Nagelaten vermogen

Het nagelaten vermogen is de som van het privévermogen en het ondernemingsvermogen. Het privévermogen is het saldo van privébezittingen en de hypotheekschuld. De privébezittingen betreffen de eigen woning, bank- en spaartegoeden en effecten. De hypotheekschuld betreft de stand van de schuld waarover rente is verschuldigd. Opgebouwde tegoeden via kapitaalverzekeringen zijn niet in mindering gebracht.