Zorginstellingen, SBI 2008 (vanaf 2015)

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het samenstellen van landelijke statistische uitkomsten over de verlies- en winstrekening, de balans, de investeringen en het personeel van (groepen van) ondernemingen met als hoofdactiviteit ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg met overnachting, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg, thuiszorg en maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en jeugdzorg.

Doelpopulatie

De doelpopulatie bestaat uit (groepen van) ondernemingen met de volgende klasse van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 uit het Algemeen Bedrijfsregister (ABR):

 • 86101 Universitair medische centra;
 • 86102 Algemene ziekenhuizen;
 • 86103 Categorale ziekenhuizen;
 • 86104 Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) met overnachting;
 • 8720 en 87301 Gehandicaptenzorg;
 • 8710, 87302 en 88101 Verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg;
 • 87902 Maatschappelijke opvang met overnachting;
 • 87901 Jeugdzorg met overnachting;
 • 88991 Ambulante jeugdzorg.

Als de ondernemingen naast bovengenoemde zorg nog andere zorg of diensten verlenen, zijn deze nevenactiviteiten wel meegeteld in de statistische beschrijving.

Statistische eenheid

Ondernemingengroepen met als hoofdactiviteit ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg met overnachting, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg, thuiszorg, maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en jeugdzorg. De ondernemingengroep is de overkoepelende eenheid waarop de financiële beslissingen plaatsvinden over de verschillende bedrijfsonderdelen.

Aanvang onderzoek

2015.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

Cijfers over het meest recente verslagjaar komen als voorlopige cijfers in de StatLine-tabel. Tegelijkertijd worden de voorlopige cijfers van het voorgaande verslagjaar vervangen door definitieve cijfers.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd

Soort onderzoek

Combinatie van registratiegegevens.

Waarnemingsmethode

De statistiek heeft de volgende bronnen:

 • Databank DigiMV van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), met digitale jaardocumenten van (groepen van) ondernemingen die geheel of gedeeltelijk gefinancierd worden via de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en/of de Jeugdwet;
 • Registratie van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) met populatiegegevens (identificerende kenmerken Zvw- en Wlz-aanbieders) en budgetgegevens van zorginstellingen die geheel of gedeeltelijk gefinancierd worden via de Wlz. De zorginstellingen worden gekoppeld aan de (groepen van) ondernemingen;
 • Jaarrekeningen van zorginstellingen.
 • Gegevens over banen, lonen en arbeidsjaren uit de Loonaangifteketen (Polisadministratie) van de Belastingdienst en het UWV. In het verwerkingsproces voor de statistiek zorginstellingen zijn deze gegevens alleen gesommeerd per bedrijf bekend, in verwerkingsproces van deze statistiek worden gegevens op persoonsniveau verwerkt. De bedrijven worden gekoppeld aan de (groepen van) ondernemingen.
 • Gegevens over winsten van zelfstandigen van de belastingdienst. 

Berichtgevers

VWS en respectievelijk NZa leveren de gegevens over individuele Wlz//Zvw/Jeugdwet-gefinancierde ondernemingen uit DigiMV en NZa-register aan.

Steekproefomvang

Volledige waarneming door VWS en NZa van alle ondernemingen die geheel of gedeeltelijk gefinancierd worden via de Zvw,Wlz en/of de Jeugdwet;

Van de overige grote en middelgrote zorginstellingen worden waar mogelijk jaarverslagen opgevraagd en toegevoegd aan de microdata.

Van alle bedrijven zijn banen, lonen en arbeidsjaren verkregen via de Loonaangifteketen (Polisadministratie) van de Belastingdienst en het UWV. Deze gegevens worden gebruikt om de totale populatie te controleren op volledigheid en om op te hogen en aan te vullen.

Controle- en correctiemethoden

Opgaven worden beoordeeld op volledigheid, plausibiliteit en consistentie. Ontbrekende en foute gegevens worden ingeschat op basis van beschikbare jaarrekeningen, enquêtedata uit eerdere verslagperiodes en enquêtedata van vergelijkbare ondernemingen.

Weging

De ontbrekende gegevens van de grootste ondernemingen worden op het niveau van de individuele onderneming geschat. Als waarnemingen ontbreken bij kleinere ondernemingen, worden de waarnemingen die wel binnen zijn, opgehoogd naar populatietotalen per deelpopulatie (of stratum). Deze strata zijn ingedeeld op basis van SBI-klasse. De weging vindt plaats aan de hand van de banengegevens van de Polisadministratie van de Belastingdienst en het UWV.
Bij kleine ondernemingen worden geen uitgebreide gegevens over de verlies- en winstrekening, de balans en investeringen gepubliceerd. Bij kleine ondernemingen wordt alleen het aantal banen, het aantal arbeidsjaren, de lonen, het aantal zelfstandigen en de winst van zelfstandigen gepubliceerd. De grens voor kleine ondernemingen is getrokken bij ondernemingen die geen enkele bedrijfseenheid bevatten met meer dan 10 werknemers en geen enkele bedrijfseenheid met bedrijfsopbrengsten van meer dan 700.000 euro en geen enkele bedrijfseenheid met totaal activa van meer dan 350.000 euro. Dit ter onderscheid van de grote en middelgrote ondernemingen.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Vanwege fouten of onvolledigheid in de gegevens hebben de uitkomsten een betrouwbaarheidsmarge. De absolute bedragen in de StatLine-tabel zijn daarom afgerond op miljoenen euro’s. De banen werknemers, arbeidsjaren werknemers, het aantal kleine ondernemingen en het aantal zelfstandigen kleine ondernemingen zijn afgerond op vijftigtallen.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Geen bijzonderheden.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Publicatie vindt plaats nadat de uitkomsten zijn nagekeken op plausibiliteit. De plausibiliteitscontrole bestaat uit:

 • tijdreeksanalyse (consistentie in de tijd);
 • kengetallenanalyse (verhouding tussen variabelen);
 • confrontatie met uitkomsten uit andere bronnen.