Betrouwbaarheidsinterval

De modelschatting in de GMSD is gebaseerd op de gegevens van gemeenten die aanleveren aan het CBS. Voor de ontbrekende gemeenten wordt geschat. In de modelschatting wordt rekening gehouden met enkele kenmerken van de gemeente (onder andere bevolkingsaantal en stedelijkheidsgraad) en enkele kenmerken van de inwoners (geslacht, leeftijd). Rondom de schatting wordt een betrouwbaarheidsinterval gegeven waarbinnen de werkelijke waarde zich met 95 procent zekerheid zal bevinden.

Type maatwerkarrangement

 

ondergrens 95% BI

bovengrens 95% BI

 totaal cliënten  1.053.503  1.026.865  1.080.140
 ondersteuning thuis  264.760  254.100  275.400
 hulp bij het huishouden  408.665  395.835  421.415
 verblijf en opvang  34.995  30.860  39.135
 hulpmiddelen en diensten  701.835  658.135  745.035

 
De landelijke schatting van het aantal Wmo-cliënten met het type maatwerkarrangement ‘verblijf en opvang’ is op 25 januari 2018 gecorrigeerd. De cijfers van enkele gemeenten bleken onjuist verwerkt te zijn in deze schatting. De correctie heeft geen gevolgen voor de landelijke schatting van het totale aantal Wmo-cliënten.