Veiligheidsmonitor Rijk (VMR), 2005 - 2008

Wat behelst het onderzoek

Doel

Samenstellen van actuele en vergelijkbare gegevens op landelijk en regionaal niveau over ervaringen van burgers met veel voorkomende criminaliteit, zoals slachtofferschap, onveiligheidsgevoelens, preventiegedrag, en het oordeel van de bevolking over het optreden van de politie.

Doelpopulatie

Personen van 15 jaar of ouder in particuliere huishoudens in Nederland.

Statistische eenheid

Personen, huishoudens; delicten.

Aanvang onderzoek

De VMR is ontstaan uit een integratie van (onderdelen uit) drie eerdere afzonderlijke reguliere onderzoeken op dit terrein, namelijk het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS; 1997-2004) van het CBS, de Politiemonitor Bevolking (PMB; 1993-2005) van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie, en de enquête Leefbaarheid en Veiligheid (L&V; periodiek uitgevoerd in de G-30 gemeenten). Het onderzoek werd uitgevoerd door het CBS. De ministeries van BZK en Justitie zijn medeopdrachtgever.
De VMR is in 2005 als pilot en op beperkte schaal uitgevoerd, vooral met het oog op vergelijking met de eerdere afzonderlijke onderzoeken. In de jaren 2006 - 2008 wordt het onderzoek grootschalig uitgevoerd.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

Definitieve cijfers.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd

Soort onderzoek

Personensteekproef. De data worden verzameld in de periode januari – medio maart.

Waarnemingsmethode

Respondenten worden standaard telefonisch geïnterviewd (CATI: Computer Assisted Telephone Interviewing), maar als bij hen thuis geen vaste of (vanaf 2007) mobiele telefoonaansluiting is gevonden volgt een vraaggesprek bij de respondent thuis met behulp van een laptop (CAPI: Computer Assisted Personal Interviewing).

Berichtgevers

Personen van 15 jaar of ouder in particuliere huishoudens.

Steekproefomvang

Beoogde steekproefomvang in de jaren 2006 - 2008: ten minste 750 respondenten netto per politieregio (dit betreft landelijk minimaal 18 750 respondenten in 25 politieregio’s). In 2005 is dit onderzoek alleen landelijk en met een beperkte steekproef uitgevoerd.

Jaar  aantal respondenten (netto)

2005    5 242

2006  20 865

2007  19 128

2008  19 178

Controle- en correctiemethoden

De voor steekproefonderzoek gebruikelijke plausibiliteitscontrole op interne consistentie en volledigheid wordt jaarlijks uitgevoerd.

Weging

Voor verschillen tussen de samenstelling van de steekproef en de totale bevolking wordt voor de VMR een correctie toegepast door middel van een wegingsfactor, gebaseerd op de kenmerken leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, land van herkomst, omvang van het huishouden, politieregio, stedelijkheid van de woongemeente en telefoonregistratie.
De gewichten zijn bepaald op persoonsniveau. Voor huishoudgewichten worden deze gewichten gedeeld door het aantal personen van 15 jaar en ouder in het huishouden van de respondent.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Omdat de enquête een steekproef betreft, zijn de cijfers onderhevig aan toevalsfluctuaties. Daarom is in de tabellen de 95%-betrouwbaarheidsmarge bij een bepaalde waarde (zoals een gemiddelde of percentage) opgenomen.
Indien het aantal steekproefpersonen voor een bepaalde indelingscategorie kleiner is dan 50 worden in de StatLine-tabellen geen resultaten gepresenteerd vanwege te grote marges.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De onderzoeksopzet voor de VMR is in de genoemde onderzoeksjaren niet gewijzigd. Cijfers uit eerdere afzonderlijke onderzoeken zijn niet rechtstreeks vergelijkbaar met VMR-gegevens.