Maatstaven Financiële-verhoudingswet (Fvw)

Maatstaven Financiële-verhoudingswet (Fvw)

Status cijfer Perioden Regio's Vastgoed Vastgoed, bron BAG Woning totaal (aantal) Vastgoed Vastgoed, bron BAG Woning met functie: logies (aantal) Vastgoed Vastgoed, bron BAG Niet-woning met functie: logies (aantal)
Definitief 2021 Nederland 7.966.331 9.330 127.950
Definitief 2021 Zeeland (PV) 188.560 420 17.104
Definitief 2021 Noord-Friesland (CR) 152.754 405 6.278
Definitief 2021 Almere 87.259 4 13
Definitief 2021 Baarn 11.700 3 97
Definitief 2021 Boxtel 14.390 6 136
Definitief 2021 Eemsdelta 23.083 13 29
Definitief 2021 Heerenveen 23.767 14 148
Definitief 2021 Oisterwijk 14.130 13 534
Definitief 2021 Tilburg 102.471 19 194
Definitief 2021 Vught 13.724 17 86
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens die mede als grondslag dienen bij het bepalen van de hoogte van de Algemene Uitkeringen aan gemeenten en provincies.
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt deze uitkeringen aan gemeenten en provincies aan de hand van verdeelmodellen. De hiervoor gebruikte eenheden die het CBS levert voor de definitieve en voorlopige cijfers van de maatstaven worden beschreven in de 'Toelichting op de berekeningen van de uitkeringen uit het gemeentefonds 1997 e.v. jaren', uitgave Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Het aantal inwoners in stedelijke en landelijke gebieden wordt berekend ten behoeve van het verdeelstelsel gehanteerd door het Provinciefonds. Dit verdeelstelsel is op 1 januari 1998 in werking getreden (Staatsblad, 1997, 526).

Met ingang van verslagjaar 2016 worden er door CBS geen gegevens meer gepubliceerd over grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten.
Door diverse maatschappelijke ontwikkelingen zijn de filosofie en methode die ten grondslag liggen aan de afbakening niet langer actueel.
Daarnaast blijkt dat andere instanties, afhankelijk van het toepassingsgebied, een afwijkende indeling van grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten hanteren, waardoor er niet meer gesproken kan worden van één standaard.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007.

Status van de cijfers:
Er worden zowel voorlopige als definitieve cijfers gepubliceerd.

De onderwerpen: belastingcapaciteit woningen, belastingcapaciteit niet-woningen en amendement De Pater kunnen door nagekomen berichten ondanks de status definitief alsnog worden aangepast.

Wijzigingen per juni 2021:
Definitieve cijfers 2021
- Vastgoed, bron BAG

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden onregelmatig gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Vastgoed
De volgende cijfers zijn opgenomen;
- De belastingcapaciteit van WOZ-objecten woningen en niet-woningen en de waardevermindering op de niet-woningen. Door nagekomen berichten van gemeenten kunnen deze cijfers ondanks de status definitief alsnog worden aangepast.
- De voorraadcijfers uit het Woningregister t/m 2012, uitgesplitst naar woningen, wooneenheden, recreatiewoningen en bijzondere woongebouwen.
- De voorraadcijfers uit de BAG met ingang van 2015, uitgesplitst naar woningen, woningen met logies en utiliteit (niet-woningen) met logies.
Vastgoed, bron BAG
Bevat voorraadcijfers gebaseerd op de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). De cijfers zijn uitgesplitst naar woningen, woningen met logies en utiliteit (niet-woningen) met logies.

Cijfers zijn beschikbaar vanaf 2015.

Tot en met 2012 komen gegevens over de woningvoorraad uit het Woningregister. Deze cijfers sluiten niet aan op de cijfers uit de BAG.
Over de jaren 2013 en 2014 zijn door het CBS geen cijfers geleverd ten behoeve van de uitvoering van de Financiële-verhoudingswet. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in de overgangsfase van Woningregister naar de BAG een eigen methodiek toegepast voor de berekening van de Financiële Maatstaven die betrekking hebben op woningen.

In sommige gemeenten kan het aantal bij Woningen en Niet-woningen met Logiesfunctie met stand 1 januari 2017 veel verschillen met vorige jaren als gevolg van twee besluiten:
- Op 16 oktober 2013 is een besluit genomen over de afbakening van verblijfsobjecten in studentencomplexen. Het gevolg is dat gemeenten studentencomplexen voor 31 december 2016 moeten afbakenen op basis van de reguliere afbakeningsvoorschriften.
- Op 16 juni 2016 heeft het ministerie van IenM een brief aan de colleges van Burgemeester en Wethouders gestuurd met informatie over de omgang met stacaravans en nadere richtlijnen voor toepassing van het pandbegrip in de BAG. Gemeenten moeten deze aanscherping van het pandbegrip voor 1 december 2016 verwerkt hebben in de BAG.
Zie hiervoor het Objectenhandboek met de oplegnotitie 'Nadere richtlijnen begrip pand in de BAG' d.d. juni 2016 en 'Oplegnotitie bij het besluit BAG BAO t.a.v. studentencomplexen' d.d. november 2013.
Woning totaal
De kleinste binnen één of meer panden gelegen en voor woondoeleinden geschikte eenheid van gebruik, ontsloten via een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte.

Voorbeelden zijn vrijstaande woningen, eengezinswoningen, flat- of portiekwoningen, studentenhuizen.
Alle verblijfsobjecten met minimaal een woonfunctie en eventueel een of meer andere gebruiksfuncties worden als woning aangemerkt.
Woning met functie: logies
Een woning met een logiesfunctie.

Het gaat om alle verblijfsobjecten met een woon- en een logiesfunctie.
Verblijfsobjecten met eventueel een of meer andere gebruiksfuncties naast deze twee worden niet meegeteld.
Niet-woning met functie: logies
Verblijfsobject voor het bieden van recreatief verblijf of tijdelijk onderdak aan personen die elders hun hoofdverblijf hebben.

Bijvoorbeeld: zomerhuisje, hotel, motel, kampeerboerderij, recreatiewoning, pension.
Het gaat om alle verblijfsobjecten met alleen een logiesfunctie.
Verblijfsobjecten met eventueel een of meer andere gebruiksfuncties worden niet meegeteld.