Ziekteverzuim volgens de Nationale Verzuimstatistiek (tot 2006)

Wat behelst het onderzoek

Doel

Geven van informatie over de hoogte van het ziekteverzuim, de verzuimduur en de verzuimfrequentie van werknemers in Nederland.

Doelpopulatie

Werknemers die in Nederland wonen, en die zich tijdens hun dienstverband ziek melden en recht hebben op:

  1. doorbetaling van hun loon of een deel daarvan; óf
  2. een Ziektewetuikering (oproepkrachten of uitzendkrachten, vrouwen die ziek zijn door hun zwangerschap of bevalling, arbeidsgehandicapten die ziek worden in de eerste vijf jaar na indiensttreding, orgaandonoren).

Statistische eenheid

Ziekmeldingen van werknemers.

Aanvang onderzoek

Gegevens zijn beschikbaar vanaf 2002.

Frequentie

Per kwartaal.

Publicatiestrategie

Eerst voorlopige cijfers, daarna definitieve.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Het onderzoek is gebaseerd op registratie. De verzuimcijfers van de NVS worden elk kwartaal samengesteld door ziekteverzuimgegevens van arbodiensten, werknemers- en verzuimgegevens (vangnetgroepen) van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), persoonsgegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) en werknemersgegevens van het CBS met elkaar te combineren.

Waarnemingsmethode

De registraties worden elektronisch aangeleverd.

Berichtgevers

Arbodiensten en het uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV).

Steekproefomvang

De arbodiensten en het UWV registreren het ziekteverzuim van ongeveer 60 tot 75 procent van alle werknemers. Deze dekking is voldoende representatief om de uitkomsten te presenteren.

Controle- en correctiemethoden

Bedrijven met mimimaal 20 werknemers met een onwaarschijnlijk laag verzuimpercentage en/of een onwaarschijnlijk lage ziekmeldingsfrequentie worden aangewezen als uitbijters en verwijderd uit de statistiek. Bedrijven met minder dan 20 werknemers en zonder verzuim worden aangewezen als nulverzuimer of non-respondent.

Weging

N.v.t.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Het in de statistiek beschreven ziekteverzuim is alleen het verzuim dat door arbodiensten of het UWV is geregistreerd. Ziekteverzuim dat door de werkgever niet aan de arbodienst of het UWV is doorgegeven wordt daarom niet beschreven.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Verzuimcijfers over het eerste ziektejaar zijn volgtijdelijk vergelijkbaar.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

N.v.t.