Vervoer per pijpleiding

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het samenstellen van overzichten met informatie over het goederenvervoer per pijpleiding. De overzichten bevatten informatie over de vervoerde lading en de herkomst of bestemming van de lading in het buitenland.

Doelpopulatie

Alle goederenverplaatsingen per pijpleiding.

Statistische eenheid

Een goederenverplaatsing per pijpleiding.

Aanvang onderzoek

In de StatLine-database zijn jaarcijfers opgenomen vanaf 1985 en maand/kwartaalcijfers vanaf 1993.

Frequentie

De aanlevering van grondmateriaal van de pijpleidingmaatschappijen geschiedt op maandbasis. De overige informatie wordt op kwartaalbasis bij CBS intern doorgeleverd vanuit de statistieken van de internationale handel in goederen.
Kerncijfers over de doorvoer worden op kwartaalbasis geactualiseerd. Het totaaloverzicht van alle internationaal vervoer per pijpleiding wordt op jaarbasis samengesteld.

Publicatiestrategie

Kernvariabelen over de doorvoer van ruwe aardolie en aardolieproducten worden op kwartaalbasis gepubliceerd. Informatieverstrekking over de overige goederenstromen vindt op jaarbasis plaats.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Het onderzoek is gebaseerd op integrale waarneming van alle internationale goederenverplaatsingen per pijpleiding.

Waarnemingsmethode

De waarneming bestaat uit twee gedeelten. Gegevens over de doorvoer van ruwe aardolie en aardolieproducten van Rotterdam naar Duitsland en België ontvangt het CBS van de twee hierbij betrokken maatschappijen.

Informatie over het vervoer van de andere producten wordt verkregen uit de douane-informatie die het CBS ontvangt ten behoeve van de statistiek over internationale handel in goederen.

Berichtgevers

Vervoersmaatschappijen betrokken bij de doorvoer van goederen per pijpleiding en douane-informatie over internationale handel van goederen.

Steekproefomvang

Het betreft een integrale waarneming van internationale verplaatsingen van goederen per pijpleiding. De nationale verplaatsingen worden momenteel nog niet geregistreerd.

Controle- en correctiemethoden

De gehanteerde controle- en correctiemethoden hebben vooral te maken met de volledigheid van het beschikbare grondmateriaal.

Weging

n.v.t.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

-

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De waarneming van de doorvoer van ruwe aardolie en aardolieproducten vindt sinds 1985 jaar op vergelijkbare wijze plaats. De waarneming van het vervoer per pijpleiding van de overige producten is gestart in 1997.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

-