Woningvoorraadstatistiek: t/m 2011

Wat behelst het onderzoek

Doel

Informatie over het aantal woningen. In 1992 is een administratieve woningtelling gehouden. Op basis van die telling worden per gemeentecijfers gepubliceerd van woningen, wooneenheden, recreatiewoningen en de capaciteit van de bijzondere woongebouwen.
Sinds 1992 wordt ook informatie verzameld op adresniveau. De statistiek is in hoge mate gerelateerd aan de Woningstatistiek, omdat d.m.v. deze statistiek de wijzigingen in de woonruimten geregistreerd worden. Andere wijzigingen zoals gemeentelijke grenscorrecties en herindelingen en adresmutaties worden apart waargenomen.

Doelpopulatie

Alle woningen, recreatiewoningen, bijzondere woongebouwen en wooneenheden.

Statistische eenheid

Woningen.

Aanvang onderzoek

1899. Vanaf 1992 ook wooneenheden, recreatiewoningen en de capaciteit bijzondere woongebouwen.Het waarnemingsmoment is bepaald op 31 december. Tot en met 31 december 2011 was deze statistiek gebaseerd op het Woningregister. Vanaf verslagjaar 2012 worden de gegevens (verplicht) waargenomen vanuit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). De BAG onderscheidt geen wooneenheden, recreatiewoningen en bijzondere woongebouwen.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

De voorlopige uitkomsten worden na 3 maanden gepubliceerd, de definitieve gegevens worden eerst voorgelegd aan de gemeenten en worden na 11 maanden gepubliceerd.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Integrale waarneming.

Waarnemingsmethode

Schriftelijke vragenlijst en elektronische inwinning.

Berichtgevers

Gemeenten.

Steekproefomvang

Niet van toepassing.

Controle- en correctiemethoden

Er wordt gecontroleerd op interne consistentie en volledigheid.

Weging

Niet van toepassing.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Meet-, proces- en/of non-responsfouten.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De gegevens zijn volgtijdelijk vergelijkbaar.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Controle op interne consistentie en volledigheid.