Maatstaven Financiële-verhoudingswet (Fvw)

Maatstaven Financiële-verhoudingswet (Fvw)

Status cijfer Perioden Regio's Inwoners naar geslacht en leeftijd Totaal mannen en vrouwen Totaal mannen en vrouwen (aantal) Inwoners naar geslacht en leeftijd Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 20 jaar (aantal) Inwoners naar geslacht en leeftijd Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar (aantal) Inwoners naar geslacht en leeftijd Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar (aantal) Inwoners naar geslacht en leeftijd Totaal mannen en vrouwen 75 tot 85 jaar (aantal) Inwoners naar geslacht en leeftijd Totaal mannen en vrouwen 85 jaar of ouder (aantal) Inwoners naar geslacht en leeftijd Mannen Totaal mannen (aantal) Inwoners naar geslacht en leeftijd Vrouwen Totaal vrouwen (aantal) Huishoudens Eenouderhuishoudens (aantal) Inwoners in zorginstellingen (aantal)
Definitief 2022 Nederland 17.590.672 3.737.817 10.327.402 1.958.741 1.171.145 395.567 8.745.468 8.845.204 596.408 236.213
Definitief 2022 Overijssel (PV) 1.171.910 262.122 673.978 129.990 79.153 26.667 589.158 582.752 33.846 16.436
Definitief 2022 Zuidoost-Friesland (CR) 188.763 40.404 104.803 23.402 14.879 5.275 94.380 94.383 6.028 3.518
Definitief 2022 Almere 217.828 53.884 136.147 18.614 7.092 2.091 108.091 109.737 11.193 1.754
Definitief 2022 Amsterdam 903.399 169.410 613.927 71.995 36.481 11.586 447.691 455.708 40.464 10.826
Definitief 2022 Delft 104.572 18.845 68.634 9.749 5.411 1.933 55.248 49.324 3.503 1.052
Definitief 2022 Dijk en Waard 87.695 20.616 50.077 9.695 5.921 1.386 44.005 43.690 2.887 1.037
Definitief 2022 Dronten 42.865 9.792 25.156 4.444 2.590 883 21.524 21.341 1.201 305
Definitief 2022 Eemsdelta 45.389 8.905 24.941 6.283 3.937 1.323 22.760 22.629 1.652 701
Definitief 2022 Geertruidenberg 21.944 4.568 12.580 2.687 1.636 473 10.919 11.025 750 347
Definitief 2022 Kerkrade 45.324 7.552 25.839 6.710 3.888 1.335 22.752 22.572 1.891 879
Definitief 2022 Land van Cuijk 90.707 17.970 51.848 11.824 6.711 2.354 45.831 44.876 2.316 1.451
Definitief 2022 Maashorst 58.362 12.284 33.067 7.276 4.353 1.382 29.201 29.161 1.726 776
Definitief 2022 Purmerend 92.240 18.813 54.256 10.442 6.461 2.268 45.167 47.073 3.935 1.428
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens die mede als grondslag dienen bij het bepalen van de hoogte van de Algemene Uitkeringen aan gemeenten en provincies.
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt deze uitkeringen aan gemeenten en provincies aan de hand van verdeelmodellen. De hiervoor gebruikte eenheden die het CBS levert voor de definitieve en voorlopige cijfers van de maatstaven worden beschreven in de 'Toelichting op de berekeningen van de uitkeringen uit het gemeentefonds 1997 e.v. jaren', uitgave Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Het aantal inwoners in stedelijke en landelijke gebieden wordt berekend ten behoeve van het verdeelstelsel gehanteerd door het Provinciefonds. Dit verdeelstelsel is op 1 januari 1998 in werking getreden (Staatsblad, 1997, 526).

Met ingang van verslagjaar 2016 worden er door CBS geen gegevens meer gepubliceerd over grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten.
Door diverse maatschappelijke ontwikkelingen zijn de filosofie en methode die ten grondslag liggen aan de afbakening niet langer actueel.
Daarnaast blijkt dat andere instanties, afhankelijk van het toepassingsgebied, een afwijkende indeling van grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten hanteren, waardoor er niet meer gesproken kan worden van één standaard.

