Spaarvormen

Wat behelst het onderzoek
Doel

Bij deze statistiek wordt een kwantitatieve beschrijving gegeven voor de volgende spaarvormen:

  • Multichannel sparen;
  • Internetsparen;
  • Duurzame spaarvormen;
  • Sparen t.b.v. beleggen;
  • Spaarloon;
  • Jeugdsparen;
  • Banksparen totaal;

                         - Banksparen voor pensioenopbouw
                          - Banksparen voor pensioenuitkering
                          - Banksparen voor eigenwoningschuld

  • Sparen in vreemde valuta;
  • Overige spaarvormen.

Doelpopulatie

Alle spaarrekeningen per 31 december van natuurlijke personen en verenigingen en stichtingen zonder zakelijk doel bij financiële instellingen (banken) in Nederland.

Statistische eenheid

Spaarrekeningen van natuurlijke personen en verenigingen en stichtingen zonder zakelijk doel. Als variabelen worden het aantal rekeningen en het totaal gespaarde bedrag op deze rekeningen gepubliceerd.

Aanvang onderzoek

Met ingang van het onderzoek 2009 is de vraagstelling geactualiseerd. De spaarvormen over de verslagperiode 2003 – 2008 waren ook minder gedetailleerd. De beschrijving hiervan is te vinden in de onderzoeksbeschrijving Spaarvormen, stand 31 december

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

Alle cijfers zijn bij eerste publicatie definitief. De cijfers betreffen de stand op 31 december. Als er toch wijzigingen zijn, is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Steekproef.

Waarnemingsmethode

De banken ontvangen elektronisch een enquêteformulier.

Berichtgevers

De berichtgevers zijn instellingen (banken) die deel uitmaken van het door de Nederlandsche Bank gehouden Register van de Wet op het Financieel Toezicht (Wft), als bedoeld in artikel 52, eerste lid van de Wet toezicht kredietwezen (Wtk 1992) . In de steekproef worden alleen de banken opgenomen die een rapportageverplichting hebben aan De Nederlandsche Bank.

Steekproefomvang

De steekproef wordt gehouden onder een vast panel van banken die samen meer dan 95% van het balanstotaal van alle banken uitmaken.

Controle- en correctiemethoden

Na ontvangst van de gegevens wordt er gecontroleerd op volledigheid en plausibiliteit. Op basis van deze controle kan er contact worden opgenomen met berichtgevers om ontbrekende gegevens op te vragen of om na te gaan of de aangeleverde gegevens juist zijn.
De ontvangen gegevens worden vervolgens opgehoogd tot het totaal van de deposito’s met opzegtermijn en die met vaste looptijd uit de tabel Spaartegoeden.

Het totaal van de spaarvormen is gelijk aan de stand aan het eind van het jaar die vermeld wordt in de tabel Spaartegoeden. De gegevens uit de tabel Spaartegoeden worden verkregen van De Nederlandsche Bank (DNB). Het CBS hanteert een andere ophoogmethode dan DNB, waardoor de gepubliceerde spaarcijfers van beide instanties van elkaar verschillen.

Weging

N.v.t.