Verleende bouwvergunningen

Wat behelst het onderzoek

Doel

De statistiek Verleende bouwvergunningen verschaft inzicht in de omvang van de verleende bouwvergunningen voor woningen en andere gebouwen: waarde, aantal vergunningen en aantal betrokken woningen. Hierdoor wordt ook inzicht verkregen in de op korte termijn te verwachten productie van gebouwen. Van de werken worden de volgende gegevens vastgelegd: gemeente, soort bouwwerk, bedrijfstak waarvoor het bouwwerk bestemd is, aard van de werkzaamheden (nieuwbouw of verbouw), soort opdrachtgever, bouwkosten, inhoud, oppervlakte, bouwtijd in werkbare dagen. Bij nieuwbouwwoonruimten wordt gevraagd of het een huur- of eigen woning is.

Doelpopulatie

Bouwvergunningen. De ondergrens is bepaald door de hoogte van de bouwsom van de bouwvergunning. Met ingang van het verslagjaar 2002 is deze ondergrens 50 duizend euro.

In Nederland is de bouwvergunning per 1 oktober 2010 vervangen door een meeromvattende omgevingsvergunning met activiteit bouwen. Een vergunning kan voor één of meer gebouwen tegelijk afgegeven worden.

Statistische eenheid

Bouwvergunning.

Aanvang onderzoek

1955.

Frequentie

Maand.

Publicatiestrategie

De gegevens worden gepubliceerd 6 weken na de verslagperiode en zijn definitief.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Integrale waarneming

Waarnemingsmethode

Schriftelijke vragenlijst en elektronische inwinning.

Berichtgevers

Gemeenten.

Steekproefomvang

Niet van toepassing.

Controle- en correctiemethoden

Er wordt gecontroleerd op interne consistentie en volledigheid.

Weging

Niet van toepassing.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Meet-, proces- en/of non-responsfouten.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De gegevens zijn in principe volgtijdelijk vergelijkbaar. Van 2001 op 2002 is er echter een breuk in de tijdreeks door het verhogen van de ondergrens van de bouwvergunning. De uitkomsten over de periode 1990 tot 2002 hebben betrekking op verleende bouwvergunningen met een bouwsom vanaf 45 duizend euro.
Vanaf 2002 is de ondergrens verhoogd naar 50 duizend euro.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Controle op interne consistentie en volledigheid.