Woningen en bewoners

Wat behelst het onderzoek?

Het onderzoek naar kenmerken van woningen en bewoners behelst een koppeling van informatie van woningen (o.a. naar eigendom en WOZ-waarden) aan informatie van bewoners (o.a. leeftijd, huishoudsamenstelling en inkomen). Bewoonde woningen vormen het uitgangspunt voor de analyse.

Doel

Het doel van het onderzoek is inzicht te geven wie in welke woning woont.

Doelpopulatie

De doelpopulatie bevat de bewoonde woningen uit het Woningregister (WRG). Andere woningtypen uit dat register (recreatiewoningen, wooneenheden of bijzondere woongebouwen) blijven buiten beschouwing.

Statistische eenheid

Aantal adressen met bewoonde woningen. Koppeling tussen woningen en bewoners gaat via het adres.

Aanvang onderzoek

Het onderzoek is gestart in het begin van 2012.

Frequentie

De StatLinetabel over woningen en bewoners betreft de jaren 2009 en 2010 (peildatum: 1 januari). In het vervolg wordt jaarlijks over woningen en bewoners gepubliceerd.

Publicatiestrategie

Jaarlijks. Alle gepubliceerde cijfers zijn definitief.

Hoe wordt het uitgevoerd?

Soort onderzoek

Integrale waarneming.

Methode

De tabel gaat over de kenmerken van de woningen, waarin particuliere huishoudens wonen. Institutionele huishoudens, bedrijven, stichtingen e.d. zijn buiten beschouwing gelaten. De doelpopulatie bevat de bewoonde woningen uit het Woningregister (WRG). Andere woningtypen uit dat register (recreatiewoningen, wooneenheden of bijzondere woon-gebouwen) blijven buiten beschouwing. De tabel is gebaseerd op de inwoners van Nederland, die - als onderdeel van een huishouden – in een woning wonen.
Het CBS heeft in het onderzoek sociaal-economische gegevens over personen gekoppeld aan woningen naar eigendom, soort en WOZ-waarde. Voor de typering van huishoudens zijn de gegevens over de hoofdbewoner (referentiepersoon) leidend. Er kunnen meerdere huishoudens op hetzelfde adres in een woning wonen (bijvoorbeeld studenten in een studentenhuis). In die gevallen worden de gegevens van alle huishoudens op dat adres meegerekend onder ‘overige huishoudens’, tenzij gegevens niet optelbaar zijn (bijvoorbeeld bij referentiepersonen uit verschillende leeftijdsklassen).
Op basis van de persoonsgegevens is de hoofdbewoner van het huishouden bepaald. Er wordt 1 persoon per huishouden als hoofdbewoner aangehouden. Deze persoon moet 15 jaar of ouder zijn.

Berichtgevers

Gemeenten via met name Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) en Woningregister (WRG).

Steekproefomvang

Niet van toepassing

Controle- en correctiemethoden

Er wordt gecontroleerd op interne consistentie en volledigheid.

Weging

Niet van toepassing.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten?

Nauwkeurigheid

De populatie wijkt af van het Woningregister door het combineren van data uit de verschillende bronnen (o.a. over wonen, huishoudens en inkomen). De woningvoorraad van Nederland wordt onderscheiden naar huurwoningen (corporatie en overig) en koopwoningen. Niet van alle woningen is bekend of het een koop- of huurwoning betreft en wat de WOZ-waarde bedraagt. Aan deze woningen met een onbekende eigenaar zijn wel huishoudkenmerken gerelateerd. Deze zijn dus ook in het onderzoek meegenomen.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Cijfers zijn beschikbaar vanaf 1 januari 2009 op basis van de hier gevolgde methode. Het is mogelijk de cijfers in de tijd te vergelijken, omdat tussen de peildata 1 januari 2009 en 1 januari 2010 geen definitiewijzigingen hebben plaatsgevonden.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Controle op interne consistentie en volledigheid.