De herindeling van gemeenten Amsterdam en Weesp tot de nieuwgevormde gemeente Amsterdam vindt plaats op 24 maart 2022.
In de “Wet van 9 juni 2021 tot herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp” wordt bij berekening van de Algemene Uitkering afgeweken van de ingangsdatum van herindeling en uitgegaan van nieuwvorming van Amsterdam per 1 januari 2022.
In deze tabel wordt daarom uitgegaan van nieuwvorming van de gemeente Amsterdam per 1 januari 2022 en wordt het grondgebied van Weesp toegevoegd aan COROP 23 in plaats van COROP 24.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007.

Status van de cijfers:
Er worden zowel voorlopige als definitieve cijfers gepubliceerd.

De onderwerpen: belastingcapaciteit woningen, belastingcapaciteit niet-woningen en amendement De Pater kunnen door nagekomen berichten ondanks de status definitief alsnog worden aangepast.

Wijzigingen per september 2022:
Definitieve cijfers 2022
- Inwoners naar geslacht en leeftijd
- Eenouderhuishoudens
- Inwoners in zorginstellingen
Voorlopige cijfers 2022
- Belastingcapaciteit woningen
- Belastingcapaciteit niet-woningen
- Amendement De Pater

Wijzigingen per 28 juli 2022:
Bij het vaststellen of iemand tot een minderheid behoort is in de vorige versie (cijfers 2021) een deel van de groep minderheden onterecht buiten beschouwing gelaten. Het aantal minderheden in heel Nederland is hierdoor in totaal met ongeveer 23 duizend onderschat. Voor praktisch alle gemeenten blijkt het juiste aantal minderheden in 2021 in werkelijkheid hoger te liggen. Dit is in deze versie gecorrigeerd. Voor meer informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden onregelmatig gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Inwoners naar geslacht en leeftijd
Inwoners naar geslacht en leeftijd op 1 januari.
Dit betreft alle personen die in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) zijn opgenomen.

Van dit onderdeel worden alleen definitieve cijfers gebruikt.
Totaal mannen en vrouwen
Van dit onderdeel worden alleen definitieve cijfers gebruikt.
Totaal mannen en vrouwen
Jonger dan 20 jaar
20 tot 65 jaar
65 tot 75 jaar
75 tot 85 jaar
85 jaar of ouder
Mannen
Van dit onderdeel worden alleen definitieve cijfers gebruikt.
Totaal mannen
Vrouwen
Van dit onderdeel worden alleen definitieve cijfers gebruikt.
Totaal vrouwen
Huishoudens
Van dit onderdeel worden alleen definitieve cijfers gebruikt.
Eenouderhuishoudens
Het totaal aantal eenouderhuishoudens

Een eenouderhuishouden is een particulier huishouden bestaande uit één ouder met kind(eren) en eventuele overige leden van het huishouden. Kinderen betreffen thuiswonende kinderen ongeacht leeftijd van het kind.
Een particulier huishouden is een verzameling van één of meer personen die een woonruimte bewoont en zichzelf daar particulier, dat wil zeggen niet bedrijfsmatig voorziet in huisvesting en dergelijke levensbehoeften.

Van dit onderdeel worden alleen definitieve cijfers gebruikt.
Inwoners in zorginstellingen
Het deel van de institutionele bevolking dat in een zorginstelling verblijft.

Zorginstellingen zijn instellingen voor (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten AWBZ/Wet Langdurige Zorg WLZ) verpleging en verzorging en overige zorginstellingen (gehandicaptenzorg, jeugdzorg, volwassenenzorg en -opvang). Instellingen waarvan de bewoners wel verzorgd worden maar niet ziek zijn (opleidingsinternaten, kazernes, gevangenissen, asielzoekerscentra) worden in deze tabel niet tot de zorginstellingen gerekend.
Bij het berekenen van de omvang van de institutionele bevolking is de formele inschrijving in de Basisregistratie personen (BRP) leidend. Personen die (tijdelijk) in zorginstellingen verblijven maar in de BRP ingeschreven staan op het woonadres van de niet in een instelling verblijvende partner, worden niet tot de institutionele bevolking gerekend.