Beleggingen 2

Onder beleggingen worden hier de overige langlopende uitzettingen verstaan. Dit zijn alle financiële uitzettingen met een looptijd van meer dan één jaar, voor zover het geen kapitaalverstrekkingen, leningen aan verbonden partijen of overige leningen zijn. Beleggingen bestaan uit obligaties en deposito’s met een looptijd langer dan één jaar en uit garantieproducten.

Vlottende financiële activa vallen niet onder de beleggingen. Dit zijn (financiële) uitzettingen met een looptijd van minder dan één jaar, zoals openstaande rekeningen, vorderingen op andere overheidsorganen, verstrekte kasgeldleningen en rekening-courant tegoeden.

Terug naar artikel