Veiligheidsmonitor (vanaf 2021)

Wat behelst het onderzoek?

Doel

Samenstellen van actuele en vergelijkbare gegevens ten behoeve van landelijke, regionale en lokale (semi-)overheden over de ontwikkeling van de sociale veiligheid in Nederland, waaronder de leefbaarheid en overlast in de woonbuurt, slachtofferschap van traditionele en online criminaliteit, veiligheidsbeleving en preventiegedrag in verband met criminaliteit, en het oordeel van de bevolking over de politie op het gebied van veiligheid.

Doelpopulatie

Personen van 15 jaar of ouder in particuliere huishoudens in Nederland.

Statistische eenheid

Personen; huishoudens; delicten; contacten.

Aanvang onderzoek

De VM is gestart in 2021, als voortzetting (na een grondige herziening van onderzoeksdesign en vragenlijst) van de VM uitgevoerd in de periode 2012-2019.
Opdrachtgevers voor het onderzoek zijn het CBS en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Partners zijn regionale en lokale (overheids)instanties, politie en het WODC.

Frequentie

Tweejaarlijks.

Publicatiestrategie

Definitieve cijfers.

Hoe wordt het uitgevoerd?

Soort onderzoek

Personensteekproef. Waarneming via enquête vindt plaats in de maanden augustus-oktober. Het onderzoek wordt deels uitgevoerd door het CBS en deels door een ander onderzoeksbureau. (in 2021: I&O Research).

Waarnemingsmethode

Vragenlijst op internet.

Berichtgevers

Steekproefpersonen van 15 jaar of ouder in particuliere huishoudens.

Steekproefomvang

De beoogde minimale vaste netto steekproefomvang bedraagt 65 duizend respondenten (waarvan de helft door het CBS en de helft door een extern onderzoeksbureau). Daarnaast benadert hetzelfde externe onderzoeksbureau, in opdracht van lokale en regionale overheden, telkens per regio en per jaar wisselende aantallen steekproefpersonen. Het aantal ondervraagden en de respons zijn als volgt:

2021: 173.473 (31,7%), waarvan
- Vast CBS 41,4 duizend (35,7%), vast extern 36,0 dzd (31,0%), variabel 96,1 dzd (30,5%)

Controle- en correctiemethoden

De gegevens van een respondent worden gecontroleerd op interne consistentie. In de internetvragenlijst worden deze direct gesignaleerd en waar mogelijk door de respondent gecorrigeerd. Door de wegingsmethode wordt gecorrigeerd voor onder- en oververtegenwoordiging van bepaalde groepen in de respons.

Weging

Hierbij wordt gewogen naar de overeenkomstige verdelingen in de totale bevolking (15+) van onder meer (politie-) regionale indelingen, geslacht, leeftijd, herkomst, huishoudgrootte, welvaart en stedelijkheidsgraad.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten?

Nauwkeurigheid

Het gebruik bij de weging van extra informatie uit het Sociaal Statistisch Bestand leidt bij inhoudelijke kenmerken die samenhangen met de gebruikte hulpvariabelen tot nauwkeuriger en consistentere schattingen.
Bij minder dan 100 steekproefpersonen voor een bepaalde indelingscategorie worden in de StatLinetabellen geen percentages gepresenteerd. De marges zijn dan te groot om nog van voldoende betrouwbare geschatte percentages te kunnen spreken.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De onderzoeksopzet voor de VM is in 2021 ingrijpend gewijzigd. Door wijzigingen in het onderzoeksdesign en aanpassingen in de vragenlijst zijn de uitkomsten van de VM 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met die van de eerdere edities (t/m de VM 2019). Door via een zogeheten dubbeldraaitraject de VM 2021 gelijktijdig ook volgens de ‘oude’ opzet (zonder wijzigingen in het onderzoeksdesign en aanpassingen in de vragenlijst) uit te voeren, kunnen voor een aantal indicatoren omrekenfactoren worden berekend waardoor de uitkomsten van de VM 2021 voor deze indicatoren toch vergelijkbaar zijn met die van de VM 2019 en eerdere edities.