Watersportclubs

Wat behelst het onderzoek

Doel

De statistiek Watersportclubs geeft een beschrijving van personeel (niet) in loondienst en samenstelling van baten en lasten. Daarnaast wordt van clubs informatie over hun leden gepresenteerd. Deze gegevens kunnen worden uitgesplitst naar tak(ken) van watersport.

Doelpopulatie

De populatie bestaat uit watersportclubs die bij de Kamer van Koophandel staan geregistreerd.

Statistische eenheid

Een sportorganisatie waarvan de leden als hoofdactiviteit een of andere vorm van watersport beoefenen zoals zeilen, roeien, motorbootvaren, surfen of waterskiën. Hengelsport, ijszeilen, zwemmen of duiken worden niet tot watersportclubs gerekend. Watersportclubs kunnen bovendien het beheer voeren over een (deel van) een of meerdere jachthavens.

Aanvang onderzoek

Het onderzoek in min of meer de huidige vorm is gestart in 1997.

Frequentie

Driejaarlijks.

Publicatiestrategie

In jaar t verschijnen de definitieve cijfers over jaar t-2.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd

Soort onderzoek

Voor het onderzoek worden driejaarlijks de watersportclubs in doelpopulatie geënquêteerd.

Waarnemingsmethode

Elektronische enquête door het CBS. Respondenten kunnen op verzoek een papieren vragenlijst invullen.

Berichtgevers

Watersportclubs.

Steekproefomvang

Integraal.

Controle- en correctiemethoden

De (gedeeltelijk) ontbrekende of niet plausibele informatie van respondenten wordt bijgesteld op basis van gemiddelden en verdeelfracties van vergelijkbare watersportclubs.

Respons

De respons van de statistiek is gemiddeld 55 procent.

Weging

Van de watersportclubs die geen (bruikbaar) enquêteformulier terugstuurden, zijn de uitkomsten via weging (of ophoging) bijgeschat. De wegingsfactor is berekend per grootteklasse.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Het populatiekader zal nooit foutloos zijn. Als fouten worden overdekking en onderdekking onderscheiden. De overdekking bestaat uit eenheden die ten onrechte in het kader zijn opgenomen, omdat ze bijvoorbeeld niet meer bestaan of in een andere eenheid zijn opgegaan. Onder de onderdekking wordt het ontbreken van eenheden verstaan, bijvoorbeeld omdat zij later (met vertraging) in het kader worden opgenomen.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Vanaf 1997 zijn de cijfers op een vergelijkbare manier samengesteld.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De gegevens zijn gecontroleerd en gecorrigeerd totdat de uitkomsten en kengetallen op mesoniveau stabiel en plausibel waren.