Sociale verzekeringen

Afkortingen van sociale verzekering in het artikel: 

AOW - Algemene Ouderdomswet

AWBZ - Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

WLZ - Wet Langdurige Zorg

WAO - Wet op de Arbeidsongeschiktheid

WIA – Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

WW - Werkloosheidswet

ZVW - Zorgverzekeringswet

Terug naar artikel