Voorraad woningen - overige toevoegingen en onttrekkingen (detail)

Wat behelst het onderzoek?

Doel

Deze statistiek geeft informatie over de veranderingen in de omvang van de voorraad woningen door nieuwbouw, sloop en overige wijzigingen. Daarbij zijn de mutatietypen Overige toevoegingen, Overige onttrekkingen en Correcties nader uitgesplitst om de daadwerkelijke toevoegingen en onttrekkingen te onderscheiden van de administratieve aanpassingen.

Doelpopulatie

Alle woningen in Nederland, per gemeente.

Statistische eenheid

Woningen.

Aanvang onderzoek

2012.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

Nieuwe gegevens worden in het najaar na de verslagperiode gepubliceerd. De huidige gegevens zijn nader voorlopig; wanneer de gegevens definitief worden gepubliceerd is nu nog onbekend.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Integrale registratie.

Waarnemingsmethode

De waarnemingen zijn gebaseerd op informatie die elektronisch geleverd wordt uit de Landelijke Voorziening Basisregistratie Adressen en Gebouwen (LV BAG) door het Kadaster (beheerder).
Gemeenten leveren de gegevens aan de LV BAG.

Berichtgevers

Gemeenten.

Steekproefomvang

Niet van toepassing.

Controle- en correctiemethoden

Correcties op de voorraad worden aan de hand van vastgestelde regels afgeleid. Dubbeltellingen op mutaties nieuwbouw en sloop op eenzelfde woning worden bijvoorbeeld aangepast, net als onlogische statusovergangen (mutatiegroep “correctie”). Daarnaast zijn verschillende beslisregels opgesteld om administratieve aanpassingen (mutatietype “administratief”) te onderscheiden van daadwerkelijke toevoegingen en onttrekkingen in de voorraad woningen.
Een éénmalige correctiemethode is toegepast op dubbeltellingen in de mutaties voor nieuwbouw en sloop in de voorraad woningen ten opzichte van de door het CBS geregistreerde woningvoorraad per 31-12-2011. Deze correctiemethode is toegepast op de cijfers over 2012.

Weging

Niet van toepassing.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten?

Nauwkeurigheid

Het CBS voert geen controle uit op volledigheid, deze verantwoordelijkheid ligt bij de gemeenten. Het CBS maakt geen schatting van onvolledige gegevens. Het CBS voert geen controle uit op non-respons. Dit wordt uitgevoerd door het Kadaster en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (3-jaarlijkse audit).
Op basis van de mutaties die gemeenten doorvoeren in de LV BAG zijn de mutatietypen afgeleid. Hierbij is zoveel mogelijk rekening gehouden met onlogische mutaties. Echter, de uitkomsten blijven afhankelijk van de kwaliteit van de vulling van de LV BAG.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De gegevens zijn in principe volgtijdelijk vergelijkbaar.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Er wordt gecontroleerd op interne consistentie en plausibiliteit van de cijfers. Bij grote afwijkingen kan er contact opgenomen worden met de gemeente. Aanpassingen die de gemeente naar aanleiding hiervan doorvoert in de BAG zijn pas in één van de volgende publicaties zichtbaar.