De Nederlandse volkstelling 2001 (40 Excel-tabellen)

In het kader van het gemeenschappelijk programma van Europese Volkstellingen 2001 (Community Programme of Population and Housing Censuses in 2001) zijn in 2003 voor Nederland gegevens samengesteld ten behoeve van de Volkstelling 2001. Daarbij is geen echte telling onder de bevolking gehouden, maar uitsluitend gebruik gemaakt van bij het CBS beschikbare bronnen als registers en enquêtes.

In het eerste gedeelte van een uitgebreide toelichting wordt informatie verschaft over de gebruikte bronnen, methoden en definities. Ook worden enige algemene opmerkingen verstrekt bij de resultaten en gebruikte symbolen. Ten slotte wordt voor een aantal afzonderlijke tabellen een specifieke toelichting gegeven. In tweede deel van de toelichting wordt nader ingegaan op aanpassingen in de lay-out van tabellen.

De Volkstelling 2001 betreft 40 uitgebreide tabellen in excel. Van deze tabellen gaan er 28 over Nederland als geheel ((tabellen 1-28), zijn er 9 op regionaal niveau (tabellen 29-37) en 3 op gemeenteniveau (tabellen 38-40). De 40 tabellen vallen in een aantal categorieën uiteen. Er zijn 8 tabellen over wonen (tabellen 14, 24-29, 37 en 39), 2 tabellen over woon-werkverkeer (tabellen 20 en 40) en 30 tabellen zijn demografisch getint met een onderverdeling naar o.a. economische activiteit, beroep, opleidingsniveau en bedrijfstak waar mensen werken.

Tabellen over Nederland (zip.file):

Tabellen op regionaal niveau (zip.file):

Tabellen op gemeentelijk niveau (zip.file):