Voorraadstatistiek Groothandel

Wat behelst het onderzoek
Doel

De voorraadstatistiek brengt de ontwikkelingen van de groothandelsvoorraad in kaart. Het indexcijfer dient te worden gezien als volumeontwikkeling van de voorraad, omdat gecorrigeerd wordt voor de prijsontwikkeling.

Doelpopulatie

Bedrijven in de groothandel (SBI 2008 afdelingen 462 tot en met 467).

Statistische eenheid

Bedrijfseenheden.

Aanvang onderzoek

De cijfers zijn beschikbaar vanaf het eerste kwartaal 2005.

Frequentie

Per kwartaal.

Publicatiestrategie

Voorlopige cijfers komen als regel twee tot drie maanden na het verslagkwartaal beschikbaar, nader voorlopige een kwartaal daarna en nog een kwartaal daarna definitieve cijfers. Na eerste publicatie van de voorlopige cijfers is er een verdere aanwas van de respons over de betreffende verslagperiode. Hierdoor kunnen cijfers met groter nauwkeurigheid worden berekend. Revisie van de definitieve cijfers vindt alleen plaats als blijkt dat aanzienlijke bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Hoe wordt het uitgevoerd
Soort onderzoek

Steekproefonderzoek.

Waarnemingsmethode

Schriftelijke en elektronische enquêtering.

Berichtgevers

Groothandelsbedrijven met 10 of meer werkzame personen van de bedrijven met SBI-code 46217, 4635 en 46711 t/m 46713.
Groothandelsbedrijven met 50 of meer werkzame personen van de bedrijven met SBI-code 4621, 4635 t/m 4637, 4642, 4643, 4646, 4647 en 4651 t/m 46769.

Steekproefomvang

Er worden ruim 2 duizend bedrijfseenheden benaderd.

Controle- en correctiemethoden

De gehanteerde controle- en correctiemethoden zijn vooral toegespitst op de plausibiliteit van het grondmateriaal.

Weging

De enquêtegegevens van de responderende bedrijven worden opgehoogd naar het totale aantal bedrijven per afdeling (SBI 3-digit code) in de verslagperiode.Vervolgens worden die gewogen opgeteld tot een totaal.
Bij de berekening van indices geven de wegingsfactoren het aandeel weer waarmee de onderliggende uitkomsten meetellen in een publicatiegroep. Om de uitkomsten van deze indexreeksen aan te laten sluiten bij de actualiteit wordt eens in de vijf jaar een zogenaamde basisverlegging doorgevoerd. In 2013 wordt overgestapt van referentiejaar 2005 naar 2010 (2010=100) en worden de wegingsfactoren geactualiseerd en gebaseerd op het jaar 2010.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

De stand van de voorraad in de groothandel is sinds 2004 opgenomen als aanvullende variabele in de vragenlijst van de kwartaalenquête groothandel. Er is gekozen om te vragen naar de balanswaarde van de voorraad, zoals die in de administratie van de bedrijven is opgenomen. Dat heeft als voordeel dat de bedrijven niet te veel belast worden. Het nadeel is dat de opgegeven voorraden van de individuele berichtgevers onderling moeilijk te vergelijken zijn: in de praktijk bestaan namelijk veel mogelijkheden om de voorraad te waarderen. Hierdoor is het controle- en correctieproces voor de voorraad beperkt.

Het indexcijfer wordt berekend als een zogenaamde kettingindex. De ontwikkeling per kwartaal wordt vermenigvuldigd met het indexcijfer van het voorgaande kwartaal. De ontwikkeling per kwartaal is daarbij alleen gebaseerd op bedrijven, die in beide kwartalen een plausibele opgave hebben.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De uitkomsten van het onderzoek worden pas gepubliceerd nadat deze zijn beoordeeld op plausibiliteit. Om de plausibiliteit van de uitkomsten vast te stellen worden onder andere de volgende controles uitgevoerd:

  • Tijdreeksanalyse (consistentie in de tijd); 
  • Confrontatie met uitkomsten uit andere bronnen.