Statistiek inkomend toerisme

Wat behelst het onderzoek

Doel

De activiteiten, motieven, verblijfsduur en uitgaven van buitenlandse gasten in Nederland inzichtelijk maken.

Doelpopulatie

Buitenlandse gasten die minimaal één overnachting in een Nederlandse logiesaccommodatie doorbrengen. Buitenlandse gasten die maar één dag in Nederland verblijven en buitenlandse gasten die uitsluitend bij familie of kennissen logeren blijven buiten het onderzoek. Bovendien is een gast die langer dan 60 aaneengesloten overnachtingen in een accommodatie doorbrengt niet tot de populatie van onderzoek gerekend. Het onderzoek richt zich niet alleen op mensen die privé ons land bezoeken (vakantiegangers), maar ook op zakenreizigers. 

Aanvang onderzoek

2005.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd

Soort onderzoek

De buitenlandse gasten verblijven in accommodaties die zijn opgenomen in de Statistiek Logies Accommodaties (SLA), die het CBS maandelijks samenstelt. Die statistiek geeft een overzicht van het aantal gasten en overnachtingen in een Nederlandse logiesaccommodatie met een uitsplitsing naar land van herkomst. De SIT is strikt genomen geen enquête onder buitenlandse gasten, maar een enquête onder buitenlandse reisgezelschappen. Een reisgezelschap bestaat uit een alleenreizende, of uit een groep samenreizenden mits deze groep voor de reis gezamenlijke bestedingen heeft. Van elk reisgezelschap is één persoon ondervraagd, degene die de gezamenlijke uitgaven deed of daar in elk geval een overzicht over had. Aangenomen is dat alle leden van een reisgezelschap uit hetzelfde land afkomstig zijn. De SIT is uitgevoerd onder vier soorten logiesaccommodaties: hotels/pensions, kampeerterreinen, huisjescomplexen en groepsaccommodaties.
De SIT berust op een samenwerkingsverband tussen het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) en het CBS.
De gegevens uit de SLA zijn op twee manieren gebruikt voor de SIT. Allereerst biedt het een steekproefkader van accommodaties. De gegevens over het aantal gasten per accommodatie zijn gebruikt als hulpinformatie bij het steekproefontwerp. Daarnaast zijn de uitkomsten van de SLA 2005 over het aantal gasten en overnachtingen gebruikt om de SIT naar populatieaantallen op te hogen. Omdat de uitkomsten van de SIT berusten op een steekproefonderzoek hebben zij een onnauwkeurigheidsmarge.
Voor de benadering van reisgezelschappen is gebruik gemaakt van een kader van logiesaccommodaties. Hieruit zijn accommodaties geselecteerd voor de SIT en hieruit is een steekproef van buitenlandse reisgezelschappen getrokken.
De buitenlandse gasten zijn in eerste instantie via de logiesaccommodaties benaderd; de uiteindelijke enquêtering van hen vond plaats na thuiskomst. Voor de werving van de reisgezelschappen zijn de (balie)medewerkers van de accommodaties ingeschakeld. Hiervoor deelden ze op specifieke dagen antwoordkaartjes uit aan de buitenlandse reisgezelschappen die op deze dagen in de accommodatie arriveerden.
Het reisgezelschap is verzocht het ingevulde kaartje direct weer in te leveren bij de balie. De antwoordkaartjes waren beschikbaar in acht talen, Nederlands, Duits, Frans, Engels, Spaans, Italiaans, Japans en Chinees (Mandarijn).
De belangrijkste vraag op het antwoordkaartje betreft de bereidheid tot medewerking aan het eigenlijke onderzoek. Dit onderzoek werd thuis afgenomen, hetzij telefonisch, hetzij via Internet. De vragen voor het vervolgonderzoek via Internet waren in dezelfde acht talen beschikbaar als voor de antwoordkaartjes. De telefonische interviews zijn in één van die talen afgenomen door “native speakers”. In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van de Landelijke R&T Standaard.

Steekproefomvang

Voor de SIT 2005 zijn ongeveer 4,8 duizend buitenlandse reisgezelschappen geïnterviewd, afkomstig uit ongeveer 350 accommodaties. De SIT onderscheidt vier typen accommodaties conform de SLA: hotels/pensions, huisjescomplexen, kam-peerterreinen en groepsaccommodaties.
Het steekproefkader van logiesaccommodaties bestaat uit alle accommodaties die minstens één keer in de jaren 2000 tot en met 2004 in de steekproef van de SLA voorkwamen en toen hebben gerespondeerd. Alle accommodaties met in 2004 meer dan 520 buitenlandse gasten zijn gevraagd om aan de SIT 2005 mee te doen. De kleinere accommodaties zijn om pragmatische redenen buiten beschouwing gelaten. In totaal zijn bijna 1 600 bedrijven aangeschreven, wat 347 accommodaties opleverde die bereid waren aan de SIT mee te doen.
Vervolgens heeft de werving van reisgezelschappen door de baliemedewerkers via antwoordkaartjes plaatsgevonden. Na verleende toestemming vond het hoofdonderzoek na thuiskomst plaats per telefoon of Internetaansluiting. Voor elke accommo-datie in de SIT is het aantal buitenlandse reisgezelschappen vastgesteld dat geënquêteerd moest worden.

Ophoging

In de ophoging is zo goed mogelijk gecorrigeerd voor kaderfouten, trekkingsfouten, uitvoeringsfouten, selectieve non-respons en mogelijke andere fouten waardoor bepaalde typen buitenlandse gasten in de steekproef zijn onder- of oververtegenwoordigd.
De ophoging is uitgevoerd in twee stappen. Eerst zijn de insluitkansen bepaald op basis van de steekproef en daarna zijn deze aangepast om consistentie te bereiken met een aantal uitkomsten van de SLA 2005. Volledige consistentie met de SLA uitkomsten echter, is vanwege soms geringe steekproefaantallen niet mogelijk. Zo heeft de ophoging van het aantal gasten in de SIT bijvoorbeeld naar 7 landen (groepen) plaatsgevonden. In de SLA zijn meer landen onderscheiden, wat een geringere aansluiting tot gevolg heeft. De SIT is weliswaar opgehoogd naar het totaal aantal overnachtingen, maar is niet uitgesplitst naar landen met het gevolg dat ook wat de overnachtingen per land van herkomst betreft (kleine) afwijken met de SLA mogelijk zijn.