Maatstaven Financiële-verhoudingswet (Fvw)

Maatstaven Financiële-verhoudingswet (Fvw)

Status cijfer Regio's Perioden Banen van werknemers (x 1 000)
Voorlopig Nederland, Buitenland, Niet in te delen 2022
Voorlopig Nederland 2022
Voorlopig Buitenland 2022
Voorlopig Nederland; niet in te delen 2022
Voorlopig Noord-Nederland (LD) 2022
Voorlopig Oost-Nederland (LD) 2022
Voorlopig West-Nederland (LD) 2022
Voorlopig West-Nederland, exclusief G4 (LD) 2022
Voorlopig Zuid-Nederland (LD) 2022
Voorlopig Extra-Regio (LD) 2022
Voorlopig Buitenland (LD) 2022
Voorlopig Niet in te delen (LD) 2022
Voorlopig Groningen (PV) 2022
Voorlopig Fryslân (PV) 2022
Voorlopig Drenthe (PV) 2022
Voorlopig Overijssel (PV) 2022
Voorlopig Flevoland (PV) 2022
Voorlopig Gelderland (PV) 2022
Voorlopig Utrecht (PV) 2022
Voorlopig Noord-Holland (PV) 2022
Voorlopig Zuid-Holland (PV) 2022
Voorlopig Zeeland (PV) 2022
Voorlopig Noord-Brabant (PV) 2022
Voorlopig Limburg (PV) 2022
Voorlopig Extra-Regio (PV) 2022
Voorlopig Buitenland (PV) 2022
Voorlopig Niet in te delen (PV) 2022
Voorlopig Oost-Groningen (CR) 2022
Voorlopig Delfzijl en omgeving (CR) 2022
Voorlopig Overig Groningen (CR) 2022
Voorlopig Noord-Friesland (CR) 2022
Voorlopig Zuidwest-Friesland (CR) 2022
Voorlopig Zuidoost-Friesland (CR) 2022
Voorlopig Noord-Drenthe (CR) 2022
Voorlopig Zuidoost-Drenthe (CR) 2022
Voorlopig Zuidwest-Drenthe (CR) 2022
Voorlopig Noord-Overijssel (CR) 2022
Voorlopig Zuidwest-Overijssel (CR) 2022
Voorlopig Twente (CR) 2022
Voorlopig Veluwe (CR) 2022
Voorlopig Achterhoek (CR) 2022
Voorlopig Arnhem/Nijmegen (CR) 2022
Voorlopig Zuidwest-Gelderland (CR) 2022
Voorlopig Utrecht (CR) 2022
Voorlopig Kop van Noord-Holland (CR) 2022
Voorlopig Alkmaar en omgeving (CR) 2022
Voorlopig IJmond (CR) 2022
Voorlopig Agglomeratie Haarlem (CR) 2022
Voorlopig Zaanstreek (CR) 2022
Voorlopig Groot-Amsterdam (CR) 2022
Voorlopig Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2022
Voorlopig Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2022
Voorlopig Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2022
Voorlopig Delft en Westland (CR) 2022
Voorlopig Oost-Zuid-Holland (CR) 2022
Voorlopig Groot-Rijnmond (CR) 2022
Voorlopig Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2022
Voorlopig Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2022
Voorlopig Overig Zeeland (CR) 2022
Voorlopig West-Noord-Brabant (CR) 2022
Voorlopig Midden-Noord-Brabant (CR) 2022
Voorlopig Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2022
Voorlopig Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2022
Voorlopig Noord-Limburg (CR) 2022
Voorlopig Midden-Limburg (CR) 2022
Voorlopig Zuid-Limburg (CR) 2022
Voorlopig Flevoland (CR) 2022
Voorlopig Extra-Regio (CR) 2022
Voorlopig Buitenland (CR) 2022
Voorlopig Niet in te delen (CR) 2022
Voorlopig Geen stadsgewest (SG) 2022
Voorlopig Groningen (SG) 2022
Voorlopig Leeuwarden (SG) 2022
Voorlopig Zwolle (SG) 2022
Voorlopig Enschede (SG) 2022
Voorlopig Apeldoorn (SG) 2022
Voorlopig Arnhem (SG) 2022
Voorlopig Nijmegen (SG) 2022
Voorlopig Amersfoort (SG) 2022
Voorlopig Utrecht (SG) 2022
Voorlopig Amsterdam (SG) 2022
Voorlopig Haarlem (SG) 2022
Voorlopig Leiden (SG) 2022
Voorlopig 's-Gravenhage (SG) 2022
Voorlopig Rotterdam (SG) 2022
Voorlopig Dordrecht (SG) 2022
Voorlopig Breda (SG) 2022
Voorlopig Tilburg (SG) 2022
Voorlopig 's-Hertogenbosch (SG) 2022
Voorlopig Eindhoven (SG) 2022
Voorlopig Geleen/Sittard (SG) 2022
Voorlopig Heerlen (SG) 2022
Voorlopig Maastricht (SG) 2022
Voorlopig Buitenland (SG) 2022
Voorlopig Niet in te delen (SG) 2022
Voorlopig Geen grootstedelijke agglomeratie (GA) 2022
Voorlopig Groningen (GA) 2022
Voorlopig Leeuwarden (GA) 2022
Voorlopig Zwolle (GA) 2022
Voorlopig Enschede (GA) 2022
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens die mede als grondslag dienen bij het bepalen van de hoogte van de Algemene Uitkeringen aan gemeenten en provincies.
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt deze uitkeringen aan gemeenten en provincies aan de hand van verdeelmodellen. De hiervoor gebruikte eenheden die het CBS levert voor de definitieve en voorlopige cijfers van de maatstaven worden beschreven in de 'Toelichting op de berekeningen van de uitkeringen uit het gemeentefonds 1997 e.v. jaren', uitgave Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Het aantal inwoners in stedelijke en landelijke gebieden wordt berekend ten behoeve van het verdeelstelsel gehanteerd door het Provinciefonds. Dit verdeelstelsel is op 1 januari 1998 in werking getreden (Staatsblad, 1997, 526).

