Voorbereiding tot recycling

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het verkrijgen van gegevens over de financiële aspecten van bedrijven in de Voorbereiding tot recycling (sbi 37).

Doelpopulatie

Bedrijven die (afval)stoffen innemen en bewerken tot secundaire grondstoffen (Voorbereiding tot recycling). Het betreft recycling van metalen (sbi 37.1; o.a. shredderbedrijven van autowrakken en kabels) en recycling van overige materialen (sbi 37.2; o.a. bedrijven die rubber-, puin- en kunststofafval bewerken tot granulaat en bedrijven die edelmetaal terugwinnen uit fotochemicaliën). Er zijn gegevens over het aantal werkzame personen, de baten en lasten en de gepleegde investeringen.

Statistische eenheid

Bedrijfseenheid.

Aanvang onderzoek

1995.

Frequentie 

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

Definitieve cijfers worden gepubliceerd circa anderhalf jaar na het jaar van  onderzoek.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

De basisgegevens komen uit een schriftelijke, integrale enquête onder bedrijven in de Voorbereiding tot recycling (sbi 37).

Waarnemingsmethode

Schriftelijke enquête (integraal). Vanaf 2002 worden de investeringen separaat waargenomen.

Berichtgevers

Bedrijven die zich bezighouden met terugwinning van secundaire afvalstoffen.

Steekproefomvang

Integraal.

Controle- en correctiemethoden

Voor de uitkomsten van niet-responderende bedrijven wordt een bijschatting gemaakt op basis van de gemiddelde uitkomsten van -qua grootte en activiteit- gelijksoortige bedrijven.

Weging

Zie controle- en correctiemethoden.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Per 2002 is overgegaan op een generieke (globalere) manier van waarnemen. Enigszins betrouwbare uitkomsten worden daarom alleen op 37.1 en 37.2 niveau gepubliceerd vanaf 2002.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Er zijn resultaten beschikbaar vanaf 1995. Met ingang van 1998 is een begin gemaakt met het in kaart brengen van bedrijven die zich bezighouden met de verwerking van dierlijke en plantaardige vetten. Vanaf 1999 geven de cijfers een nagenoeg volledig beeld van deze groep bedrijven, waarmee ze tot de doelpopulatie behoren.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Het CBS voert de gebruikelijke controles uit op volledigheid en plausibiliteit van de aangeleverde gegevens. Naar kennelijk onjuiste of onvolledige gegevens wordt navraag gedaan.