Vacatures, online waarneming

Wat behelst het onderzoek

Doel

Doel van de online waarneming van vacatures is het publiceren van vacaturecijfers van werknemers naar meer detail in SBI-indeling en naar beroepsindeling.

Doelpopulatie

Alle nieuw ontstane online vacatures in Nederland, gewogen naar het totaal aantal ontstane vacatures per steekproefgroep van de Vacatures, kwartaalenquête.

Statistische eenheid

Vacature.

Aanvang onderzoek

Gegevens over het totaal aantal ontstane online vacatures in Nederland zijn beschikbaar vanaf het 4e kwartaal van 2017. Gegevens over openstaande vacatures en de vacaturegraad naar AZW-hoofdbranche zijn beschikbaar vanaf het 1e kwartaal van 2018.

Frequentie

Elk kwartaal.

Publicatiestrategie

De jaargegevens over alle sectoren van de Nederlandse economie worden gepubliceerd ongeveer vijf maanden na afloop van een jaar. De gegevens naar AZW-hoofdbranche worden ongeveer twee maanden na afloop van een kwartaal gepubliceerd. De cijfers over de vacatures via online waarneming zijn voorlopig en kunnen bijgesteld worden als de data opnieuw gewogen worden.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Waarneming van alle online vacatures in Nederland. Deze worden gewogen naar het totaal aantal vacatures van de Vacatures, kwartaalenquête.

Waarnemingsmethode

Online vacatures worden verzameld via webscraping op internet. Hierbij wordt systematisch gezocht naar nieuwe vacatures op websites. Vervolgens worden de teksten van de vacatures in het geheel bewaard. Dubbele publicaties van identieke vacatures zijn daarna verwijderd.

Berichtgevers

De online vacatures worden verzameld door Textkernel.

Steekproefomvang

Alle online vacatures in Nederland.
In de sector zorg en welzijn werd in de periode van het 4e kwartaal 2017 tot en met het 4e kwartaal 2018 ruim 81 procent van de vacatures online waargenomen. Dit waren 155 duizend online vacatures. In daarop volgende kwartalen is de online dekking van het aantal vacatures in zorg en welzijn verder toegenomen tot 95 procent in het 1e kwartaal van 2020.

Controle- en correctiemethoden

Het CBS past de SBI-code van de online vacatures aan op basis van het Algemeen Bedrijvenregister (ABR).

Weging

Voor het totaal aantal vacatures per bedrijfstak wordt aangesloten bij de Vacatures, kwartaalenquête (niet seizoensgecorrigeerd). De weging is gebaseerd op de methode van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) om online vacatures te wegen naar het totaal aantal vacatures uit de Vacatures, kwartaalenquête. De weging houdt rekening met beroepsniveau, intermediaire vacatures (bv uitzendbureaus) en het aantal vacatures per bedrijfstak uit de Vacatures, kwartaalenquête. Deze methode is beschreven in het working paper “Online vacatures als bron voor statistiek”.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

De aantallen vacatures zijn vastgesteld op de bestaande statistiek van de Vacatures, kwartaalenquête. De onderverdeling van de sector gezondheid en zorg naar AZW-hoofdbranches en de onderverdeling naar andere kenmerken wordt verkregen uit de online vacatures.

Bij de interpretatie van verschillen in het aantal vacatures moet rekening gehouden worden met marges rond de cijfers. Door gebruik van webscraping en weging hebben de uitkomsten enige spreiding. Om die reden zijn de absolute cijfers afgerond.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De gegevens zijn volgtijdelijk vergelijkbaar.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De aantallen ontstane vacatures per bedrijf of instelling worden gecontroleerd op plausibiliteit. Onjuiste koppelingen van vacatures aan bedrijven of instellingen worden gecorrigeerd als deze zouden leiden tot indeling bij een verkeerde sector of AZW-hoofdbranche.