Bevolkingsontwikkeling; levend geborenen, overledenen en migratie per regio

Bevolkingsontwikkeling; levend geborenen, overledenen en migratie per regio

Geslacht Perioden Regio's Bevolking op 1 januari (aantal) Bevolkingsdichtheid (aantal) Levend geboren kinderen Levend geboren kinderen (aantal) Overledenen Overledenen (aantal) Geboorteoverschot (aantal) Vestiging in de gemeente Immigratie (aantal) Vestiging in de gemeente Uit andere gemeente (aantal) Vertrek uit de gemeente Emigratie inclusief administratieve c... (aantal) Vertrek uit de gemeente Naar andere gemeente (aantal) Vestigingsoverschot inclusief correcties (aantal) Bevolkingsgroei Totale groei (aantal) Bevolking op 31 december (aantal)
Mannen en vrouwen 1942 Nederland 9.007.722 . 189.975 86.040 103.935 . . . . -35.407 68.528 9.076.250
Mannen en vrouwen 1950 Nederland 10.026.773 . 229.369 75.580 153.789 . . . . 19.718 173.507 10.200.280
Mannen en vrouwen 1960 Nederland 11.417.254 . 238.789 87.486 151.303 45.407 505.709 58.226 505.983 -13.093 138.754 11.556.008
Mannen en vrouwen 1970 Nederland 12.957.621 . 238.912 109.619 129.293 90.829 644.211 57.375 644.398 33.267 161.809 13.119.430
Mannen en vrouwen 1980 Nederland 14.091.014 . 181.294 114.279 67.015 112.504 553.422 61.948 553.758 50.220 117.572 14.208.586
Mannen en vrouwen 1990 Nederland 14.892.574 . 197.965 128.824 69.141 117.350 566.330 68.939 566.330 48.411 117.868 15.010.442
Mannen en vrouwen 2000 Nederland 15.863.950 468 206.619 140.527 66.092 132.850 614.097 78.977 614.097 53.873 123.125 15.987.075
Mannen en vrouwen 2010 Nederland 16.574.989 491 184.397 136.058 48.339 154.432 589.870 121.351 589.870 33.081 80.810 16.655.799
Mannen en vrouwen 2020 Nederland 17.407.585 517 168.681 168.678 3 220.853 793.393 152.494 793.393 68.359 67.830 17.475.415
Mannen en vrouwen 2022 Nederland 17.590.672 523 167.504 170.112 -2.608 403.108 786.887 179.310 786.887 223.798 220.619 17.811.291
Mannen en vrouwen 1942 Amsterdam 801.004 . 12.255 8.458 3.797 . . . . -13.901 -10.104 790.900
Mannen en vrouwen 1950 Amsterdam 835.834 . 15.210 6.294 8.916 . . . . 516 9.432 845.266
Mannen en vrouwen 1960 Amsterdam 869.602 . 13.878 7.490 6.388 4.694 22.894 6.559 30.656 -9.627 -3.260 866.342
Mannen en vrouwen 1970 Amsterdam 831.463 . 10.664 9.019 1.645 8.874 23.105 5.009 39.514 -12.544 -11.057 820.406
Mannen en vrouwen 1980 Amsterdam 716.919 . 7.781 7.799 -18 14.004 18.184 4.999 31.825 -4.636 -4.625 712.294
Mannen en vrouwen 1990 Amsterdam 695.162 . 9.392 7.571 1.821 17.969 23.483 7.510 28.252 5.690 7.511 702.673
Mannen en vrouwen 2000 Amsterdam 731.288 4.429 10.715 6.666 4.049 13.737 21.518 7.651 28.688 -1.084 3.306 734.594
Mannen en vrouwen 2010 Amsterdam 767.457 4.625 11.459 5.406 6.053 19.455 31.962 16.559 28.493 6.365 12.351 779.808
Mannen en vrouwen 2020 Amsterdam 872.757 5.273 10.345 5.763 4.582 30.917 38.446 21.060 52.250 -3.947 581 873.338
Mannen en vrouwen 2022 Amsterdam 882.633 5.336 9.894 6.002 3.892 49.516 39.111 22.650 55.040 10.937 14.718 918.117
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Bevolkingsontwikkeling in Nederland door geboorte, sterfte en migratie naar geslacht en regio.

Naast landelijke gegevens is informatie opgenomen per landsdeel, provincie, COROP-gebied en gemeente.

