daarnaast blijkt dat andere instanties, afhankelijk van het toepassingsgebied, een afwijkende indeling van grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten hanteren, waardoor er niet meer gesproken kan worden van één standaard.

De herindeling van gemeenten Amsterdam en Weesp tot de nieuwgevormde gemeente Amsterdam vond plaats op 24 maart 2022.
In de “Wet van 9 juni 2021 tot herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp” wordt bij berekening van de Algemene Uitkering afgeweken van de ingangsdatum van herindeling en uitgegaan van nieuwvorming van Amsterdam per 1 januari 2022.
In deze tabel wordt daarom uitgegaan van nieuwvorming van de gemeente Amsterdam per 1 januari 2022 en wordt het grondgebied van Weesp toegevoegd aan COROP 23 in plaats van COROP 24.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007.

Status van de cijfers:
Er worden zowel voorlopige als definitieve cijfers gepubliceerd.

De onderwerpen: belastingcapaciteit woningen, belastingcapaciteit niet-woningen en amendement De Pater kunnen door nagekomen berichten ondanks de status definitief alsnog worden aangepast.

Wijzigingen per januari 2023:
Definitieve gegevens Periodieke bijstandsuitkeringen 2021

Wijzigingen per 7 december 2022:
Bij het vaststellen van definitieve cijfers 2022 van oppervlakte land, binnenwater en oeverlengte zijn gemeentelijke grenscorrecties tussen een viertal gemeeenten abusievelijk niet toegepast. Met de grenscorrectie tussen de gemeenten Eindhoven en Best is netto 44 hectare overgegaan naar Eindhoven, met de grenscorrectie tussen Meerssen en Beek is netto 4 hectare overgegaan naar Beek. In de huidige versie is dit gecorrigeerd.

Wijzigingen per 28 juli 2022:
Bij het vaststellen of iemand tot een minderheid behoort is in de vorige versie (cijfers 2021) een deel van de groep minderheden onterecht buiten beschouwing gelaten. Het aantal minderheden in heel Nederland is hierdoor in totaal met ongeveer 23 duizend onderschat. Voor praktisch alle gemeenten blijkt het juiste aantal minderheden in 2021 in werkelijkheid hoger te liggen. Dit is in deze versie gecorrigeerd. Voor meer informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden onregelmatig gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Oppervlakten
Cijfers over oppervlakten van bebouwing, land(Gf-Fvw), binnenwater(Gf-Fvw), buitenwater(Gf-Fvw) en bedrijfsterreinen.
De toevoeging (Gf-Fvw) geeft aan dat deze definitie wordt gehanteerd in het kader van de Financiële verhoudingswet (Fvw) die de uitkeringen uit het Gemeentefonds (Gf) regelt.

De oppervlakte land(Gf-Fvw), binnen- en buitenwater(Gf-Fvw) in hectare, wordt berekend op basis van de meest recente topografische kaartbladen van de Basis Registratie Topografie (BRT) van het Kadaster, volgens de omschrijvingen van de meest recent gepubliceerde statistiek van het Bodemgebruik.
Jaarlijks werd ongeveer 25% van de digitale topografische kaart van Nederland opnieuw door het Kadaster geïnventariseerd en gepubliceerd. Met ingang van 2012 is deze publicatie verdubbeld tot 50%.

Naast deze oppervlakten land(Gf-Fvw), binnen- en buitenwater(Gf-Fvw) publiceert het CBS ook oppervlakten land, binnen- en buitenwater volgens de methodiek van de statistiek van het Bodemgebruik. Berekende oppervlakten land en water verschillen tussen beide publicaties. Daar waar de berekening voor het Gemeentefonds uitgaat van de meest recent gepubliceerde topografische kaarten is de statistiek van het Bodemgebruik een jaaropname, die integraal van Nederland eens in de drie jaar wordt uitgevoerd. Daarnaast wordt in de toepassing voor het Gemeentefonds delen van binnenwater tot buitenwater gerekend en andersom.

De oppervlakte bedrijfsterreinen, in hectaren, wordt berekend aan de hand van het meest recent gepubliceerde Bestand Bodemgebruik van het CBS.
Met ingang van cijfers voor de provinciale indeling 2013 geldt het oppervlakte bedrijfsterreinen van het Bestand Bodemgebruik 2010 als grondslag.
Met ingang van cijfers voor de provinciale indeling 2016 geldt het oppervlakte bedrijfsterreinen van het Bestand Bodemgebruik 2012 als grondslag.

Definitieve cijfers
Berekening vindt plaats met definitieve gemeentegrenzen van het peiljaar en de meest recent gepubliceerde topografische kaarten.

Voorlopige cijfers
Berekening vindt plaats in november van het voorgaand jaar en is gebaseerd op definitieve gegevens van twee jaar voor het peiljaar.
De gemeentelijke cijfers van het peiljaar worden afgeleid van definitieve gegevens van twee jaar daarvoor, gecombineerd met gemeentegrenzen van het voorgaand jaar waarop een herindeling naar het peiljaar is toegepast.
Water
Oppervlakten binnenwater(Gf-Fvw) en buitenwater(Gf-Fvw).
De oppervlakten binnenwater bevatten alle aaneengesloten vlakken water groter dan 1 ha.
Buitenwater(Gf-Fvw): totaal
Oppervlakte buitenwater(Gf-Fvw) per regio of gemeente volgens de indeling op 1 januari van het peiljaar.

De oppervlakte water volgens de omschrijvingen van het buitenwater in de statistiek van het Bodemgebruik aangevuld met het IJsselmeer, met uitzondering van delen gelegen tussen havenhoofden en strekdammen. Uitgezonderd van buitenwater zijn delen van de Waddenzee, de Eems, de Dollard, de Noordzee, de Ooster- en Westerschelde gelegen tussen havenhoofden en strekdammen.