Woningtype

rapport

Wat behelst het onderzoek

Doel

Deze statistiek verschaft inzicht in aantallen meergezinswoningen en eengezinswoningen uitgesplitst naar vrijstaande woningen, twee-onder-één-kap woningen, hoekwoningen en tussenwoningen.

Doelpopulatie

De doelpopulatie bevat alle verblijfsobjecten in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) met op 1 januari van een jaar een woonfunctie en een status “in gebruik (niet ingemeten)”, ”in gebruik” of “buiten gebruik”. Deze verblijfsobjecten worden gerekend tot de voorraad woningen.

Statistische eenheid

Woningen volgens de BAG, behorend tot de woningvoorraad

Aanvang onderzoek

1 januari 2021

Frequentie

Jaarlijks

Publicatiestrategie

De cijfers worden eenmaal per jaar gepubliceerd. Circa 7 maanden na de verslagperiode.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Registratie

Waarnemingsmethode

De waarnemingen zijn gebaseerd op informatie uit de Landelijke Voorziening Basisregistratie Adressen en Gebouwen (LV BAG), die elektronisch geleverd wordt door het Kadaster (beheerder). Gemeenten leveren de gegevens aan de LV BAG.
Het kenmerk eengezins/meergezins wordt afgeleid door het aantal verblijfsobjecten in het pand te tellen. Als dit aantal één is dan betreft het een eengezins, in alle andere gevallen is het een meergezins. Wanneer een pand slechts één verblijfsobject bevat met meerdere gebruiksfuncties waaronder een woonfunctie wordt deze tot de eengezinswoningen gerekend.

Woningtypering maakt geen onderdeel uit van de LV BAG, maar wordt afgeleid uit de LV BAG. De typering van de eengezinswoningen wordt afgeleid door het Kadaster. Het Kadaster levert jaarlijks een bestand aan het CBS met de woningtypering van eengezinswoningen. De afleidingsmethode is in een samenwerkingsverband tussen het CBS en het Kadaster tot stand gekomen.

Berichtgevers

Gemeenten

Steekproefomvang

Niet van toepassing

Controle- en correctiemethoden

De afleiding van de eengezinswoningtypen betreft een modelmatige benadering waarbij het aantal aaneengesloten BAG-panden en het aantal BAG-Verblijfsobjecten met hun gebruiksfunctie bepalend is voor de toewijzing van de woning typering. Er worden alleen panden geselecteerd met minimaal één verblijfsobject. Op deze manier wordt voorkomen dat schuren, garages of overige panden zonder verblijfsobject een verbinding vormen tussen verder vrij liggende panden. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat een vrijstaande woning met een aangebouwde garage als twee-onder-één-kap woning wordt getypeerd.

Voor ieder pand wordt vastgesteld of het vrij ligt (niet grenzend aan buurpanden), slechts één buurpand heeft of meer dan één buurpand. En als een pand één buurpand heeft, dan wordt ook vastgesteld uit hoeveel aaneengesloten panden de rij bestaat; twee panden of meer dan twee panden. Dit is nodig om het onderscheid te kunnen maken tussen een twee-onderéén-kap en een hoekwoning.
Afleiding van verschillende woningtypen:

  • Vrijstaande woningen zijn woningen die niet verbonden zijn met andere panden.
  • Twee-onder-één-kap woningen zijn twee woningen (panden) die één zijde met elkaar delen.
  • Hoekwoningen zijn woningen in een rij van drie of meer aaneengesloten panden gelegen op de hoek en dus met één ander pand een zijde delen.
  • Tussenwoningen zijn woningen gelegen in een rij met drie of meer aaneengesloten panden die aan twee of meer zijden verbonden zijn met de andere panden in de rij. Deze vier woningtypen betreffen panden waarin afzonderlijk één verblijfsobject gelegen is.
  • Meergezinswoningen (Appartementen) betreft verblijfsobjecten met een woonfunctie gelegen in panden met twee of meer verblijfsobjecten.

Weging

Niet van toepassing

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Het CBS voert geen controle uit op volledigheid van de BAG. Wel worden de bronbestanden met woningtyperingen die door het Kadaster worden afgeleid gecontroleerd op plausibiliteit op geaggregeerd niveau en op volledigheid in vergelijking met de woningvoorraad.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De gegevens zijn volgtijdelijk vergelijkbaar vanaf 2021.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Er wordt gecontroleerd op interne consistentie en plausibiliteit van de cijfers.