De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeenten.
In geval van grenswijzigingen die over verschillende regiogrenzen heen gaan is de indeling van de gemeenten gegroepeerd naar de meest recente situatie.
Bijvoorbeeld: voor de gemeente Vianen, die per 1 januari 2002 is overgegaan van de provincie Zuid-Holland naar de provincie Utrecht, geldt dat ze in de tabel is gegroepeerd in de provincie Utrecht.
Voor de jaren 1942 tot 1995 geldt dat de som van de regiototalen niet gelijk is aan het cijfer van Nederland als geheel. Dit komt omdat er in de periode vóór 1986 enkele gebieden ('De Noordoostelijke Polder' en 'Openbaar Lichaam ZIJP') nog niet gemeentelijk waren ingedeeld en in de periode tot 1995 werden personen zonder vaste woon- of verblijfplaats geregistreerd in een landelijk register (Centraal persoonsregister (CPR)). De betrokken inwoners zijn wél meegeteld in het cijfers van Nederland als geheel.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1942

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.
Voor de jaren tot 1977 kunnen de cijfers afwijken van elders op StatLine gepubliceerde aantallen. Dit wordt verklaard door verschillen tussen de aantallen in de CBS-bestanden en de officieel vastgestelde aantallen welke in de publicaties 'Loop van de bevolking per gemeente' zijn gepubliceerd.

Wijzigingen per 4 augustus 2023
Definitieve cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 12 juni 2023:
De cijfers van de bevolkingsdichtheid over alle regio’s van 2021 waren fout door het gebruik van een verkeerd databestand. In deze versie van de tabel zijn deze cijfers gecorrigeerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het 3e kwartaal van 2024 worden cijfers over 2023 in deze publicatie opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Bevolking op 1 januari
Bevolking:
De inwoners van een bepaald gebied.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de
in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO-militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.
Bevolkingsdichtheid
Bevolking op 1 januari per km2 oppervlakte land.

In deze tabel beschikbaar vanaf 1995.
Levend geboren kinderen
Levend geboren kind:
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.
Levend geboren kinderen worden geteld naar de woongemeente en niet naar de geboortegemeente.
Voor de periode 1942 tot en met 1962 geldt: exclusief vóór de geboorteaangifte overleden levend geboren kinderen met een zwangerschapsduur van minder dan 26 weken.

Verwerking grenswijziging Rotterdam en Rozenburg in 2010
Per 18 maart 2010 is de gemeente Rozenburg opgeheven en in zijn geheel overgegaan naar de gemeente Rotterdam.
Voor de overzichtelijkheid zijn de cijfers met betrekking tot geboorte, sterfte, buitenlandse migratie en verhuizingen in Rozenburg voor geheel 2010 bij Rotterdam geteld.
Voor Rozenburg zijn dus geen gegevens over de bevolkingsontwikkeling in 2010 beschikbaar.
De bevolkingsgroei van Rotterdam is steeds gerelateerd aan de bevolkingsaantallen van Rotterdam en Rozenburg samen.
Levend geboren kinderen
Overledenen
Overledene:
Persoon die is overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend.
Overledenen worden geteld naar de woongemeente en niet naar de gemeente van overlijden.
Voor de periode 1942 tot en met 1962 geldt: exclusief vóór de geboorteaangifte overleden levend geboren kinderen met een zwangerschapsduur van minder dan 26 weken.

Verwerking grenswijziging Rotterdam en Rozenburg in 2010
Per 18 maart 2010 is de gemeente Rozenburg opgeheven en in zijn geheel overgegaan naar de gemeente Rotterdam.
Voor de overzichtelijkheid zijn de cijfers met betrekking tot geboorte, sterfte, buitenlandse migratie en verhuizingen in Rozenburg voor geheel 2010 bij Rotterdam geteld.
Voor Rozenburg zijn dus geen gegevens over de bevolkingsontwikkeling in 2010 beschikbaar.
De bevolkingsgroei van Rotterdam is steeds gerelateerd aan de bevolkingsaantallen van Rotterdam en Rozenburg samen.
Overledenen
Geboorteoverschot
Het aantal levend geboren kinderen min het aantal overledenen.

Levend geboren kind:
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.
Levend geboren kinderen worden geteld naar de woongemeente en niet naar de geboortegemeente.
Voor de periode 1942 tot en met 1962 geldt: exclusief vóór de geboorteaangifte overleden levend geboren kinderen met een zwangerschapsduur van minder dan 26 weken.

Overledene:
Persoon die is overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend.
Overledenen worden geteld naar de woongemeente en niet naar de gemeente van overlijden.
Voor de periode 1942 tot en met 1962 geldt: exclusief vóór de geboorteaangifte overleden levend geboren kinderen met een zwangerschapsduur van minder dan 26 weken.

