Tarieven aardgas en elektriciteit

Wat behelst het onderzoek

Doel

Doel van dit onderzoek is het weergeven van het gemiddelde tarief (ex BTW) voor aardgas  en elektriciteit.

Doelpopulatie

Energiebedrijven

Statistische eenheid

Bedrijven

Aanvang onderzoek

Het onderzoek is gestart in 1996. Van dat jaar zijn alleen de jaargegevens beschikbaar.  Vanaf 1997 is de frequentie van het onderzoek verhoogd en zijn de resultaten op kwartaalbasis voorhanden.

Frequentie

Per kwartaal

Publicatiestrategie

De gepubliceerde prijzen zijn direct definitief.

Hoe wordt het uitgevoerd
Soort onderzoek

De tarieven zijn het gemiddelde van alle energiebedrijven.  Tarieven aardgas voor grootverbruikers zijn afkomstig van de Gasunie. Alle bedragen zijn exclusief btw.

Aan de verbruikers van energie wordt naast de basisprijs voor elektriciteit en gas eveneens energiebelasting en de zogenaamde MEP-heffing in rekening gebracht. Deze heffing “Millieukwaliteit ElektriciteitsProductie” (MEP) die bedoeld was ter stimulering van duurzame elektriciteit is ingegaan per 2001 en is per 2007 komen te vervallen. Ter compensatie van de hoge energienota wordt er per elektriciteitsaansluiting een tegemoetkoming verstrekt in de vorm van een teruggave van energiebelasting. Een deel van de teruggave energiebelasting is bestemd ter volledige compensatie van de MEP-heffing (in de jaren 2001 t/m 2007). Dit compensatiebedrag is in de elektriciteitstarieven verwerkt. Het resterende deel van de tegemoetkoming is buiten beschouwing gelaten. Het gaat daarbij om de volgende bedragen:

2001:             141,58 euro
2002 – 2005: 142,00 euro
2006:             145,00 euro
2007 - 2008:  199,00 euro
2009:             318,62 euro

Per 1 januari 2009 is er een wijziging doorgevoerd in de manier waarop de  tarieven voor het transport van elektriciteit en gas aan de eindverbruiker in rekening worden gebracht. Met ingang van deze datum is het zogenaamde capaciteitstarief ingevoerd. Voorheen betaalde de eindverbruiker een vast bedrag aan transportkosten plus een tarief per geleverde eenheid energie.  Met de invoering van het capaciteitstarief is de overstap gemaakt naar een vast transportbedrag ongeacht de getransporteerde hoeveelheid. Het tarief dat in rekening wordt gebracht is sindsdien afhankelijk van het type aansluiting en onafhankelijk van de getransporteerde hoeveelheid.  Bij de berekening van de tarieven is uitgegaan van een 3 x 25A aansluiting voor elektriciteit en een G4 aansluiting voor gas.

Waarnemingsmethode

Tarieven worden waargenomen door middel van internetwaarneming.

Berichtgevers

Energiebedrijven.