Zeevaart

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het samenstellen van informatie over het goederenvervoer tussen Nederlandse zeehavens en buitenlandse zeehavens, waarbij de plaats van lading of lossing buiten Nederland ligt. Sporadisch zal er ook binnenlands goederenvervoer worden waargenomen in de zeevaart. Het gaat dan om vervoer tussen twee verschillende Nederlandse zeehavens via de internationale wateren.

De gegevens zijn uitgesplitst naar vervoerstroom (inkomend en uitgaand), type goederen/container, partnerland en Nederlandse zeehavens.

Doelpopulatie

Alle in Nederlandse zeehavens overgeslagen goederen die binnengekomen of vertrokken zijn via zeeschepen, waarvan bij de Nederlandse douane een in- of uitklaring wordt geregistreerd. Hierbij gaat het ook om vervoer van en naar het Nederlandse continentale plat. Het vervoer binnen een havengebied wordt niet waargenomen.

Statistische eenheid

Goederen die in Nederlandse zeehavens geladen of gelost zijn van zeeschepen die de officiële douaneprocedures volgen.

Aanvang onderzoek

De waarneming in zijn huidige onderzoeksopzet is gestart in 2021. Op basis van oudere waarnemingsmethoden zijn cijferreeksen beschikbaar vanaf 1996.

Frequentie

De aanlevering van het grondmateriaal geschiedt op maand- en kwartaalniveau. Kerncijfers worden op kwartaalbasis geactualiseerd, detailinformatie wordt slechts eenmaal per jaar op basis van complete jaarcijfers samengesteld.

Publicatiestrategie

De cijfers over de zeevaart zijn op kwartaal- en jaarbasis beschikbaar. Kernvariabelen worden per kwartaal gepubliceerd. Detailinformatie verschijnt jaarlijks in definitieve vorm. De kwartaalcijfers van het lopende jaar hebben een voorlopig karakter. Voorlopige kwartaalcijfers zijn 5 maanden na afloop van de verslagperiode beschikbaar.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Het onderzoek is gebaseerd op integrale waarneming van alle geregistreerde binnenkomende en vertrekkende zeeschepen in Nederlandse zeehavens die de officiële douaneprocedures volgen.

Waarnemingsmethode

De statistiek van de zeevaart wordt grotendeels gebaseerd op secundaire gegevensverzameling. Daarvoor worden verschillende databronnen gebruikt.
De belangrijkste databronnen voor de overslag van goederen over zee zijn afkomstig van de Douane. Deze scheepsbewegingen vormen de ruggengraat van de statistiek. De Douane registreert gegevens over inkomende goederen in het Import Control System (ICS) en gegevens over uitgaande goederen in het Export Control System (ECS). Het CBS ontvangt uit deze systemen bepaalde selecties op maandbasis

De douanegegevens bevatten informatie over de lading, zoals de haven van lading/lossing in het buitenland, het vervoerde gewicht en een omschrijving van de goederen.
De belangrijkste zeehavens van Nederland (Rotterdam, Amsterdam, North Sea Port en Groningen Seaports) leveren gegevens aan het CBS over inkomende en uitgaande schepen en hun lading.

Vergeleken met de cijfers van de havenbedrijven bevat de ECS een forse onderschatting van het uitgaande vervoer (ongeveer 30 procent). In de databronnen van de Douane ontbreken ook (detail)gegevens over het vervoer van goederen (en passagiers) met ferryschepen. Deze informatie wordt rechtstreeks bij de veerdienstmaatschappijen achterhaald. De publicatiecijfers zijn gebaseerd op de Douane, de havens en de veerdiensten.

Berichtgevers

De Nederlandse Douane, havenbedrijven en veerdienstmaatschappijen.

Steekproefomvang

Het betreft een integrale waarneming van alle schepen in een Nederlandse zeehavens laden of lossen.

Controle- en correctiemethoden

De gehanteerde controle- en correctiemethoden zijn vooral toegespitst op de plausibiliteit van het grondmateriaal. Er vindt een plausibiliteitcontrole plaats door de douane-informatie te vergelijken en waar nodig aan te vullen met gegevens van de havenbedrijven. Hierbij wordt vooral onderzocht in hoeverre de gewichten en hoeveelheden goederen die geladen en gelost worden compleet zijn.

Weging

n.v.t.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

-

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De verzameling en bewerking van zeevaartgegevens gebeurt in de huidige waarnemingsopzet vanaf 2021.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De uitkomsten van het onderzoek worden pas gepubliceerd nadat deze zijn beoordeeld op plausibiliteit. Om de plausibiliteit van de uitkomsten vast te stellen worden onder andere de volgende controles uitgevoerd:

  • Interne consistentie (verhouding tussen variabelen en bronnen)
  • Confrontatie met uitkomsten uit andere bronnen
  • Tijdreeksanalyse (consistentie in de tijd)