Uitzendbranche; ontwikkeling omzet en uitzenduren

Wat behelst het onderzoek?

Doel

Inzicht verschaffen in de kortetermijnontwikkeling (per kwartaal) van de omzet en uitzenduren van de uitzendbranche (SBI-code 78).

Doelpopulatie

In de verslagperiode economisch actieve bedrijven met de hoofdactiviteit in de uitzendbranche.

Statistische eenheid

Bedrijf/bedrijfseenheid.

Aanvang onderzoek

Voor de uitzendbranche is de ontwikkeling van de omzet beschikbaar vanaf het eerste kwartaal van 1999. De ontwikkeling van de uitzenduren vanaf het eerste kwartaal van 2000.

Frequentie

Per kwartaal.

Publicatiestrategie

Voorlopige (seizoengecorrigeerde) cijfers komen als regel twee maanden na het verslagkwartaal beschikbaar, nader voorlopige een kwartaal daarna en nog een kwartaal daarna definitieve (seizoengecorrigeerde) cijfers.

Na eerste publicatie van de voorlopige cijfers is er een verdere aanwas van de respons over de betreffende verslagperiode. Hierdoor kunnen cijfers met groter nauwkeurigheid worden berekend. Revisie van de definitieve cijfers vindt alleen plaats als blijkt dat aanzienlijke bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Soort onderzoek

De omzetinformatie verkrijgt het CBS zoveel mogelijk uit registraties van de Belastingdienst. Aanvullende informatie, waaronder de uitzenduren, wordt verkregen door onderzoek onder de bedrijven. Bedrijven met 50 of meer werkzame personen ontvangen alle een vragenlijst, onder de kleinere bedrijven wordt een steekproef getrokken.

Waarnemingsmethode

Berichtgevers kunnen de door het CBS gevraagde gegevens elektronisch of schriftelijk insturen. De informatie uit de registraties wordt door het CBS elektronisch verkregen.

Berichtgevers

Bedrijven met de hoofdactiviteit in de uitzendbranche. Daarnaast levert de Belastingdienst registratiegegevens.

Steekproefomvang

Ruim 2000 bedrijven in de uitzendbranche worden op kwartaalbasis benaderd. Dit is ongeveer 25 procent van de actieve bedrijven in de branche.

Controle- en correctiemethoden

Het CBS controleert de van de bedrijven ontvangen gegevens op plausibiliteit. De cijfers worden onder meer vergeleken met die van voorgaande maanden/ kwartalen en met die van dezelfde maand/hetzelfde kwartaal van een jaar eerder. Als deze controlegegevens ontbreken of onvoldoende duidelijkheid geven, wordt een vergelijking gemaakt met gemiddelden van de overige bedrijven die zich in dezelfde groep bevinden (combinatie van branche en bedrijfsgrootte). Als inconsistenties worden aangetroffen in het cijfermateriaal worden deze geautomatiseerd of handmatig gecorrigeerd. Handmatige correctie gebeurt om efficiencyredenen bijna uitsluitend bij de grootste bedrijven, dit gezien het belang van de cijfers van deze bedrijven voor het uiteindelijke totaalcijfer binnen de branche waartoe ze behoren.

Weging

De enquêtegegevens van de responderende bedrijven worden opgehoogd naar het totale aantal bedrijven in een branche in de verslagperiode. Voor bedrijven waarvan (nog) geen respons is ontvangen of registratiegegevens zijn verkregen wordt per bedrijf een inschatting gemaakt. Bij deze inschatting wordt gebruik gemaakt van gegevens uit voorgaande waarneemperiodes en ontwikkelingen binnen de branche.

Bij de berekening van indices geven de wegingsfactoren het aandeel weer waarmee de onderliggende uitkomsten meetellen in een publicatiegroep. Om de uitkomsten van deze indexreeksen aan te laten sluiten bij de actualiteit wordt eens in de vijf jaar een zogenaamde basisverlegging doorgevoerd. In 2013 wordt overgestapt van referentiejaar 2005 naar 2010 (2010 = 100) en worden de wegingsfactoren geactualiseerd en gebaseerd op het jaar 2010.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten?

Nauwkeurigheid

Voor de uitkomsten geldt dat de resultaten in belangrijke mate gebaseerd zijn op steekproefonderzoek waarbij sprake is van een zekere onbetrouwbaarheidsmarge.

Vergelijkbaarheid in de tijd

Bij deze omzet- en urenstatistiek is het doel actuele ontwikkelingen in beeld te brengen. Daartoe corrigeert het CBS voor belangrijke breuken die optreden als gevolg van methodewijzigingen en definitiewijzigingen. Dit geldt ook voor achteraf gebleken fouten.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De uitkomsten van het onderzoek worden pas gepubliceerd nadat deze zijn beoordeeld op plausibiliteit. Om de plausibiliteit van de uitkomsten vast te stellen worden onder andere de volgende controles uitgevoerd:

  • Tijdreeksanalyse (consistentie in de tijd); 
  • Kengetallenanalyse (verhouding tussen variabelen);
  • Confrontatie met uitkomsten uit andere bronnen.