Voorraad woningen; standen en mutaties, vanaf 1921

Wat behelst het onderzoek?

Doel

Deze statistiek geeft informatie over de jaarlijkse veranderingen in de omvang van de voorraad woningen door nieuwbouw, sloop en overige wijzigingen gedurende een lange periode.

Doelpopulatie

Alle woningen in Nederland volgens de definities van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG).

Statistische eenheid

Woningen.

Aanvang onderzoek

1921.

Frequentie

Jaarlijks. Actualisering van de tabel gaat vanaf verslagjaar 2015 met eerst voorlopige cijfers en daarna definitieve cijfers.

Publicatiestrategie

De voorlopige jaargegevens worden circa 2 maanden na de verslagperiode gepubliceerd. De definitieve gegevens worden 6 maanden na de verslagperiode gepubliceerd.

Hoe wordt het uitgevoerd?

Soort onderzoek

Integrale registratie, historische publicaties en modellering zijn gecombineerd. Als input zijn de volgende gegevens gebruikt:

  • Vanaf 1921 tot 1991 gebaseerd op woningtellingen,
  • Vanaf 1992 tot en met verslagjaar 2011 betreft het data gebaseerd op het Woningregister (WRG)
  • De cijfers na 2011 zijn afkomstig van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG).

De integrale gegevens over de periode 1971-2011 zijn aangepast voor de methodebreuk die is ontstaan door de overstap van het Woningregister naar de BAG. De gegevens over deze periode zijn aangepast aan de definities die gelden volgens de BAG. De cijfers vanaf 1921 tot 1971 zijn deels terug te vinden in de stopgezette StatLinetabel Voorraad woningen; mutaties en bouw, 1921-2011. De daarin opgenomen set variabelen komt niet geheel overeen met deze statistiek. De cijfers vanaf 2012 zijn hetzelfde als de cijfers in de StatLinetabel Voorraad woningen en niet-woningen.

Omdat er behoefte is aan doorlopende lange tijdreeksen, is er onderzoek verricht naar de aard en omvang van de methodebreuk in de woningvoorraad 2011-2012 en de mogelijkheden om deze breuk te repareren. Uitgangspunt voor de breukreparatie is dat de nieuwe definities volgens de BAG leidend zijn en dat de BAG-data en de daaruit afgeleide gegevens vanaf 2012 in de StatLinetabel Voorraad woningen en niet-woningen niet worden aangepast.

Aangezien de oorzaak van de verschillen vooral betrekking heeft op verblijfsobjecten (wooneenheden en recreatiewoningen) die vanaf ongeveer 1970 in grote aantallen zijn gebouwd, is tot een reparatiemodel besloten dat zich beperkt tot de periode 1971 – 2011.

De breukreparatie betreft naast de variabelen Woningvoorraad (stand begin en eind van het jaar) ook de variabelen Nieuwbouw, Overige toevoegingen, Sloop, Overige onttrekkingen. Deze mutaties worden naar rato van het saldo eindstand-correcties-beginstand aangepast. Bestaande administratieve correcties blijven ongewijzigd.

Waarnemingsmethode

Tot en met 2011: Schriftelijke vragenlijst en elektronische inwinning.

Vanaf 2012: Elektronische waarneming die geleverd wordt uit de LV BAG door het Kadaster (beheerder). Gemeenten leveren de gegevens aan de LV BAG.

Berichtgevers

Gemeenten.

Steekproefomvang

Niet van toepassing.

Weging

Niet van toepassing.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten?

Nauwkeurigheid

De aanpassing van de cijfers in de periode 1971-2011 (om aan te sluiten bij de BAG-data) is gebaseerd op een breukgrootte van 1,7 procent. Dit percentage is het verschil tussen de woningvoorraad 31 december 2011 (WRG) en 1 januari 2012 (BAG) gedeeld door de woningvoorraad volgens de BAG op 1 januari 2012. Deze breuk is vervolgens teruggelegd over de periode 1971-2011. Een deel van deze breuk is rechtstreeks te duiden als toegevoegde wooneenheden en recreatiewoningen, het andere deel zijn niet direct te duiden correcties, onder andere door herdefinitie van gebouwen die voorheen een andere functie hadden, bijvoorbeeld winkels en kantoren die nu (ook) een woonfunctie hebben.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De gegevens zijn in principe volgtijdelijk vergelijkbaar.

Vergelijkbaarheid andere statistieken

De overstap naar de BAG als bron heeft een aantal verschillen in voorraadniveaus geïntroduceerd. Deze verschillen worden veroorzaakt door:

  • een andere definitie voor de statistische eenheid woning,
  • een andere waarnemingsmethode. Vanaf 2012 is de BAG de bron; voor 2012 werd gebruikgemaakt van enquêtering,
  • nonrespons bij de enquêtes.

In deze statistiek wordt aangesloten bij de definities en niveaus uit de BAG. Hierdoor zijn de uitkomsten niet direct vergelijkbaar met die uit andere statistieken vóór 2012 die eveneens over woningvoorraad gaan.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Er wordt gecontroleerd op interne consistentie en plausibiliteit van de cijfers.

Bij grote afwijkingen in de LV BAG kan er contact opgenomen worden met de gemeente. Aanpassingen die de gemeente naar aanleiding hiervan doorvoert in de BAG zijn pas in één van de volgende publicaties zichtbaar.