Verwerking grenswijziging Rotterdam en Rozenburg in 2010
Per 18 maart 2010 is de gemeente Rozenburg opgeheven en in zijn geheel overgegaan naar de gemeente Rotterdam.
Voor de overzichtelijkheid zijn de cijfers met betrekking tot geboorte, sterfte, buitenlandse migratie en verhuizingen in Rozenburg voor geheel 2010 bij Rotterdam geteld.
Voor Rozenburg zijn dus geen gegevens over de bevolkingsontwikkeling in 2010 beschikbaar.
De bevolkingsgroei van Rotterdam is steeds gerelateerd aan de bevolkingsaantallen van Rotterdam en Rozenburg samen.
Vestiging in de gemeente
Personen die in een gemeente komen wonen na verhuizing uit een andere gemeente in Nederland of uit het buitenland (immigratie).

Immigratie:
Om als immigrant te kunnen worden geteld dienen deze personen ingeschreven te worden in de gemeentelijke bevolkingsregisters.
Tot en met september 1994: een aantal speciale gevallen uitgezonderd, vond opneming voor een persoon met de Nederlandse nationaliteit plaats als deze zich voor langer dan 30 dagen dacht te vestigen en voor een persoon met een niet-Nederlandse nationaliteit als de verwachte vestigingsduur de 180 dagen overschreed.
Vanaf oktober 1994: men wordt ingeschreven als men verwacht minimaal vier maanden Nederland te blijven.

Verwerking grenswijziging Rotterdam en Rozenburg in 2010
Per 18 maart 2010 is de gemeente Rozenburg opgeheven en in zijn geheel overgegaan naar de gemeente Rotterdam.
Voor de overzichtelijkheid zijn de cijfers met betrekking tot geboorte, sterfte, buitenlandse migratie en verhuizingen in Rozenburg voor geheel 2010 bij Rotterdam geteld.
Voor Rozenburg zijn dus geen gegevens over de bevolkingsontwikkeling in 2010 beschikbaar.
De bevolkingsgroei van Rotterdam is steeds gerelateerd aan de bevolkingsaantallen van Rotterdam en Rozenburg samen.
Immigratie
Vestiging van personen vanuit het buitenland in Nederland.
In deze tabel beschikbaar vanaf 1960.
Om als immigrant te kunnen worden geteld dienen deze personen ingeschreven te worden in de gemeentelijke bevolkingsregisters.
Van 1960 tot en met september 1994: een aantal speciale gevallen uitgezonderd, vond opneming voor een persoon met de Nederlandse nationaliteit plaats als deze zich voor langer dan 30 dagen dacht te vestigen en voor een persoon met een niet-Nederlandse nationaliteit als de verwachte vestigingsduur de 180 dagen overschreed.
Vanaf oktober 1994: men wordt ingeschreven als men verwacht minimaal vier maanden Nederland te blijven.

Trendbreuk buitenlandse migratiecijfers
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie.
Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- eerder gemiste berichten worden nu wel meegeteld;
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.
Uit andere gemeente
Personen die verhuizen waarbij het oude adres in een andere gemeente ligt dan het nieuwe adres.
Wijzigingen van adres door grenswijzigingen tussen gemeenten of door gemeentelijke herindelingen worden niet als verhuizing beschouwd.

In deze tabel beschikbaar vanaf 1960.
Vertrek uit de gemeente
Personen die verhuizen naar een andere gemeente in Nederland of naar het buitenland.

Verwerking grenswijziging Rotterdam en Rozenburg in 2010
Per 18 maart 2010 is de gemeente Rozenburg opgeheven en in zijn geheel overgegaan naar de gemeente Rotterdam.
Voor de overzichtelijkheid zijn de cijfers met betrekking tot geboorte, sterfte, buitenlandse migratie en verhuizingen in Rozenburg voor geheel 2010 bij Rotterdam geteld.
Voor Rozenburg zijn dus geen gegevens over de bevolkingsontwikkeling in 2010 beschikbaar.
De bevolkingsgroei van Rotterdam is steeds gerelateerd aan de bevolkingsaantallen van Rotterdam en Rozenburg samen.
Emigratie inclusief administratieve c...
Emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties.
In deze tabel beschikbaar vanaf 1960.
Cijfers over emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van de werkelijke emigratie dan cijfers over emigratie exclusief deze correcties.

Trendbreuk administratieve correcties
Tot 1977 heeft het CBS geen informatie over administratieve correcties beschikbaar op gemeentelijk niveau. De cijfers tot 1977 zijn exclusief de administratieve correcties.

Trendbreuk buitenlandse migratiecijfers
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie.
Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- eerder gemiste berichten worden nu wel meegeteld;
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.

Emigratie:
Vertrek van personen naar het buitenland.
Van 1960 tot en met september 1994 werd men uit het bevolkingsregister afgevoerd wanneer men Nederland voor langer dan 360 dagen dacht te verlaten.
Met ingang van oktober 1994 geldt dat de verwachte verblijfsduur in het buitenland ten minste acht maanden bedraagt. Het gaat hier steeds om de aan de gemeente gemelde emigratie.

