Wanbetalers zorgverzekeringswet (2006-2009)

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het bepalen van het aantal wanbetalers in het kader van de Zorgverzekeringswet onder de personen van 18 jaar en ouder die ingeschreven staan in de GBA (Gemeentelijke Basisadministratie).

Doelpopulatie

Personen die ingeschreven staan in de GBA, verzekeringsplichtig zijn in het kader van de Zorgverzekeringswet, 18 jaar of ouder zijn en die ten minste zes maanden geen premie voor hun basisverzekering hebben betaald.

Statistische eenheid

Personen.

Aanvang onderzoek

De cijfers zijn beschikbaar van 2006-2009.
Vanaf 2010 zijn er cijfers beschikbaar volgens een andere definitie.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

Jaarlijks zijn cijfers gepubliceerd in diverse StatLine-tabellen. De tabel is nu stopgezet.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

In dit onderzoek wordt het aantal wanbetalers afgeleid van de opgaven die de zorgverzekeraars aan het CBS doen. Mensen die wel verzekerd zijn volgens de Zorgverzekeringswet maar minimaal 6 maanden de verschuldigde premie voor de basisverzekering niet hebben voldaan, worden wanbetalers genoemd. Tot de wanbetalers worden uitsluitend personen gerekend die op de peildatum in de GBA staan ingeschreven en 18 jaar of ouder.

Waarnemingsmethode

Het CBS ontvangt van de zorgverzekeraars de burgerservicenummers van hun verzekerden die minimaal 6 maanden geen premie voor de basisverzekering hebben betaald. Vervolgens is door een confrontatie op persoonsniveau met zowel de registratie van alle verzekerden (RBVZ, Referentiebestand Verzekerden Zorgverzekeringswet) als met de GBA het aantal wanbetalers bepaald. Door deze koppeling kunnen kenmerken van de groep wanbetalers gepresenteerd worden.

Berichtgevers

Zorgverzekeraars, SA-Z (levert RBVZ), gemeenten. Bovendien wordt er gebruik gemaakt van diverse bestanden die binnen het CBS verwerkt zijn.

Steekproefomvang

Het betreft integrale registraties.

Controle- en correctiemethoden

Er is gecontroleerd op volledigheid, consistentie en plausibiliteit van de cijfers. Er is aangenomen dat de opgave van de zorgverzekeraars volledig is. Er is gecorrigeerd voor eventuele dubbeltellingen.

Weging

Niet van toepassing.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

De nauwkeurigheid van deze cijfers hangt in de eerste plaats af van de nauwkeurigheid van de GBA en de bestanden van de zorgverzekeraars en het RBVZ. Daarnaast speelt ook de kwaliteit van de koppeling tussen het bestand van CVZ en de GBA een rol: als een persoon uit het bestand van CVZ ten onrechte niet koppelt aan de GBA omdat er een fout zit in het BSN in één of beide bestanden, wordt die persoon ten onrechte niet meegeteld als wanbetaler. Omgekeerd kan iemand uit het bestand van CVZ die niet in de GBA staat ingeschreven door een fout in het BSN per abuis toch aan de GBA worden gekoppeld. Aangenomen wordt dat deze koppelfouten ontbreken of elkaar per saldo opheffen.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De cijfers voor de jaren 2006 tot en met 2009 zijn niet vergelijkbaar met de huidige reeks. Dit komt door het verschil in gehanteerde definities en de wijziging in de methode van aanlevering van de gegevens.
Voor de cijfers over de jaren 2006 tot 2009 ontving het CBS van de Zorgverzekeraars informatie over hun verzekerden die minimaal zes maanden geen premie voor hun basisverzekering betaald hebben. Op basis hiervan werd de groep wanbetalers en hun kenmerken bepaald. De cijfers vanaf 2010 zijn gebaseerd op een bestand van CVZ met informatie over personen die op 31 december van het betreffende jaar bij hen geregistreerd staan als wanbetaler en in het Bestuursrechterlijke Premieregime zitten.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Het CBS voert de gebruikelijke controles uit op volledigheid en juistheid van de aangeleverde gegevens.