Tijdreeks huishoudens

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het eenduidig vastleggen van een tijdreeks huishoudens in Nederland - met name voor de periode 1971-1994 - en het beschrijven van de dynamiek in huishoudensvorming en -ontbinding vanuit het tijdreeksperspectief.

Doelpopulatie

Particuliere huishoudens en personen in particuliere- en institutionele huishoudens in Nederland.

Statistische eenheid

Huishoudens en personen.

Aanvang onderzoek

Vanaf 1971.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

Definitieve cijfers zijn eenmalig gepubliceerd op StatLine. In eerste instantie zijn cijfers voor de gehele onderzoeksperiode 1971-2010 gepubliceerd. CBS streeft er naar om over een verschijnsel geen verschillende cijfers te publiceren. Omdat de tijdreekscijfers voor de periode 1995-2010 slechts in geringe mate afwijken van reeds eerder in StatLine gepubliceerde gegevens over huishoudens, en omdat met de bestaande tabellen meer regionaal kan worden getoond is besloten de gehele tijdreeks alleen in gearchiveerde vorm beschikbaar te stellen en alleen de tijdreekstabellen met daarin de verslagperiode 1971-1994 als actuele tabellen in StatLine te publiceren.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd

Soort onderzoek

Een combinatie van bestaande (integrale) tellingen en enquêtes:
o Volkstelling (VT) 1971;
o Arbeidskrachtentelling (AKT) 1975, 1977, 1981, 1983 en 1985;
o Enquête beroepsbevolking (EBB) 1988 - 1999;
o Gemeentelijke basisadministratie (op oude manier bewerkt) 1995 – 2010;
o Gemeentelijke basisadministratie (op nieuwe manier bewerkt) 2006 – 2010.

Waarnemingsmethode

Niet van toepassing.

Berichtgevers

Niet van toepassing.

Steekproefomvang

Niet van toepassing.

Controle- en correctiemethoden

In de eerste bewerkingsstap zijn aan de records van alle bestanden de leeftijd, het type en het geslacht van de referentiepersoon van het huishouden toegevoegd. Daarnaast is in de bronbestanden de classificatie van de huishoudensvariabelen in lijn gebracht met de sinds 1995 geldende classificatie. Vervolgens zijn de bestanden geaggregeerd tot het laagste publicatieniveau waarbij de records in de AKT en EBB worden gewogen met hun gewichten om de tabellen te kunnen afleiden. Vervolgens zijn de breuken gerepareerd en tot slot zijn de tabellen met elkaar en met de overige StatLine-tabellen met bevolkingsaantallen consistent gemaakt.

Weging

Niet van toepassing.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

De nauwkeurigheid wordt door verschillende factoren bepaald. Ten eerste, de fouten die voorkomen in de brongegevens. Hierbinnen kunnen verschillende typen fouten worden onderscheiden, afhankelijk van het brontype. Er zijn gegevens gebruikt uit steekproeven (Arbeidskrachtentelling en enquête beroepsbevolking) en integrale gegevens uit registers (volkstelling 1971 en het gemeentelijke bevolkingsregister). Bij steekproeven kan men te maken krijgen met:
• Steekproeffouten ten gevolgde van de gebruikte steekproefmethode. Indicatoren hiervoor zijn de betrouwbaarheidsmarges voor de belangrijkste variabelen en eventueel schattingen van de bias van de gebruikte schatters.
• Non-responsfouten ten gevolge van het (deels) niet antwoorden van de berichtgevers. Indicatoren hiervoor zijn de unit- en item non-respons.
• Kaderfouten doordat bepaalde steekproefeenheden ten onrechte binnen of buiten de populatie vallen, of verkeerd geclassificeerd zijn. Indicatoren zijn de percentages overdekking, onderdekking en misclassificatie.
In zowel steekproeven als registers kunnen de volgende fouten voorkomen:
• Meetfouten doordat een andere waarde wordt waargenomen dan de werkelijke waarde. Deze fouten kunnen worden veroorzaakt door het waarneeminstrument, de berichtgever, de wijze van waarnemen en de interviewer.
• Procesfouten die worden gemaakt tijdens het volledige verwerkingsproces van invoeren, coderen, et cetera.
Verder wordt de nauwkeurigheid hier bepaald door de modelaannames die gehanteerd zijn bij de bepaling van de breuken tussen de tijdreeksen op basis van de verschillende bronnen en het consistent maken van de tabellen. In dit proces wordt informatie uit verschillende bronnen gecombineerd en verschillen weggewerkt waardoor de betrouwbaarheid van de informatie in de tijdreeks toeneemt.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De gegevens zijn volgtijdelijk vergelijkbaar.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De cijfers worden gecontroleerd op basis van interne consistentie en volledigheid en op basis van cijfers van voorgaande jaren.