Saldo administratieve correcties:
Administratieve opnemingen in de gemeentelijke bevolkingsregisters min de administratieve afvoeringen uit de gemeentelijke bevolkingsregisters.

Administratieve opneming:
Opneming van een persoon in de bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland. Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.

Administratieve afvoering:
Verwijdering van een persoon uit de bevolkingsregisters van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente. Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Naar andere gemeente
Personen die verhuizen waarbij het nieuwe adres in een andere gemeente ligt dan het oude adres.
Wijzigingen van adres door grenswijzigingen tussen gemeenten of door gemeentelijke herindelingen worden niet als verhuizing beschouwd.

In deze tabel beschikbaar vanaf 1960.
Vestigingsoverschot inclusief correcties
Vestigingsoverschot inclusief het saldo van de administratieve correcties.
Cijfers over het vestigingsoverschot inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van het werkelijke vestigingsoverschot dan cijfers over het vestigingsoverschot exclusief deze correcties.

Trendbreuk
Tot 1977 heeft het CBS geen informatie over administratieve correcties beschikbaar. De cijfers tot 1977 zijn exclusief de administratieve correcties.

Saldo administratieve correcties:
Administratieve opnemingen in de gemeentelijke bevolkingsregisters min de administratieve afvoeringen uit de gemeentelijke bevolkingsregisters.

Administratieve opneming:
Opneming van een persoon in de bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland. Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.

Administratieve afvoering:
Verwijdering van een persoon uit de bevolkingsregisters van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente. Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.
Bevolkingsgroei
De toe- of afname van de bevolking.
Inclusief overige correcties.

Bevolking:
De inwoners van een bepaald gebied.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de
in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.

Overige correcties:
Verschillen in de bevolkingsomvang en samenstelling tussen twee opeenvolgende jaren die niet kunnen worden verklaard uit de door de gemeenten gedurende het jaar doorgevoerde wijzigingen in de bevolkingsregisters.
1942 - 1959: Bij grenswijzigingen of herindelingen van gemeenten in de loop van een jaar zijn de betrokken aantallen inwoners meegeteld in de overige correcties. Bij grenswijzigingen of herindelingen die op 1 januari plaatsvinden, zijn de heringedeelde inwoners niet in de overige correcties meegeteld; in die gevallen vormen zij het verschil tussen de beginstand van de bevolking en de eindstand van vorig jaar. De wijzigingen per gemeente staan gemeld bij (aanklikken van) de betreffende gemeentenamen.
1948: In de overige correcties van 1948 zijn de op grond van de 12e Volkstelling (1947) noodzakelijk gebleken correcties verrekend.
1954: In de overige correcties van 1954 zijn de omgekomen, vermiste slachtoffers van de overstromingsramp 1953 opgenomen, die eerst in 1954 van het bevolkingsregister zijn afgevoerd.
1958: In de overige correcties van 1958 zijn de in de gemeente in een woonoord verblijvende Ambonezen toegevoegd, die in de laatste twee maanden van 1958 in het bevolkingsregister zijn opgenomen.

Verwerking grenswijziging Rotterdam en Rozenburg in 2010
Per 18 maart 2010 is de gemeente Rozenburg opgeheven en in zijn geheel overgegaan naar de gemeente Rotterdam.
Voor de overzichtelijkheid zijn de cijfers met betrekking tot geboorte, sterfte, buitenlandse migratie en verhuizingen in Rozenburg voor geheel 2010 bij Rotterdam geteld.
Voor Rozenburg zijn dus geen gegevens over de bevolkingsontwikkeling in 2010 beschikbaar.
De bevolkingsgroei van Rotterdam is steeds gerelateerd aan de bevolkingsaantallen van Rotterdam en Rozenburg samen.
Totale groei
Bevolking op 31 december
Bevolking:
De inwoners van een bepaald gebied.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de
in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.

Verwerking grenswijziging Rotterdam en Rozenburg in 2010
Per 18 maart 2010 is de gemeente Rozenburg opgeheven en in zijn geheel overgegaan naar de gemeente Rotterdam.
Voor de overzichtelijkheid zijn de cijfers met betrekking tot geboorte, sterfte, buitenlandse migratie en verhuizingen in Rozenburg voor geheel 2010 bij Rotterdam geteld.
Voor Rozenburg zijn dus geen gegevens over de bevolkingsontwikkeling in 2010 beschikbaar.
De bevolkingsgroei van Rotterdam is steeds gerelateerd aan de bevolkingsaantallen van Rotterdam en Rozenburg samen.