Werkloosheidsuitkeringenstatistiek

Wat behelst het onderzoek

Doel

De werkloosheidsuitkeringenstatistiek (WUS) geeft informatie over aantallen uitkeringen en aantallen personen met een uitkering die, als gevolg van ontslag, worden verstrekt in het kader van de Werkloosheidswet (WW).

Doelpopulatie

Personen woonachtig in Nederland van 15 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd die, als gevolg van ontslag, op grond van de Werkloosheidswet een uitkering ontvangen.

Statistische eenheid

WW-uitkeringen en personen met een WW-uitkering als gevolg van ontslag.

Aanvang onderzoek

Voor niet-seizoengecorrigeerde WW-uitkeringen: januari 1998. Voor personen met een WW-uitkering, niet-seizoengecorrigeerd: januari 2007. Voor personen met een WW-uitkering, seizoengecorrigeerd: januari 2013.

Frequentie

Maandelijks.

Publicatiestrategie

Data over niet-seizoengecorrigeerde WW-uitkeringen op registratiebasis: De voorlopige cijfers worden binnen twee maanden na het verstrijken van de verslagperiode gepubliceerd (op uiterlijk de laatste werkdag van de maand). Twee maanden na publicatie worden de cijfers definitief.

Data over personen met een WW-uitkering op transactiebasis seizoengecorrigeerd en niet-seizoengecorrigeerd: De voorlopige cijfers in de vorm van ramingen worden binnen twee maanden na het verstrijken van de verslagperiode gepubliceerd (op uiterlijk de laatste werkdag van de maand). Vijf maanden na de verslagmaand worden nader voorlopige cijfers gepubliceerd die zijn gecorrigeerd voor drie maanden nagekomen informatie. Dit geldt voor zowel de niet-seizoengecorrigeerde als de seizoengecorrigeerde cijfers.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Registratie; administratieve gegevens van UWV. De bestanden worden ten behoeve van de publicaties verrijkt met gegevens uit andere bestanden, zoals de Basisregistratie Personen (BRP).

Waarnemingsmethode

Secundaire, integrale waarneming.

Berichtgevers

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Steekproefomvang

Niet van toepassing. UWV levert een integrale registratie aan.

Controle- en correctiemethoden

De relevante velden worden gecontroleerd op het juiste waardenbereik en er vinden relationele controles plaats. Ook mogen geen onverklaarbare verschillen voorkomen met de cijfers van de vorige maand. De ontwikkeling wordt daarbij getoetst aan andere beschikbare informatie, zoals gegevens over de conjunctuur.

Waar mogelijk worden waarden van variabelen (automatisch) gecorrigeerd. Als echter het aantal signaleringen van (mogelijk) onjuiste waarden te hoog is, wordt UWV gevraagd om een herlevering of om een verklaring.

Ten behoeve van cijfers over personen met een WW-uitkering wordt de transactie-betalingsmethodiek, of kortweg de transactiemethodiek, toegepast. Om de gegevens van de personen met een uitkering voor een bepaalde maand (t) vast te stellen wordt gebruik gemaakt van de informatie behorend bij de verslagmaand (t) en van de drie daaropvolgende maanden (t+1, t+2 en t+3). Informatie over de verslagmaand die daarna (t+4 en later) nog beschikbaar komt, wordt niet meer meegenomen. De nagekomen informatie is vooral van belang voor een juiste bepaling van aanvang en beëindiging van een uitkering. Ook de betalingen die zijn gedaan in het kader van de betreffende uitkering zijn belangrijk. Zo wordt een uitkering die in de verslagmaand en in de drie maanden aansluitend op de verslagmaand niet daadwerkelijk tot uitbetaling is gekomen, niet als een lopende uitkering beschouwd. Binnen de transactiemethodiek wordt deze uitkering een nuluitkering genoemd. Wanneer in één van de drie opvolgende maanden wel een betaling heeft plaatsgevonden, wordt de uitkering wel als lopend beschouwd.

Voor het maken van seizoengecorrigeerde cijfers worden de bestanden met personen met een werkloosheidsuitkering gecorrigeerd voor seizoeninvloeden met behulp van de digitale filtertheorie.

Weging

De gegevens hebben een integraal karakter en zijn daarom niet opgehoogd of gewogen. 

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Maandcijfers over uitkeringen worden gebaseerd op het aantal werkloosheidsuitkeringen zoals die in de betreffende maand zijn verstrekt en als zodanig zijn geregistreerd in de administratie van UWV (registratie-methodiek).

In het registratiebestand van UWV zitten echter administratieve vertragingen. Voor het bepalen van de maandcijfers over personen met een uitkering wordt daarom gecorrigeerd voor nuluitkeringen en nagekomen informatie in de drie maanden volgend op de verslagmaand (transactiemethodiek). De drie meest recente maanden zijn het minst nauwkeurig, omdat vanwege het nog (gedeeltelijk) ontbreken van nagekomen informatie een raming noodzakelijk is. Voor eerdere maanden kan wel de transactiemethode worden toegepast en daardoor kan voor die maanden het aantal personen nauwkeuriger worden bepaald.

Aan de seizoengecorrigeerde cijfers ligt een digitale filtertheorie ten grondslag. De uitkomsten kennen hierdoor een bepaalde mate van onzekerheid. De onzekerheid wordt weergegeven door een 95%-betrouwbaarheidsinterval.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De uitkomsten zijn volgtijdelijk vergelijkbaar. Trendbreuken als gevolg van veranderingen in de wetgeving worden verklaard.