Uitbreiding hoofddiagnosegroepen in de HSMR

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Dutch Hospital Data (DHD). Onderzocht is of het wenselijk is om de hoofddiagnosegroepen die worden meegenomen in de berekening van de Hospital Standardised Mortality Ratio (HSMR) uit te breiden, en zo ja, op welke wijze. De HSMR maakt het mogelijk om sterfte in ziekenhuizen te vergelijken met het landelijk gemiddelde, rekening houdend met verschillen in de patiëntenpopulaties tussen de ziekenhuizen.
Voordeel van uitbreiding van de diagnosegroepen is dat dan een groter deel van de klinische sterfte wordt meegenomen in de HSMR in plaats van de circa 80% die bij de voorheen geselecteerde 50 diagnosegroepen wordt meegenomen. Per ziekenhuis varieert dit percentage namelijk en ook zijn er in de loop der jaren verschuivingen opgetreden in de top-50 van diagnosegroepen met de hoogste sterfte. In het kader van modelonderhoud heeft CBS verschillende opties van uitbreiding van de diagnosegroepen onderzocht. De resultaten staan beschreven in dit rapport. Geconcludeerd wordt dat uitbreiding tot alle diagnosegroepen het meest wenselijk is. Bij de productie van de HSMR 2015 zal dit ook geïmplementeerd worden.