Vacatures, structuuronderzoek

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het samenstellen van gedetailleerde gegevens over vacatures in Nederland. Gedetaillereerd is onder meer naar soort vacature, vereiste opleiding en beroep en enkele regionale indelingen.

Doelpopulatie

Bedrijven en instellingen in Nederland met personeel.

Statistische eenheid

Vacature.

Aanvang onderzoek

30 september 1992.

Frequentie

In de periode 1992-2004 jaarlijks. Vanaf 2004 is de frequentie tweejaarlijks.

Publicatiestrategie

Alleen definitieve cijfers, ongeveer een half jaar na enquêtering eind september.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Een gestratificeerde steekproef bij bedrijven en instellingen.

Waarnemingsmethode

Schriftelijke enquêtering.

Berichtgevers

Bedrijven en instellingen met personeel.

Steekproefomvang

Vanaf 2004 ongeveer 22 duizend instellingen en bedrijven.

Controle- en correctiemethoden

De gegevens worden gecontroleerd op consistentie. Gegevens die niet consistent zijn worden zoveel mogelijk aangepast. Onder consistentie wordt verstaan dat de gegevens voldoen aan de volgende relatie:

Vac(kw) = Vac(kw-1) + Ontstaan(kw) – Vervuld(kw) – Vervallen(kw)

waarbij

Vac(kw): het aantal openstaande vacatures aan het eind van het huidige kwartaal;

Vac(kw-1): het aantal vacatures aan het eind van het vorige kwartaal;

Ontstaan(kw): het aantal vacatures dat in het huidige kwartaal is ontstaan;

Vervuld(kw): het aantal vacatures dat in het huidige kwartaal is vervuld;

Vervallen(kw): het aantal vacatures dat in het huidige kwartaal is vervallen.

Weging

Het aantal waargenomen bedrijven en instellingen word per stratum (steekproefcel) opgehoogd naar het totaal aantal bedrijven in het desbetreffende stratum.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Omdat het onderzoek berust op een steekproef dient rekening te worden gehouden met onnauwkeurigheden in de uitkomsten. Een maat hiervoor is de 95%-betrouwbaarheidsmarge. De relatieve betrouwbaarheidsmarge voor het totaal aantal vacatures bedraagt ongeveer 4 procent. Dit betekent dat het werkelijk aantal vacatures waarschijnlijk niet meer dan 4 procent afwijkt van het aantal vacatures dat met de steekproef is geschat.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De gegevens zijn volgtijdelijk vergelijkbaar.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Controle op consistentie.