Statistiek Bouwsom van nieuwe opdrachten ontvangen door architecten

Wat behelst het onderzoek?

Doel

De statistiek verschaft inzicht in de kortetermijnontwikkeling van de waarde van door architecten ontvangen nieuwe opdrachten in de burgerlijke en utiliteitsbouw. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar de ontwikkeling van nieuwe opdrachten voor woningen en utiliteitsbouw, waaronder kantoren, fabrieken en ziekenhuizen.

Doelpopulatie

In de verslagperiode economisch actieve bedrijven met als hoofdactiviteit het uitoefenen van architectenactiviteiten (volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI'08): SBI 7111). Omdat in deze branche ook technische ontwerp- en adviesbureau zijn opgenomen, is voor de selectie van de architectenbureaus gebruik gemaakt van gegevens van de Kamer van Koophandel.

Statistische eenheid

Bedrijfseenheden.

Aanvang onderzoek

De opzet van de statistiek in de huidige vorm is in 2007 gestart.

Frequentie

Per kwartaal.

Publicatiestrategie

De eerste voorlopige uitkomsten publiceert het CBS ongeveer drie maanden na afloop van het kwartaal. Definitieve cijfers komen
doorgaans zes maanden na afloop van het kwartaal beschikbaar. Na publicatie van de definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Soort onderzoek

Grotendeels een integrale waarneming.

Waarnemingsmethode

Schriftelijke elektronische enquêtering.

Berichtgevers

Bedrijven.

Steekproefomvang

Bijna alle bedrijven in de doelpopulatie ontvangen een vragenlijst. In totaal worden ongeveer 2500 bedrijven benaderd.

Controle- en correctiemethoden

Het CBS controleert de van de bedrijven ontvangen gegevens op plausibiliteit. De cijfers worden gecontroleerd met controlevariabalen die op de vragenlijst staan. Tevens worden de ciifers vergeleken met de cijfers van voorgaande kwartalen. Als deze controlegegevens ontbreken of onvoldoende duidelijkheid geven, wordt een vergelijking gemaakt met gemiddelden van de overige bedrijven die zich in dezelfde groep bevinden. Als er inconsistenties worden aangetroffen in het cijfermateriaal, worden deze gecorrigeerd. Opgaven met een hoge som worden bij berichtgever geverifieerd.

Weging

De enquêtegegevens van de responderende bedrijven worden opgehoogd naar het totale aantal bedrijven in een branche in de verslagperiode. Voor bedrijven waarvan (nog) geen respons is ontvangen wordt per bedrijf een inschatting gemaakt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van gegevens uit voorgaande waarneemperiodes en ontwikkelingen binnen de branche.

Indexcijfers

Bij de berekening van indices geven de wegingsfactoren het aandeel weer waarmee de onderliggende uitkomsten meetellen in een publicatiegroep. Om de uitkomsten van deze indexreeksen aan te laten sluiten bij de actualiteit wordt eens in de vijf jaar een zogenaamde basisverlegging doorgevoerd. In 2013 wordt overgestapt van referentiejaar 2005 naar 2010 (2010 = 100) en worden de wegingsfactoren geactualiseerd en gebaseerd op het jaar 2010.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten?

Nauwkeurigheid

Voor de uitkomsten geldt dat de resultaten in belangrijke mate gebaseerd zijn op de door bedrijven verstrekte gegevens. Door onder meer inschattingen van non-respondenten is sprake van een zekere onbetrouwbaarheidsmarge.

Vergelijkbaarheid in de tijd

Bij deze statistiek is het doel actuele ontwikkelingen in beeld te brengen. Daartoe corrigeert het CBS voor belangrijke breuken die optreden als gevolg van methodewijzigingen en definitiewijzigingen. Dit geldt ook voor achteraf gebleken fouten.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De uitkomsten van het onderzoek worden pas gepubliceerd nadat deze zijn beoordeeld op plausibiliteit.