Consumptieve bestedingen

Onder de consumptieve bestedingen door huishoudens vallen alle vrijwillige uitgaven door particulieren en huishoudens aan goederen en diensten. Dus niet de verplichte uitgaven zoals belastingen. Voor het samenstellen van de macro-economische maandconsumptiecijfers wordt gebruik gemaakt van de uitkomsten van een groot aantal andere statistieken. Het gaat daarbij onder meer om de omzetontwikkeling van detailhandel en dienstverlenende bedrijven, de consumentenprijsindex en data over energieverbruik. Er worden geen personen geïnterviewd over hun bestedingsgedrag.

De consumptie door huishoudens omvat de volgende posten:

  • De consumptieve bestedingen van consumenten via de handel of direct.
  • Consumptieve bestedingen door instellingen zonder winstoogmerk (IZW's). IZW's zijn bijvoorbeeld sportverenigingen, vakbonden en organisaties op religieuze grondslag, waarvan de activiteiten grotendeels gefinancierd worden uit contributies en donaties van leden en sympathisanten. 

Op verschillen tussen de statistieken over de omzet van de detailhandel en de consumptieve bestedingen wordt dieper ingegaan in het artikel “Kortetermijnstatistieken over detailhandel en consumptie huishoudens”.