Met ingang van verslagjaar 2016 worden er door CBS geen gegevens meer gepubliceerd over grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten.
Door diverse maatschappelijke ontwikkelingen zijn de filosofie en methode die ten grondslag liggen aan de afbakening niet langer actueel.
Daarnaast blijkt dat andere instanties, afhankelijk van het toepassingsgebied, een afwijkende indeling van grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten hanteren, waardoor er niet meer gesproken kan worden van één standaard.

De herindeling van gemeenten Amsterdam en Weesp tot de nieuwgevormde gemeente Amsterdam vindt plaats op 24 maart 2022.
In de “Wet van 9 juni 2021 tot herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp” wordt bij berekening van de Algemene Uitkering afgeweken van de ingangsdatum van herindeling en uitgegaan van nieuwvorming van Amsterdam per 1 januari 2022.
In deze tabel wordt daarom uitgegaan van nieuwvorming van de gemeente Amsterdam per 1 januari 2022 en wordt het grondgebied van Weesp toegevoegd aan COROP 23 in plaats van COROP 24.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007.

Status van de cijfers:
Er worden zowel voorlopige als definitieve cijfers gepubliceerd.

De onderwerpen: belastingcapaciteit woningen, belastingcapaciteit niet-woningen en amendement De Pater kunnen door nagekomen berichten ondanks de status definitief alsnog worden aangepast.

Wijzigingen per 28 juli 2022:
Bij het vaststellen of iemand tot een minderheid behoort is in de vorige versie (cijfers 2021) een deel van de groep minderheden onterecht buiten beschouwing gelaten. Het aantal minderheden in heel Nederland is hierdoor in totaal met ongeveer 23 duizend onderschat. Voor praktisch alle gemeenten blijkt het juiste aantal minderheden in 2021 in werkelijkheid hoger te liggen. Dit is in deze versie gecorrigeerd. Voor meer informatie zie paragraaf 3.
Definitieve cijfers over Minderheden 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden onregelmatig gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Banen van werknemers
Het gemiddeld aantal banen in december van werknemers in dienst van bedrijven en instellingen volgens de gemeentelijke indeling van het gekozen jaar.
Baan: Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden verricht waartegen een (financiële) beloning staat.
Werknemer: Een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.
De banen van werknemers worden bepaald uit de Loonaangifteketen (Polis administratie) van de Belastingdienst en het UWV.