Zorg zonder verblijf

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het samenstellen van cijfers over personen die zorg zonder verblijf ontvangen, gefinancierd uit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Zorgkosten) of de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) waarvoor een eigen bijdrage betaald is. De cijfers betreffen zowel het aantal personen als hun kenmerken.

Doelpopulatie

Personen van 18 jaar of ouder die op 1 januari van het verslagjaar in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) zijn opgenomen en in het verslagjaar zorg zonder verblijf hebben ontvangen die onder de AWBZ of de WMO valt en waarvoor zij een eigen bijdrage hebben betaald. Personen die gedurende het jaar zijn geëmigreerd of anderszins uit de GBA zijn geschreven, zijn niet in deze statistiek opgenomen.

Statistische eenheid

Personen.

Aanvang onderzoek

Er zijn cijfers beschikbaar vanaf 2004.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

Jaarlijks worden cijfers gepubliceerd in diverse StatLine-tabellen.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Combinatie van gegevens uit registraties: De registratie van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) wordt op basis van het sofinummer/BSN gekoppeld aan de GBA.

Waarnemingsmethode

Bestanden met gegevens uit registraties worden elektronisch aan het CBS geleverd.

Berichtgevers

Gegevens over personen die zorg zonder verblijf ontvangen, komen van het CAK. Deze organisatie is verantwoordelijk voor de administratie en registratie van de eigen bijdrage AWBZ, de financiering van AWBZ-instellingen en de uitvoering van de eigen bijdrageregeling Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO). Het CAK voert vanaf 1997 de eigenbijdrageregeling uit voor de voormalige thuiszorginstellingen. Vanaf 1 januari 2004 doet zij ook uit voor de sector verpleging en verzorging en vanaf 12 juli 2004 voor de Gehandicaptenzorg en de Geestelijke Gezondheidszorg. Vanaf 1 januari 2007 valt de eigenbijdrageregeling WMO ook onder de taak van het CAK. Gemeenten in Nederland leveren de gegevens uit de GBA aan het CBS.

Steekproefomvang

Geen steekproef. Het betreft een integrale registratie van alle personen van 18 jaar of ouder die zorg zonder verblijf hebben ontvangen waarvan de kosten ten laste van de AWBZ of WMO komen en waarvoor een eigen bijdrage betaald is.

Controle- en correctiemethoden

Gegevens van het CAK zijn beoordeeld op volledigheid, plausibiliteit en consistentie. Daarbij is gebruik gemaakt van verschillende andere bronnen en andere verslagperioden. De belangrijkste correctie betreft het verwijderen van personen die wel in de bestanden van het CAK voorkomen, maar volgens de GBA nog geen 18 jaar zijn.

Weging

Niet van toepassing.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Het betreft een integrale registratie. De nauwkeurigheid van de statistiek is afhankelijk van de nauwkeurigheid van de registratie. Zie verder ook de informatie die staat bij 'controle- en correctiemethoden'.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De opzet van de statistiek vindt vanaf verslagjaar 2004 op vergelijkbare wijze plaats.
Met ingang van 2005 is de bekostigingssystematiek voor zorg zonder verblijf aangepast. De bekostiging was tot 2005 mede afhankelijk van het opleidingsniveau van de hulpverlener. Vanaf 2005 vindt de bekostiging plaats op basis van de indicatie van de cliënt. Veel zorg die tot 2005 als verzorging werd geregistreerd, wordt daarmee vanaf 2005 geregistreerd als huishoudelijke zorg. Dit verklaart de sterke stijging van de huishoudelijke zorg in 2005 ten opzichte van 2004. Met ingang van 2007 is de huishoudelijke verzorging overgeheveld vanuit de AWBZ naar de WMO.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Uitkomsten van statistisch onderzoek worden pas gepubliceerd nadat deze zijn beoordeeld op plausibiliteit, en eventueel na aanpassing, akkoord zijn bevonden. Om de plausibiteit van de uitkomsten vast te stellen is de consistentie in de tijd onderzocht.