Voorraadstatistiek industrie

Wat behelst het onderzoek

Doel

De voorraadstatistiek brengt de ontwikkelingen van de voorraad gereed product binnen de industrie in kaart. Het indexcijfer dient te worden gezien als volumeontwikkeling van de voorraad, omdat gecorrigeerd wordt voor de prijsontwikkeling.

Doelpopulatie

Bedrijven met 50 of meer werkzame personen in de industrie (SBI 10 tot en met 33), met uitzondering van bedrijven met een van de volgende SBI-codes:

102          visverwerking
104          vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten
105          vervaardiging van zuivelproducten
106          vervaardiging van meel
131          bewerken en spinnen van textielvezels
132          weven van textiel
133          textielveredeling
16            primaire houtbewerking en vervaardiging van artieklen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)
17            vervaardiging van papier, karton, en papier- en kartonwaren
18            drukkerijen, reproductie en opgenomen media
23            vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten
32991      sociale werkvoorziening
33            reparatie en installatie van machines en apparaten

Deze SBI-codes worden niet waargenomen, omdat er geen of weinig voorraad verwacht wordt. Het waargenomen SBI-gebied representeert 70 á 80 procent van de totale industrie, gemeten in omzetbijdrage.

Statistische eenheid

Bedrijfseenheden.

Aanvang onderzoek

Sinds januari 2004 verzamelt het CBS bij industriële bedrijven in Nederland gegevens over de voorraad gereed product.

Frequentie

Maandelijks.

Publicatiestrategie

Ongeveer 55 dagen na afloop van de verslagperiode wordt de tabel op StatLine geactualiseerd.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Het onderzoek is gebaseerd op een waarneming van alle bedrijfseenheden in de doelpopulatie.

Waarnemingsmethode

De door het CBS ontvangen vragenlijsten worden op plausibiliteit getoetst. Daarna worden de uitkomsten over de voorraad samengesteld.

Berichtgevers

Industriële bedrijven met 50 of meer werkzame personen, uitgezonderd bedrijven met SBI-code 102, 104, 105, 106, 131, 132, 133, 16, 17, 18, 23, 32991 en 33.

Steekproefomvang

Het onderzoek is gebaseerd op ongeveer duizend waarnemingen.

Controle- en correctiemethoden

De gehanteerde controle- en correctiemethoden zijn vooral toegespitst op de plausibiliteit van het grondmateriaal.

Weging

Indexcijfers en ontwikkelingen worden berekend op afdelingen (SBI2 digit code). Vervolgens worden die gewogen opgeteld tot een totaal.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

De stand van de voorraad gereed product in de Nederlandse industrie is sinds 2004 opgenomen als aanvullende variabele in de vragenlijst van de maandenquête industrie. Er is gekozen om te vragen naar de balanswaarde van de voorraad, zoals die in de administratie van de berichtgever is opgenomen. Dat heeft als voordeel dat de berichtgevers niet te veel belast worden. Het nadeel is dat de opgegeven voorraden van de individuele berichtgevers onderling moeilijk te vergelijken zijn: in de praktijk bestaan namelijk veel mogelijkheden om de voorraad te waarderen. Hierdoor ontbreekt een goed gaafmaak proces voor de voorraad.

Het indexcijfer wordt berekend als een zogenaamde kettingindex. De maandelijkse ontwikkeling wordt vermenigvuldigd met het indexcijfer van de voorgaande maand. Die maandelijkse ontwikkeling is daarbij alleen gebaseerd op bedrijven, die in beide maanden een plausibele opgave hebben.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Naast toetsing van het grondmateriaal worden de uitkomsten ook op tabelniveau bekeken. Hierbij worden uitkomsten eventueel vergeleken met andere statistische gegevens.