Winsten van zelfstandig werkzame artsen

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het publiceren van de gemiddelde winsten van huisartsen, tandartsen en medisch specialisten naar leeftijd en geslacht.

Doelpopulatie

Alle in de zorgsector werkzame BIG-geregistreerde huisartsen, tandartsen en medisch specialisten die als zelfstandige actief zijn en daarnaast geen baan in loondienst hebben en geen directeur-grootaandeelhouder zijn.

Statistische eenheid

Personen.

Aanvang onderzoek

2001.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

De cijfers over het meest recente verslagjaar zijn voorlopig. De cijfers over de overige jaren zijn definitief.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Het onderzoek betreft een bewerking van gegevens uit het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en uit winstaangiftes van zelfstandigen geleverd door de Belastingdienst. Het BIG-register wordt beheerd door het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG). Het BIG-register is een longitudinaal integraal bestand van gediplomeerde medisch geschoolden die gerechtigd zijn om een bepaald medisch beroep te mogen uitoefenen.

Waarnemingsmethode

Het BIG-register wordt digitaal opgevraagd bij het CIBG, en gekoppeld met de beschikbare winstaangiftes en gegevens uit het Sociaal Statistisch Bestand.

In het BIG-register zijn alle personen met een geldige registratie op de laatste vrijdag in september van het betreffende jaar geselecteerd. Vervolgens is van deze personen vastgesteld of ze winst dan wel verlies hebben gehad in het betreffende jaar, voortvloeiend uit activiteiten die behoren tot de gezondheids- en welzijnszorg. Deze informatie wordt ontleend aan gegevens die het CBS ontvangt van de Belastingdienst en aan gegevens die zijn ondergebracht in het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) van het CBS.

Berichtgevers

Het CIBG registreert de verplichte inschrijvingen door (para)medici in het BIG-register, en ontvangt daarnaast van enkele beroepsverenigingen de door deze beroepsverenigingen bijgehouden verplichte registraties van hun leden. De belastingdienst levert per kwartaal alle binnengekomen winstaangiftes aan het CBS.

Steekproefomvang

Er is geen sprake van een steekproef. Alle beschikbare data worden gebruikt. Van alle in de zorgsector werkzame en BIG-geregistreerde artsen die als zelfstandige actief zijn en daarnaast geen baan in loondienst hebben en geen directeur/groot aandeelhouder zijn, is in ongeveer 95 procent van de gevallen een winstaangifte beschikbaar.

Controle- en correctiemethoden

Het CBS controleert de waarden en frequenties van de door het CIBG aangeleverde variabelen op plausibiliteit en volledigheid. Er is bij de indeling van medisch geschoolden naar hun arbeidspositie alleen uitgegaan van hun primaire arbeidsbetrekking, d.w.z. de arbeidsbetrekking waarmee een persoon op het peilmoment het hoogste jaarinkomen vergaarde. Belastingaangiftes van individuele personen worden niet gecorrigeerd.

Weging

De uitkomsten worden opgehoogd voor artsen van wie binnen de combinatie van specialisme, geslacht en leeftijd geen winstbedrag beschikbaar is.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

De nauwkeurigheid van de gepubliceerde cijfers is afhankelijk van de kwaliteit van de brongegevens. Het aantal artsen is afgerond op vijftallen, waarbij de waarden minder dan vijf naar boven zijn afgerond. Deze afronding heeft een effect op de (sub)totalen in de tabel: deze (sub)totalen komen in een aantal gevallen niet overeen met de som van de onderliggende waarden. De gemiddelde winst is, vanwege het risico op onthulling, alleen weergegeven als deze gebaseerd is op minstens 100 waarnemingen.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De cijfers zijn over de opeenvolgende jaren goed met elkaar vergelijkbaar. Echter, vanaf verslagjaar 2009 wordt met de SBI 2008 gewerkt; voor eerdere verslagjaren is gebruikt gemaakt van de SBI 1993. Dit kan kleine verschillen tot gevolg hebben.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Door het CBS worden de gebruikelijke controles uitgevoerd op volledigheid en juistheid van de aangeleverde gegevens.