Rentabiliteit van het eigen vermogen

Rentabiliteit van het eigen vermogen is het netto resultaat na belasting gedeeld door het gemiddeld eigen vermogen.